Báo cáo thực tập tốt nghiệp-công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ
KHOÁ: 2010-2014

Cơ quan thực tập : Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
Phòng/Bộ phận : Hành chính – Kế toán
Cán bộ hướng dẫn : Nông Thị Sa
Sinh viên thực hiện : Đào Thị Mùi
Mã sinh viên : DTZ1056120072
Lớp : Khoa học Quản lý K8

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ 3
A. MỞ ĐẦU 4
1. Mục đích ý nghĩa quá trình thực tập chuyên môn 4
2. Tổng quan về Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh 4
1.1. Khái quát chung 4
1.2. Quá trình hình thành và phát triển 5
1.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh 7
B. NỘI DUNG 9
PHẦN 1: HIỆN TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI & DU LỊCH KHÁNH THỊNH VÀ MÔ TẢ MỘT SỐ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC 9
1. Mục tiêu của công ty trong năm 2014 9
1.1. Mục tiêu định tính 9
1.2. Mục tiêu định lượng 10
2. Chức năng, nhiệm vụ Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh 13
2.1. Chức năng 13
2.2. Nhiệm vụ 13
3. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh 14
3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 14
3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 15
3.3. Mối quan hệ giữa các phòng ban 19
4. Phân tích hiện trạng nhân lực Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh 24
4.1. Hiện trạng nhân lực 24
4.2. Đánh giá 27
5. Bản mô tả công việc một số chức danh của công ty 29
5.1. Trưởng phòng Hành chính – Kế toán 29
5.2. Nhân viên nhân sự – Vị trí sinh viên thực tập 34
PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY CPTM VT & DU LỊCH KHÁNH THỊNH NĂM 2013 THEO CHU TRÌNH QUẢN LÝ
41
1. Phân tích hoạt động xây dựng các chương trình du lịch tại Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh 41
1.1. Hoạt động lập kế hoạch 42
1.2. Hoạt động tổ chức 61
1.3. Hoạt động lãnh đạo 63
1.4. Hoạt động kiểm tra 64
2. Đánh giá hoạt động xây dựng các chương trình du lịch tại Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh 65
2.1. Những mặt đã đạt được 65
2.2. Những mặt hạn chế 66
3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng các chương trình du lịch của công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh 67
3.1. Giải pháp xây dựng mục đích, ý tưởng và chất lượng cho các chương trình du lịch mới 67
3.1. Giải pháp định giá các chương trình du lịch của công ty 67
C. KẾT LUẬN 69
PHỤ LỤC 70

LỜI CẢM ƠN

Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của sinh viên năm cuối ngành khoa học quản lý thì thực tập tốt nghiệp là một học phần quan trọng nhằm giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã được tích lũy trong suốt quá trình học tập và quá trình thực tế chuyên môn vào thực tế công việc của một cán bộ, công nhân viên sau khi ra trường. Do đó, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Khoa Luật & Quản lý xã hội tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học quản lý K8 trong thời gian từ ngày 17/02/2014 – 23/3/2014 tại địa điểm do sinh viên chủ động liên hệ.
Trong suốt quá trình đi thực tập tại Công ty Cổ phần thương mại Vận tải & Du lịch Khánh Thịnh tôi đã nhận được sự giúp đỡ,chỉ bảo tận tình của chị Nông Thị Sa – cán bộ phòng Hành chính – Kế toán. Mặc dù rất bận nhưng chị đã thu xếp công việc và dành thời gian chỉ bảo, hướng dẫn tôi từ những công việc nhỏ nhất khi bắt đầu đi làm đến những công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của một nhân viên trong công ty cũng như các chị cùng phòng và các cô, chú, anh chị phòng Kinh doanh, Đội xe của công ty đã giúp đỡ và tạo điều kiện cung cấp tài liệu cho tôi hoàn thành báo cáo.
Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Khoa Luật và Quản lý xã hội đã tổ chức cho cá nhân tôi cũng như tập thể sinh viên lớp Khoa học Quản lý K8 đợt thực tập tốt nghiệp quan trọng và hữu ích này.
Mặc dù cố gắng nhưng báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự phê bình, góp ý của quý thầy cô và các bạn sinh viên để báo cáo được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
Sinh viên
Đào Thị Mùi

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
1. Danh mục bảng biểu

Stt Tên bảng biểu
1 Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh của công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
2 Bảng 2 : Hiện trạng nhân lực công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
3 Bảng 3: Thống kê chuyên ngành học của các vị trí công việc trong ban giám đốc và khối văn phòng công ty
4 Bảng 4: Đánh giá nhân lực của công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
5 Bảng 5: Bản mô tả công việc Trưởng phòng hành chính – kế toán
6 Bảng 6: Bản mô tả công việc nhân viên nhân sự – vị trí sinh viên thực tập
7 Bảng 7: Đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cẩu tiêu chuẩn công việc của sinh viên thực tập
8 Bảng 8: Thông tin một số chương trình du lịch năm 2013 của công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
9 Bảng 9: Phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng các chương trình du lịch năm 2013 của công ty

2. Danh mục sơ đồ

Stt Tên sơ đồ
1 Sơ đồ 1: Sơ đồ cây mục tiêu của công ty CPTM Vận tải & Du lịch Khánh Thịnh
2 Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty CPTM Vận tải & Du lịch Khánh Thịnh
3 Sơ đồ 3: Sơ đồ mối quan hệ liên kết giữa các bộ phận trong hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch của Công ty CPTM Vận tải & Du lịch Khánh Thịnh
4 Sơ đồ 4: Quy trình kinh doanh du lịch lữ hành tại công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
5 Sơ đồ 5: Quy trình lập kế hoạch xây dựng các chương trình du lịch tại Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
6 Sơ đồ 6: Sơ đồ tổ chức bộ máy kinh doanh Lữ hành Nội địa của công ty Khánh Thịnh
7 Sơ đồ 7: Quy trình kiểm tra hoạt động xây dựng các chương trình du lịch của công ty

A. MỞ ĐẦU
1. Mục đích ý nghĩa quá trình thực tập chuyên môn
Thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng. Hoạt động này giúp sinh viên củng cố và bổ sung những kiến thức đã học trên giảng đường, nâng cao kỹ năng giải quyết những vấn đề trong thực tế công việc sau khi ra trường.
Theo kế hoạch của trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm thứ 4 lớp Khoa học quản lý k8 diễn ra từ ngày 17/2/2014 – 23/3/2014. Đây là cơ hội cho sinh viên áp dụng những kiến thức đã tích lũy trong hai đợt thực tế chuyên môn trước đó và trong suốt quá trình học tập trên giảng đường đại học tới nay vào thực tế nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị nơi sinh viên đến thực tập. Đồng thời, là bước chuẩn bị quan trọng cho mỗi sinh viên trước khi ra trường có được những kiến thức, kỹ năng cần có để đáp ứng tốt nhất yêu cầu về vị trí công việc tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.
Trong quá trình đi thực tập tại công ty cổ phần thương mại vận tải & du lịch Khánh Thịnh tôi được tiếp nhận vào vị trí nhân viên nhân sự phòng hành chính – kế toán. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của chị Nông Thị Sa, tôi đã được trực tiếp thực hiện một số công việc chuyên môn của một nhân viên nhân sự. Những kinh nghiệm thực tế khi thực tập tại công ty sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình công tác của tôi sau này.
2. Tổng quan về Công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
1.1 . Khái quát chung
– Tên công ty:
+ Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH KHÁNH THỊNH
+ Tên tiếng Anh: KHANH THINH TRAND TRANSPORT AND TOURIST SHARE STOCK COMPANY
+ Tên viết tắt: CÔNG TY CPTM VT VÀ DU LỊCH KHÁNH THỊNH
– Biểu tượng công ty:

– Hình thức Công ty cổ phần Thương mại Vận tải & Du lịch Khánh Thịnh là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
– Địa chỉ: Tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
– Điện thoại: 0280.3544.344
– Fax: 02803.544.666
– Mã số thuế: 4600.378.129
– Email: dulichkhanhthinh@gmail.com
– Website: http://www.vantaikhanhthinh.com
– Vốn điều lệ : 35.158.200.000 đồng
– Mệnh giá cổ phần: 25.000 đồng
– Tổng số cổ phần: 806.328
1.2 . Quá trình hình thành và phát triển
Trong những năm gần đây các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế. Riêng năm 2013 có hơn 60.700 doanh nghiệp phải giải thể hoặc ngừng hoạt động do làm ăn thua lỗ hoặc sản xuất không có lãi.
Tỉnh Thái Nguyên hiện nay có trên 3.300 doanh nghiệp trong đó số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là trên 2.000 doanh nghiệp. Riêng trong lĩnh vực vận tải và du lịch có trên 200 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Thái Nguyên cũng gặp phải không ít khó khăn do chịu ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, trong năm 2013 vừa qua, với sự nỗ lực của đội ngũ doanh nhân, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành quả vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, doanh nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên là địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI (18 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 3,3 tỷ USD; số vốn FDI thực hiện ước đạt gần 1 tỷ USD và 1.300 tỷ đồng). Nhiều công trình, dự án được khởi công và đưa vào hoạt động như: khởi công dự án Samsung Thái Nguyên, dự án khai thác mỏ đa kim núi pháo chính thức vận hành, thông xe kỹ thuật đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.
Với phương châm “Uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp”, Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh đã và đang là một trong số những doanh nghiệp đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế tỉnh nhà cũng như đang chiếm được rất nhiều lòng tin của khách hàng, tạo dựng được mối quan hệ lâu dài với một số khách hàng lớn ở trong và ngoài tỉnh. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp cho doanh nghiệp khẳng định vị thế, đứng vững hơn trên thị trường cạnh tranh.
Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 2002 có tên là Doanh nghiệp vận tải Khánh Thịnh với số vốn điều lệ 2.000.000.000 đồng. Đến tháng 12 năm 2005 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh. Khởi đầu chỉ với 3 chiếc xe ô tô vận tải hành khách trên 02 tuyến cố định đến nay công ty đã trải qua 6 lần thay đổi đăng lý doanh nghiệp công ty cổ phần, tương ứng với đó là sự mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, gia tăng vốn điều lệ và nâng cao chất lượng vận tải.
Ngành nghề kinh doanh chính:
1. Vận tải hành khách theo tuyến cố định
2. Cho thuê xe du lịch
3. Tổ chức các chương trình du lịch nội địa và quốc tế
4. Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, học tập và khảo sát theo chuyên đề riêng của khách hàng.
5. Dịch vụ đặt phòng khách sạn và tư vấn du lịch
6. Mua bán sửa chữa các loại xe ô tô
Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay, số vốn điều lệ của công ty đã tăng lên trên 35 tỷ đồng, 55 xe khách và xe hợp đồng chạy trên 16 tuyến cố định và 31 tour du lịch trong và ngoài nước.
Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tập thể lãnh đạo công nhân viên trong công ty luôn cố gắng tự hoàn thiện mình và đổi mới để tạo dựng niềm tin đối với khách hàng. Đồng thời, đó cũng là cơ sở thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp và đảm bảo đời sống cho người lao động. Doanh thu của công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, trong năm 2013, tổng doanh thu đạt 30 tỷ 120 triệu. Tăng 25% so với năm 2012. Nộp thuế trên 300 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động trên 4 triệu đ/tháng.
Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công nhân viên trong công ty, trong suốt quá trình hoạt động, công ty Cổ phần Thương mại Vận tải & Du lịch Khánh Thịnh đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như: giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam vàng năm 2007; Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu năm 2010, 2011, 2012, 2013; Cúp danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn” năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải…
1.3 . Ngành nghề sản xuất kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh:
Thông tin về các ngành nghề kinh doanh của công ty được thể hiện qua bảng dưới đây:
Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh của công ty CPTM VT & Du lịch Khánh Thịnh
Stt Tên ngành Mã ngành
1. Vận tải hành khách đường bộ khác
(vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh) 4932
(chính)
2. Điều hành tua du lịch 7912
3. Phá dỡ 4311
4. Chuẩn bị mặt bằng 4312
5. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520
6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
9. Đại lý du lịch 7911
10. Quảng cáo 7310
11. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920
12. Cho thuê xe có động cơ 7710
13. Bốc xếp hàng hóa 5224
14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810

*Vận chuyển hành khách:
Vận chuyển hành khách là lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính đem lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty.
+ Địa bàn hoạt động:
Địa bàn hoạt động rộng khắc các tỉnh như Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Điện Biên… Hiện nay, với chủ trương không ngừng mở rộng và phát triển hoạt động hành khách, cùng với việc duy trì địa bàn hoạt động cũ, công ty còn chú trọng việc mở rộng địa bàn để duy trì và nâng cao vị thế của mình trong lĩnh vực vận tải hành khách. Trong năm tới 2014 công ty đang có kế hoạch mở thêm chi nhánh tại tỉnh Thái Bình.
+ Các tuyến vận tải:
Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng và vùng trung du miền núi đông bắc nói chung; là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc bộ. Vị trí địa lý đó tạo điều kiện cho ngành dịch vụ vận tải hành khách và du lịch phát triển.
Nắm bắt được điều kiện thuận lợi đó, công ty Khánh Thịnh đã mở ra trên 21 tuyến vận tải cố định nội tỉnh và liên tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
*Tổ chức các chương trình du lịch nội địa và quốc tế:
Trong xã hội hiện đại khi mức sống được nâng cao cũng đồng nghĩa với việc con người phải chịu nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống. Để giải tỏa stress và lấy lại sự cân bằng tinh thần ngày càng nhiều người tìm đến các dịch vụ về du lịch nghỉ dưỡng.
Tổ chức các chương trình du lịch nội địa và quốc tế là dịch vụ luôn được công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghỉ mát, du lịch của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Là một đơn vị kinh doanh, uy tín với khách hàng là yếu tố then chốt làm nên sự thành công của doanh nghiệp. Do đó, công ty luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất.
Nắm bắt được nhu cầu về du lịch ngày càng lớn của người dân trong những năm gần đây, công ty đã không ngừng đổi mới nội dung chương trình và tổ chức thêm các tour du lịch trong và ngoài nước. Hiện nay, công ty nhận tổ chức 24 chương trình du lịch trong nước và 7 chương trình du lịch quốc tế.

B. NỘI DUNG
PHẦN 1:
HIỆN TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI & DU LỊCH KHÁNH THỊNH VÀ MÔ TẢ MỘT SỐ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
1. Mục tiêu của công ty trong năm 2014
1.1. Mục tiêu định tính
– Mục tiêu chung:
Mục tiêu chung của công ty là “Phát triển công ty ngày càng lớn mạnh”. Đây là mục tiêu chiến lược mà công ty theo đuổi kể từ khi thành lập và không hề thay đổi cho đến nay.
– Mục tiêu cụ thể:
+ Về sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ:
Với phương châm “Uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp” công ty luôn “Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng”. Trong đó, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
• Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh ổn định bền vững. Tập trung vào sản xuất kinh doanh theo nghành nghề kinh doanh cũng như quan tâm đầu tư mở rộng thị trường.
• Nâng cao chất lượng vận tải, dịch vụ, thương mại. Đầu tư xây dựng Phòng lữ hành du lịch chuyên nghiệp và thu hút khách tại địa phương.
• Nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của công ty và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
+ Về lợi nhuận: Là một tổ chức kinh doanh với hình thức công ty cổ phần, công ty hướng tới mục tiêu “Phấn đấu nâng cao doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước” nhằm gia tăng lợi ích của các cổ đông và đảm bảo thu nhập của nhân viên trong công ty không ngừng được cải thiện.
+ Về xã hội:
• Trách nhiệm đối với người lao động: Nâng cao sự hài lòng và sự tâm huyết gắn bó của nhân viên trong công ty bằng các chính sách về bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền thưởng và chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi du lịch…cho người lao động.
• Trách nhiệm với xã hội: Thực hiện tốt nghĩa vụ trách nhiệm nộp thuế cho nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; xây dựng tốt mối quan hệ với địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển, thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
1.2. Mục tiêu định lượng
– Mục tiêu chung:
Duy trì và giữ vững tốc độ phát triển 30%; xây dựng công ty trở thành một công ty cổ phần phát triển lớn mạnh đến năm 2020 có chỗ đứng vững chắc trong ngành vận tải – du lịch; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường trong và ngoài nước.
– Mục tiêu cụ thể:
+ Về sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ:
• Hàng năm duy tu bảo dưỡng 100% số lượng các xe vận chuyển hành khách. Trong năm 2014 mua mới 7 xe khách 46 chỗ và 29 chỗ. Đồng thời mở thêm 3 tuyến vận tải hành khách cố định.
• Tách phòng hành chính – kế toán thành phòng tài chính – kế toán và phòng tổ chức hành chính.
• Năm 2014 mở thêm chi nhánh tại tỉnh Thái Bình.
• Gia tăng số lượng các hợp đồng du lịch của công ty tăng 30% so với năm 2013 từ đó nâng cao doanh thu cho công ty.
Tăng số lượng nhân viên công ty từ 140 người lên 185 người. Cử nhân viên phòng kinh doanh đi học lớp bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học và lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, maketing; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên phòng kế toán; nâng bậc bằng cho lái xe và cử phụ xe tham gia các lớp tập huấn nhân viên phục vụ trên xe.
+ Về lợi nhuận:
• Gia tăng doanh thu lên 30% so với năm 2013
• Lợi nhuận tăng 30% so với năm 2013.
• Phấn đấu thu nhập bình quân của nhân viên tăng 20%.
+ Về xã hội:
Trách nhiệm đối với người lao động: Đảm bảo 100% nhân viên công ty được đóng bảo hiểm xã hội. Hàng năm tổ chức cho nhân viên và người thân của họ đi du lịch, nghỉ mát. Nâng mức thưởng các ngày lễ Tết lên 10%.
Trách nhiệm với nhà nước, xã hội: Gia tăng tiền thuế đóng góp lên 30% so với năm 2013; tăng cường tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo tại, nâng tổng mức từ thiện lên 300 triệu đồng năm 2014.
Những mục tiêu trên nhằm từng bước thực hiện mục tiêu phát triển công ty ngày càng vững mạnh. Ta có thể sơ đồ hóa mục tiêu của công ty như sau:

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s