Báo cáo thực tế – UBND xã Nga My – Phú Bình – TN

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG CỦA UBND XÃ NGA MY

1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của UBND xã Nga My

1.1.1.  Mục tiêu của UBND xã Nga My

          Nga My là một xã trung du miền núi nắm ở phía Tây Bắc của huyện Phú Bình. Tổng diện tích tự nhiên là 913,5 hecta, có 2.435 hộ với 10.652 nhân khẩu, 98% là dân tộc kinh. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề thuần nông cây lúa. Do vậy tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Xã có 26 xóm, 01 Đảng bộ, 29 chi bộ. Trong đó có 26 chi bộ nông nghiệp, 3 chi bộ nhà trường, 70 đảng viên. Về tín ngưỡng tôn giáo, 98 % là dân tộc kinh và chủ yếu theo đạo Phật.  Và cũng như các cơ quan khác UBND xã Nga My cũng xây dựng nhưng mục tiêu phát triển của mình như sau:

 • Mục tiêu định tính

           Thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống cho người dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn do huyện uỷ UBND huyện Phú Bình giao phó, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nhằm mang lại đời sống ấm no cho nhân dân.

 • Mục tiêu định lượng

Mục tiêu trung hạn từ 2012 – 2017:

– Tình hình an ninh chính trị tại địa phương: Phải được đảm bảo ổn định, không để xảy ra những phức tạp, bức xúc bất ổn. Luôn đảm bảo quyền và nghĩa vụ của nhân dân.

– Về kinh tế: Tập chung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, cây con có chất lượng kinh tế cao, phấn đấu tới năm 2015 về cơ cấu kinh tế đạt:

          + Nông lâm thủy sản đạt 50%.

          + Công thương xây dựng đạt 15%.

          + Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt 35%.

          + Thu nhập bình quân đầu người đạt 15.000.000đ – 18.000.000đ/người/ năm.

          + Lương thực đạt 600 – 700 kg/người/ năm.

          + Cơ sở hạ tầng: Nâng cấp và xây mới nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND đáp ứng nhu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiện nay cụ thể là hoàn thành xong trụ sở UBND mới, hoàn thiện về trang thiết bị cũng như các công trình phụ khác.

          + Hoàn chỉnh xây dựng sân văn hóa thể thao của xã tại địa bàn trụ sở UBND xã.

          + Xây dựng thêm trường mầm non số 05 Nga My tại trụ sở UBND xã cũ.

          + Bê tông hóa 100% đường giao thông nông thôn.

          + Nâng cấp và tu sửa các trạm bơm, hồ đập, xây dựng hệ thống kênh mương còn lại, đảm bảo phục vụ tốt công tác tưới tiêu cho sản xuất của nhân dân.

– Y tế – giáo dục: Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương.

Nâng cao chất lượng giáo dục cả ba cấp học, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Phấn đấu năm 2015, 02 trường đạt trường chuẩn quốc gia.

– An ninh quốc phòng: Luôn đảm bảo tốt tình hình ANTT-TTATXH ở địa phương.

Mục tiêu chủ yếu của xã đạt được năm 2012

–   Tăng trưởng kinh tế ước tính tăng 11,5% so với năm 2011, thu nhập bình quân đầu người 11,800 nghìn đồng/người/năm.

          –  Sản lương cây lương thực có hạt: 4589 tấn = 101,07% kế hoạch cả năm = 95% so với năm 2011 trong đó:

 • Thóc = 3585 tấn = 102,37% kế hoạch năm.
 • Ngô = 1006 tấn = 96,73% kế hoạch năm.

–   Chăn nuôi tổng đàn trong thời điểm:

 • Đàn trâu là: 720 con.
 • Đàn bò là: 1.650 con.
 • Đàn ngựa kéo là: 97 con.
 • Đàn lợn là: 20.200 con trong đó lợn nái là 2.200 con.
 • Gia cầm trong thời điểm là: 50.200 con.
 • Dự ước thịt hơi xuất chuồng đạt: 13000 tấn = 101,6% kế hoạch.

–   Trồng rừng: Trồng mới và dặm 4,2 ha cây keo bằng giống trung tâm khuyến nông huyện cấp.

–   Tạo việc làm mới cho 277 lao động trông đó ra nước ngoài 02 người, trong nước 275 lao động.

–   Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ước đạt 25,22 tỷ.

–   Giảm hộ nghèo 3,8% so với năm 2011.

–   Thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách đat: 3.266.992.000 đồng trong đó tại địa bàn là: 344.842.000 đồng = 139,09% so với kế hoạch huyện giao, tăng 14,7% so với năm 2011. Chi ngân sách 3.560.168.287 đồng = 110,12 kế hoạch.

–   Tổng sinh thô 240 trẻ trong đó sinh con thứ 03 trở lên là: 41 trẻ (tăng 11 trẻ = 136% so với năm 2011) =17,08 số sinh. Tỷ lệ tăng dân số 1,91%, tỷ suất sinh thô tăng 2,1% so với năm 2011.

–   Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em là 22,3%.

–   An ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội đuợc đẩy lùi, không có tội phạm nguy hiểm xảy ra trên địa bàn.

–   Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ đạt 88,2%, quân số huấn luận đạt đơn vị khá,

–   Kết quả cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư:

 • Gia đình đạt gia đình văn hóa 1818 hộ = 77,4% tổng hộ trên địa bàn xã.
 • Cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa 05/05 = 100%, không có xóm nào đạt danh hiệu xóm văn hóa.

Mục tiêu năm 2013 của UBND xã

          Mục tiêu của UBND xã Nga My là thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình giúp nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc và duy trì sự chỉ đạo quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước trong cả nước.

          Căn cứ vào Nghị quyết BCH Đảng bộ khóa XX và Nghị quyết của HĐND khóa XVIII, trên cơ sở thực tế UBND xã Nga My đã xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2013 gồm các mục tiêu như sau:

– Phát triển kinh tế:

+ Tăng trưởng kinh tế:                                          10 %– 15 % năm

+ Bình quân thu nhập đầu người                         13 triệu đồng/người/năm

– Sản xuất nông nghiệp:

+ Tổng sản lượng lương thực cây có hạt:                4.540 tấn

+ Bình quân lương hực:                                                  422 kg/người/năm

– Chăn nuôi:

+ Đàn trâu cày kéo:                                                720 con

+ Đàn bò:                                                               1.750 con

+ Đàn ngựa kéo                                                              75 con

+ Tổng đàn lợn:  25.000 con, trong đó lợn nái là:            2.200 con

+ Lợn hơi xuất chuồng và lợn thịt:                         1.500 tấn

+ Sản lượng gia cầm:                                              55.000 con

– Tạo việc làm cho 350 – 400 lao động trong đó lao động xuất khẩu là trên 5 người.

– Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 15% so với năm 2012.

– Thu ngân sách tăng 10 – 15% so với năm 2012.

– Tuyển quân: Hoàn thành 100% kế hoạch được giao, hoàn thành kế hoạch dân quân tự vệ, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc.

– Tiêu trí nông thôn mới: Hoàn thành 1 – 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

+ Dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp xây dựng:          12,5 tỷ đồng

– Văn hóa xã hội:

+ Tỷ lệ phát triển dân số:                                               1,15%

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo:                                         3% trở lên

+ Trên 80% số hộ đạt gia đình văn hóa, có 05 – 07 cơ quan, xóm đạt xóm văn hóa, cơ quan văn hóa.

+ Công tác giáo dục phổ thông các trường làm tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp. Đồng thời chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để năm học mới được thuận lợi.

 • Sơ đồ cây mục tiêu của UBND xã Nga My

 Sơ đồ cây mục tiêu của UBND xã Nga My

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể này các cán bộ, nhân viên trong UBND trước hết phải làm tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời hỗ, đoàn kết, tương trợ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức. Trong một tổ chức điều quan trọng nhất là sự đoàn kết, sức mạnh của tâp thể. Thật vậy thực tế đã chứng minh rằng một cá nhân riêng lẻ rất khó có thể tự mình hoàn thành mục tiêu chung mà cần phải có sự đoàn kết với các thành viên khác trong tổ chức để hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.

 • Vai trò của các chủ thể hoạch định mục tiêu

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra cần phải có sự hợp tác, đoàn kết giữa các bộ phận, ban ngành trong UBND vì mỗi ban, bộ phận đảm nhận một phần công việc khác nhau. Vì vậy yêu cầu các ban, bộ phận trong UBND cần phải có mối liên hệ mật thiết với nhau. Để đưa ra mục tiêu chung của tổ chức cần phải có sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong xã. Vai trò hoạch định mục tiêu thuộc về tất cả các chủ thể trong xã. Nó không thuộc về bất kỳ các cá nhân riêng biệt nào, vai trò của các chủ thể hoạch định mục tiêu như sau:

– Thứ nhất là UBND (Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND): Căn cứ trên kết quả tổng hợp các báo cáo thực hiện mục tiêu năm trước của các ban ngành UBND thảo luận tập thể và quyết định về kế hoạch phát triển KT-XH và đề ra mục tiêu cho UBND cần đạt được. Sau khi thảo luận và đưa ra các mục tiêu cho xã, tiếp đó trình lên HĐND cùng cấp và các tổ chức đoàn thể thông qua, UBND cấp huyện phê duyệt. Sau đó mới tổ chức thực hiện. Qua những phân tích trên có thể thấy UBND là bộ phận giữ vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định mục tiêu.

– Thứ hai là HĐND: Thực hiện vai trò quyết định những biện pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội hay chính là những biện pháp thực hiện các chỉ tiêu nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Điều chỉnh, quyết định thông qua các mục tiêu mà UBND đã đề ra. Có thể nói HĐND cũng giữ một vị trí quan trọng trong việc hoạch định mục tiêu của xã.

– Thứ ba là UBND cấp huyện giữ vai trò phê duyệt cho việc thực hiện các mục tiêu mà UBND xã đã đề ra. Các mục tiêu đề ra của UBND xã phải được UBND huyện phê duyệt mới có thể triển khai thực hiện được trong thực tế. Có thể thấy UBND cấp huyện cũng giữ vị trí quyết định lớn trong việc hoạch định mục tiêu của tổ chức.

Bên cạnh đó còn có các ban chuyên môn của UBND xã Nga My, các tổ chức đoàn thể cũng có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định mục tiêu của tổ chức. Bởi vì mỗi ban, tổ chức này trực tiếp theo dõi, quản lý một lĩnh vực cụ thể. Vì vậy họ  là người nắm rõ được thực trạng của ban mình phụ trách và làm lên báo cáo,trên cơ sở các mục tiêu đưa ra của các ban ngành đoàn thể  mà dựa vào đó UBND mới quyết định được mục tiêu phát triển cho cơ quan mình một cách hợp lý nhất.

1.1.2. Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của UBND xã Nga My

 • Chức năng: UBND xã Nga My thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã Nga My:
 • Phát triển nông nghiệp nông thôn.

–   Quán triệt thực hiện có kết quả cao Nghị quyết mục tiêu năm 2013 của Đảng ủy, HĐND xã Nga My và chỉ tiêu kế hoạch huyện giao cho xã.

–   Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp trong các đề án phát triển nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

–   Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh tăng vụ, đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao và lúa lai các loại vào sản xuất.

–   Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hình thức trang trại có áp dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường trong phát triển chăn nuôi.

–   Tăng cường công tác khuyến nông.

–   Tranh thủ chính sách trợ giá, trợ cước giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp…phát triển loại hình cung cấp vật tư trả chậm.

–   Đẩy mạnh đầu tư sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

–   Thực hiện tích cực các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2015 theo đề án đã được phê duyệt.

 • Về tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi

–   Khuyến khích động viên, có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn…

–   Đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án đã được đầu tư trên địa bàn xã, thực hiện các giải pháp huy động vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng…

–   Tập chung giải phóng mặt bằng, thu hút vốn đầu tư của Nhà nước và các tổ chức khác cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch xây dựng nhà trường, nhà làm việc của các đoàn thể xã.

–   Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp theo hướng chuẩn quốc gia.

–   Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị, kinh tế các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị chức năng về tuyên truyền nội lực, thu hút đầu tư…

–   UBND xã tiếp tục duy trì việc tạo nguồn vốn ngân sách, hỗ trợ các xóm, cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền và bê tông hóa giao thông.

–   Chỉ đạo tích cực việc phát triển giao thông nông thôn, nạo vét, tu sửa kênh mương trên địa bàn.

 • Về công tác tài chính

–   Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách trên địa bàn, nâng cao vai trò tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị.

–   Đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn, xã hội hóa để đầu tư phát triển sản xuất góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 • Y tế, giáo dục, văn hóa

–   Về giáo dục

            + Nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Huy động các cấp Đảng ủy và chính quyền nhân dân tham gia tích cực vào chương trình xã hội hóa giáo dục.

   + Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  + Hoàn thành việc tách trường tiểu học thành hai trường, đề ngị kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn cấp I vào đầu năm 2013 – 2014.

–   Về y tế

          + Phát triển nguồn nhân lực đội ngũ y, bác sỹ, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh, khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cho nười dân.

+ Tập chung chỉ đạo hoạt động có hiệu quả đội ngũ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu hạ mức sinh thô 0,2%, tăng dân số 1,3% trong năm.

–   Về văn hóa

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về mọi lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, các chính sách, kế hoạch của Đảng, Nhà nước chương trình xây dựng nông thôn mới trên hệ thống loa FM truyền thanh đến các đơn vị xóm.

–   Lao động việc làm

+ Giải quyết tốt vấn đề việc làm, quan tâm đến dậy nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm cho người lao động nhằm tăng mức thu nhập cho người dân. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho 350 – 400 lao động/năm.

+ Tăng cường công tác thực hiện chính sách người có công, chính sách xã hội…giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% trở lên so với năm 2012.

–   Về công tác quốc phòng an ninh

+ Thực hiện tốt công tác quản lý động viên quân nhân dự bị huấn luyện theo kế hoạch.

+ Thực hiện tốt công tác tuyển trọn công dân nhập ngũ đảm bảo kế hoạch được giao.

+ Bảo quản tốt vũ khí, trang thiết bị, hồ sơ quốc phòng, trang thiết bị dùng chung cho lực lượng dân quân tự vệ theo đúng chế độ quy chế.

+ Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

+ Tăng cường mở rộng giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức về thực hiện chính sách quốc phòng toàn dân trong quần chúng nhân dân.

1.2. Cơ cấu tổ chức

1.2.1.  Sơ đồ cơ cấu tổ chức

* Bộ máy tổ chức của UBND xã Nga My được thể hiện trên sơ đồ sau:

*Sơ đồ cơ cấu  tổ chức của UBND xã Nga My

 

1.2.2.  Mối quan hệ của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức

Quan hệ của UBND với Đảng ủy

          – UBND xã chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

          – UBND xã chủ động đề xuất với Đảng ủy phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở xã, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để giới thiệu với Đảng ủy những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các chức vụ công tác chính quyền.

          Tóm lại, nền hành chính của nước ta hoạt động theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. UBND xã Nga My là một cơ quan hành chính của nhà nước ở địa phương vì vậy UBND xã Nga My hoạt động không nằm ngoài nguyên tắc này, do đó UBND xã Nga My có mối quan hệ mật thiết với Đảng ủy, Đảng vạch ra đường lối chủ trương chính sách hoạt động cho ủy ban nhân dân xã. UBND xã phải có nghĩa vụ thực hiện đúng với các chủ trương, chính sách do Đảng ủy đặt ra.

* Quan hệ của UBND với HĐND xã

          – UBND xã Nga My chịu sự giám sát của HĐND xã Nga My, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND xã đề ra. Trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết của HĐND, UBND xã phải có nghĩa vụ báo cáo trước HĐND xã về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã đề ra trước đó, phối hợp với TT.HĐND xã chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND xã, xây dựng các đề án trình HĐND xã xem xét quyết định, báo cáo tình hình hoạt động và tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã của UBND xã hàng tháng bằng văn bản đến TT.HĐND xã theo quy định.

          – Các thành viên UBND xã, các cán bộ công chức thuộc UBND xã có trách nhiệm trả lời, báo cáo các vấn đề liên quan khi đại biểu HĐND xã, TT.HĐND xã yêu cầu, đề nghị.

          – Chủ tịch UBND xã thường xuyên trao đổi, làm việc với TT.HĐND xã về tình hình KT- XH và ý kiến của nhân dân, cùng TT.HĐND xã xem xét giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

* Quan hệ của UBND với MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã

          – UBND xã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của nhân dân, tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động có hiệu quả, định kỳ 6 tháng UBND xã tổ chức tổng kết tình hình KT – XH của xã thông báo đến các tổ chức biết để vận động nhân dân chấp hành đúng đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động 6 tháng tiếp theo cho xã.

* Mối quan hệ trong ủy ban nhân dân xã Nga My  

Trong UBND có các mối quan hệ giữ Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ban ngành đoàn thể. Chủ tịch là người chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Đảng, HĐND xuống phó chủ tịch xã, sau đó phó chủ tịch triển khai đến các ban, ngành trong xã. Các ban ngành, đoàn thể khi muốn thực hiện công việc cụ thể phải trình báo cáo chi tiết lên Chủ tịch, Phó chủ tịch thông qua mới được thực hiện. Có thể thấy giữa Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ban ngành đoàn thể trong UBND xã có mối quan hệ mật thiết gắn bó, tác động hai chiều với nhau.

* Ngoài ra còn có một số mối liên hệ vô hình không được thể hiện trên sơ đồ

          – Quan hệ của UBND xã với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn cấp huyện:

+ UBND xã và Chủ tịch UBND xã chịu sự chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND huyện.

+UBND xã chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp hyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của UBND xã, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan chuyên môn cấp trên.

          – Quan hệ giữa các ban ngành trong toàn bộ cơ quan là quan hệ phối hợp thực hiện. Mặc dù mỗi ban thực hiện một chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng giữa chúng luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Toàn bộ cơ quan cũng vậy, luôn tồn tại mối liên hệ tương tác chặt chẽ với nhau. Chúng có mối quan hệ 2 chiều.

Ví dụ: Để hoàn thành “ Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013” thì cần phải có báo cáo của từng ban, ngành cụ thể, dựa vào đó văn phòng ủy ban mới tổng hợp được thành báo cáo, sau đó phải trình lên chủ tịch và phó chủ tịch UBND xem xét. Sau khi chỉnh sửa, đưa lên HĐND và Đảng ủy thông qua và phê duyệt. Sau đó UBND mới giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, ban, ngành để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Có thể thấy rằng các ban ngành đoàn thể trong UBND xã mặc dù mỗi ban làm một công việc khác nhau nhưng chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau để thực hiện mục tiểu của xã đề ra, thực tế đã chúng minh câu nói: “Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, câu nói trên rất đúng nếu trong tổ chức mà không có sự phối hợp, đoàn kết thì sẽ không có sức mạnh để thực hiện mục tiêu chung.

1.2.3. Đánh giá về cơ cấu tổ chức của UBND xã Nga My

UBND xã Nga My, cũng giống như hầu hết các cơ quan hành chính khác là một tổ chức cơ học, và được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến. Tổ chức này được phân chia ra các tổ chức rõ ràng, sắp xếp theo hệ thống thứ bậc từ trên xuống dưới và quy định rõ mối quan hệ giữa chúng. Tổ chức này được thiết kế theo tổ chức cơ học nên nó được xem như một cỗ máy và thiết kế như cỗ máy. Cách tổ chức này đơn giản, phù hợp với 1 cơ quan hành chính nhà nước, với cách tổ chức này ta chỉ cần nhìn vào sơ đồ cơ cấu tổ chức có thể hình dung ra tổng thể của cơ quan đó. Quyền lực trong cơ quan được thể hiện rõ ràng, thuận lợi cho việc ra quyết định. Nhìn vào sơ đồ ta có thể thấy quyền lực cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của UBND xã là Chủ tịch. Chủ tịch UBND là người quyết định cao nhất những vấn đề quan trọng của UBND không cần phải thông qua các phòng ban, chỉ cần thông qua HĐND và Đảng ủy. Các phòng ban khi muốn làm, triển khai việc gì thì cũng phải trình lên Chủ tịch xem xét và phê duyệt mới có hiệu lực.

UBND xã Nga My thiết kế cơ cấu tổ chức theo tổ chức cơ học có những ưu điểm và nhược điểm sau:

 • Ưu điểm

–   Mục tiêu rõ ràng.

–   Cơ cấu tổ chức được thiết kế chặt chẽ nên ít biến động trong quá trình vận hành.

–    Tất cả mọi người trong cơ quan đều được sắp xếp một cách hợp lý vào vị trí nhất định, họ hiểu về việc mình làm, trách nhiệm và quyền hạn được quy định rõ ràng nên rất thuận lợi cho việc quản lý.

–   Tổ chức được vận hành với độ tin cậy cao.

 • Nhược điểm

–   Thiếu sự tham gia góp ý của các thành viên trong tổ chức.

–   Làm hạn chế tính chủ động của các thành viên trong cơ quan vì họ cho rằng khi thực hiện công việc “không phải trách nhiệm của tôi vì tôi chỉ làm cái mà họ bảo tôi làm”. Với suy nghĩ đó họ luôn ỷ lại, đổi trách nhiệm lên cấp trên mỗi khi làm sai.

–   Yêu cầu cao đối với người lãnh đạo vì người lãnh đạo là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động của các nhân viên dưới quyền. Để thực hiện tốt công việc của mình người lãnh đạo không chỉ cần có kiến thức toàn diện để chỉ đạo tất cả các bộ phận quản lý chuyên môn mà còn cần kỹ năng giao tiếp, ứng xử với nhân viên sao cho vừa giải quyết được công việc vừa làm cho cấp dưới cảm thấy hài lòng, người quản lý cần phải có kỹ năng ra quyết định kịp thời chính xác, đúng thời điểm, đúng đối tượng.

1.3.   Hiện trạng nhân lực

1.3.1.  Hiện trạng nhân lực của UBND xã Nga My

            Một tổ chức muốn tồn tại phát triển bên cạnh cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị thì yếu tố quan trọng không thể thiếu được đó là yếu tố con người. Vì vậy quan tâm bồi dưỡng đến nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng giúp cho nhà quản lý thúc đẩy nhân viên thực hiện tốt công việc của mình. Hiện trạng nhân lực của UBND xã Nga My được thể hiện như sau:

* Danh sách thống kê số lượng, chất lượng cán bộ công chức cấp xã có mặt tại thời điểm 31/7/2013 của UBND xã Nga My.

20

Nguyễn Văn Khái

1962

Nam

VH-XH

ĐHNL

T.cấp

>20 năm

Tổng hợp

Về số lượng cán bộ của UBND:

          – Cán bộ chuyên trách, công chức, hợp đồng theo kết luận 17 cấp xã gồm: 20 người. Trong đó:

+ Cán bộ chuyên trách:           12 đồng chí

+ Cán bộ công chức:                8 đồng chí

+ Cán bộ hợp đồng theo KL17: 0 đồng chí

Về chất lượng:

          – Dựa vào bảng trên ta thấy chất lượng nhân lực của UBND xã Nga My còn thấp so với mặt bằng chung của huyện. Trong tổng số cán bộ, công chức của UBND Nga My thì có:

+ Trình độ chuyên môn:

          Trung cấp:                                        12 / 20 đồng chí (chiếm 60 %)

          Cao đẳng:                                          0/20 đồng chí (chiếm 0 %)

          Đại học:                                            1/20 đồng chí (chiếm 5 %)

          Còn lại 07 đồng chí chưa có trình độ chuyên môn chiếm 35 %

+ Trình độ lý luận chính trị:

          Sơ cấp:                                              05/20 đồng chí (chiếm 25%)

          Trung cấp:                                        12/20 đồng chí (chiếm 60%)

          Cao đẳng                                           0/20 đồng chí

          Đại học:                                            0/20 đồng chí

          Còn lại 03 đồng chí chưa có trình độ lý luận chính trị, chiếm 15 %

+ Trình độ quản lý Nhà nước

          12 đồng chí đã đuợc bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước chiếm 60%.

          08 đồng chí chưa qua lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước chiếm 40%.

+ Chứng chỉ tin học

          12 đồng chí có chứng chỉ tin học loại A chiếm 60%.

08  đồng chí chưa có chứng chỉ tin học chiếm 40%.

1.3.1.  Đánh giá về nguồn nhân lực của UBND xã Nga My

Dựa vào bảng trên và trên cơ sở tổng hợp ta thấy nhìn chung trình độ đội ngũ cán bộ xã Nga My còn thấp so với mặt bằng chung của toàn huyện, cán bộ của xã chủ yếu là trình độ trung cấp và THPT nên chưa thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra của xã hội hiện nay. Trình độ cũng chỉ là một phần quyết định thành công của công việc, một phần lớn quyết định thành công đó là thái độ làm việc, cách cư xử với nhân dân, cán bộ xã rất tận tình với công việc, niềm nở tiếp đón nhân dân, biết lắng nghe và tìm hướng giải quyết nên nhận được lòng tin của nhân dân.

Đội ngũ cán bộ xã có thâm niên công tác lâu năm nhiều nên có kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc. Chúng ta không nên quá đề cao bằng cấp mà quên đi kinh nghiệm sống tích lũy, ví dụ so sánh một sinh viên mới gia trường và một người làm việc nhiều năm trong cơ quan thì ta thấy người làm việc nhiều năm sẽ có kinh nghiệm làm việc hơn và họ sẽ làm tốt hơn sinh viên mới ra trường còn non nớt kinh nghiệm. Tuy nhiên đây cũng là một khó khăn vì các Bác thuộc thế hệ đi trước nên thiếu sự nhanh nhạy về công nghệ thông tin. Hiện nay, trong xã hội bùng nổ thông tin thì nó lại là một yếu tố rất quan trọng. Trong thời gian thực tế tại cơ quan tác giả thấy các Bác chủ yếu soạn thảo văn bản ra giấy rồi nhờ người đánh hộ. Chính vì vậy mà xã Nga My cần phải chú trong hơn nữa trong việc nâng cao trình độ về tin học cho các cán bộ công chức trong UBND xã, có thể là mở lớp đào tạo, cũng có thể tuyển thêm những cán bộ trẻ có trình độ tin học… để có thể đáp ứng kịp thời với thời đại thông tin như ngày nay.

 Với nguồn nhân lực như vậy thông qua mô hình SOWT có thể khái quát lại chất lượng nguồn nhân lực của UBND xã Nga My như sau:

Điểm mạnh
– Đáp ứng đủ về mặt số lượng àđảm bảo cho việc giải quyết các công việc.
–  Do đủ cán bộ nên ít trường hợp 01 cán bộ phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc.
– Cán bộ, công chức có thâm niên công tác lâu năm (chủ yếu từ 05- >20 năm) nên có kinh nghiệm công tác.
– Những cán bộ, công chức trẻ đa số có trình độ, năng động góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của tổ chức.
– Các cán bộ, công chức luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tận tâm và hết lòng vì công việc.
– Tạo được lòng tin đối với nhân nhân bởi sự nhiệt tình và giải quyết công việc nhanh chóng.
Điểm yếu
– Phần lớn chưa được đào tạo, chỉ là trình độ trung cấp và THPT àgây nhiều khó khăn cho việc giải quyết các công việc được giao.
–  Cán bộ, công chức có tuổi đời cao chiếm tương đối lớn à khó thích nghi với môi trường làm việc năng động và thiếu sự nhạy bén trong công việc. Ví dụ: Hầu hết các Bác đều không biết sử dụng máy tính thành thạo và vẫn phải nhờ người đánh hộ…..
– Số lượng cán bộ trẻ tạo nguồn còn rất ít.
– Khả năng sử dụng tin học còn ít.
– Số cán bộ có trình độ văn hóa, chuyên môn, lí luận chính trị và quản lý nhà nước chiếm phần nhỏ. Đa số chưa qua đào tạo làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Cụ thể trình độ chuyên môn vẫn còn 35% cán bộ xã chưa có trình độ chuyên môn, 15% cán bộ chưa có trình độ lý luận chính trị nếu có chủ yếu là trung cấp và sơ cấp, còn 40% cán bộ chưa có trình độ quản lý nhà nước và chưa có chứng chỉ tin học, số còn lại có chứng chỉ tin học nhưng chỉ là chứng chỉ A.

Cơ hội

Thách thức

– Tập chung cho công việc mà không cần lo tới chi phí, thời gian…cho việc tuyển thêm nhân lực.

– Các cán bộ có thâm niên công tác lâu năm nên có kinh nghiệm và dẫn dắt được cơ quan.

– Có khả năng đề bạt lên các vị trí cao hơn.

– Thường xuyên được nâng cao sự hiểu biết, tiếp thu những tri thức mới để làm phong phú vốn kiến thức và kinh nghiệm của bản thân.

– Do xã hội ngày càng phát triển nên yêu cầu đối với các cán bộ công chức càng cao chính vì thế cần phải không ngừng nâng cao trình độ, thường xuyên trau dồi kinh nghiệm để giải quyết công việc thỏa đáng và hiệu quả hơn. Đồng thời, việc đội ngũ cán bộ có trình độ cũng tạo thêm niềm tin cho nhân dân địa phương tin tưởng hơn vào UBND.

– Sau khi lớp cán bộ có thâm niên công tác cao tới tuổi nghỉ thì công tác tạo nguồn là rất lớn, và sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc đào tạo, hội nhập nhân lực.

– Chính sách đãi ngộ cho cán bộ còn thấp, mức lương còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, mức độ nhiệt huyết trong công việc của cán bộ.

– Các chính sách đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ còn hạn chế.

Nhìn chung qua phân tích trên tôi thấy nguồn nhân lực của UBND xã Nga My chưa đồng đều, trình độ còn quá thấp, chất lượng nhân lực còn nhiều hạn chế, chỉ có 5% trình độ đại học trong khi đó trình độ trung cấp chiếm tới 60% và không có trình độ đại hoc, trung cấp, sơ cấp là 35%, mặc dù có đội ngũ nhiều kinh nghiệm nhưng trong xã hội ngày nay bên cạnh kinh nghiệm còn cần có bằng cấp trình độ chuyên môn, do vậy cần có sự quy hoạch cán bộ, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng được các yêu cầu của công việc.

1.3.   Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực của UBND xã Nga My

1.3.1.  Chính sách đào tạo và phát triển của UBND xã Nga My

Trong một tổ chức nguồn lực là yếu tố quyết định thành công, muốn có đội ngũ nhân lực mạnh thì cần phải chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nhân lực. Ngày nay, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật – công nghệ, thời đại bùng nổ thông tin mạnh mẽ đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải không ngừng nâng cao hiệu suất công việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người và có thể bắt nhịp được với thời đại ngày nay. Ngày nay, với công cuộc cải cách hành chính và thực hiện rộng khắp cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Mục tiêu mà các tổ chức hướng tới là cung cấp các loại dịch vụ có chất lượng với chi phí thấp nhất. Có rất nhiều cách để thực hiện mục tiêu này như đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đầu tư vào nguồn nhân lực… trong đó, việc đầu tư cho đội ngũ nhân lực được xem là đầu tư mang lại hiệu quả cao và lâu dài nhất. Vì con người là yếu tố quyết định thành công của tổ chức, không có yếu tố con người thì dù có máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng có hoàn thiện và hiện đại đến đâu thì cũng không thể vận hành tốt được. Để kích thích cán bộ công chức, những người làm việc trong UBND có tinh thần làm việc gắn bó lâu dài với UBND thì công việc quan trọng mà xã phải chú ý đến là các chính sách đào tạo, phát triển nhân lực hợp lý bằng các chính sách như bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng…

          Đào tạo nguồn nhân lực là một trong những yếu tố góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của người lao động trong tổ chức và nó đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân lực của mỗi tổ chức. Nhận thức được điều này UBND xã Nga My đã và đang rất quan tâm tới việc thực hiện vấn đề này, bằng rất nhiều các chính sách, các kế hoạch, chương trình.

          Bên cạnh đó, hoạt động của cơ cấu tổ chức có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động đào tạo của cơ quan. Nếu như ở các công ty, doanh nghiệp, việc đào tạo nhân viên được chú trọng nâng cao trình độ, đi sâu vào chuyên môn nghiệp vụ bằng các khóa đào tạo dài hay ngắn hạn, thì ở các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, hoạt động đào tạo phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức của cơ quan. Vì nguồn ngân sách chủ yếu của cơ quan do nguồn tài chính công của nhà nước cung ứng. Bởi vậy, các chính sách đào tạo của cơ quan cũng phải được sự xét duyệt ngân sách của nhà nước. Không giống như khối doanh nghiệp họ muốn cho nhân viên đi học là lấy tiền từ quỹ tài chính của công ty, còn đối với cơ quan hành chính sự nghiệp của Nhà nước lại phụ thuộc vào nguồn ngân sách. Do nguồn ngân sách có giới hạn nên muốn có chính sách đào tạo hợp lý, ít tốn kém, hiệu quả thì cần phải nắm vững đặc điểm cơ cấu tổ chức của cơ quan đó.

Ta có Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực

+ Đặc điểm của cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến công tác đào tạo.

          UBND xã Nga My là một cơ quan hành chính nhà nước và được tổ chức theo mô hình tổ chức trực tuyến. Cơ cấu này vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến công tác đào tạo nhân lực của cơ quan.

 •  Tích cực

–      Dễ dàng trong việc nắm bắt trình độ của nhân viên để thấy được những điểm mạnh, điểm yếu từ đó sẽ thấy được nhu cầu tào tạo.

–      Do mỗi người được sắp xếp vào một phòng làm việc nhất định nên có thể dễ dàng đánh giá được trình độ chuyên môn của họ thông qua các công việc họ làm từ đó có thể đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu để có các chính sách đào tạo phù hợp. Tránh tình trạng đào tạo tràn lan không đúng mục đích.

 • Tiêu cực

-Mỗi nhân viên trong một phòng ban được phân công một nhiệm vụ riêng, do vậy khi một nhân viên trong phòng được cử đi học sẽ gây khó khăn cho việc sắp xếp và giải quyết công việc vì không đúng chuyên môn của họ.

–       Trong UBND xã Nga My đa số là các cán bộ có tuổi sắp nghỉ hưu nên các Bác có tâm lý ngại đi học, nên rất khó khăn trong việc sắp xếp tổ chức đào tạo.

–      Nguồn ngân sách chủ yếu của cơ quan do nguồn tài chính công của nhà nước cung ứng. Bởi vậy, các chính sách đào tạo của UBND xã cũng phải được sự xét duyệt ngân sách của nhà nước. Đây là vấn đề rất khó khăn cho xã vì chính sách đào tạo đưa ra phải phù hợp với nguồn tài chính mà ngân sách cấp xuống. Vì vậy UBND xã cần phải hết sức thận trọng khi đưa ra chính sách đào tạo, đối tượng tham gia đào tạo và nội dung đào tạo một cách hợp lý để vừa đạt hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí.

          + Thực trạng công tác đào

          Các chính sách đào tạo của UBND xã Nga My được tiến hành qua các hình thức chủ yếu sau:

          Thứ nhất là đào tạo nghiệp vụ: Hình thức này được tiến hành do sự đề xuất của từng xã, theo chuyên đề của lãnh đạo Phòng chỉ đạo, hoặc có sự liên kết đào tạo bởi các trường đại học, ở xã hiện nay có: Chương trình bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ địa chính, đồng chí Nguyễn Thị Hường nhân viên phòng địa chính xã và đồng chí Ngô Thị Chiến nhân viên phòng khuyến nông xã đi tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn về khuyến nông do phòng tài nguyên môi trường trung tâm khuyến nông huyện trưng dụng giới thiệu đi tập huấn ở tỉnh.  Chương trình đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị và trưởng công an cấp xã của UBND huyện Phú Bình, tham dự lớp tập huấn này có đồng chí Ngô Qúy Xuyến trưởng công an xã tham dự.

Thứ hai là đào tạo bên ngoài: Căn cứ vào nhu cầu công việc cũng như nguyện vọng của cá nhân, UBND xã đã lựa chọn các cán bộ đi học các lớp trung cấp, tại chức, đại học theo từng lĩnh vực, bao gồm các đồng chí sau.

 + Ông Nguyễn Văn Hoành (xã đội trưởng) đang đi học cao đẳng ngành quân sự.

+ Ông Dương Xuân Dũng (PBT thường trực Đảng ủy) đang đi học tại chức tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

+ Ông Lưu Minh Thọ (chủ tịch hội nông dân) đang đi học tại chức tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

+ Ông Nguyễn Duy Chung (cán bộ tư pháp) đang đi học lớp trung cấp luật.

Ngoài ra còn có 02 cán bộ không chuyên trách cấp xã đang đi học trung cấp luật đó là:

          + Ông Tạ Văn Chư (cán bộ thương binh xã hội) đang đi học lớp trung cấp luật.

          + Ông Nguyễn Văn Chung (văn phòng Đảng ủy) đang đi học lớp trung cấp luật.

Ngoài ra UBND xã đã hoàn thiện xong hồ sơ cho 02 đồng chí chuẩn bị đi học lớp tại chức tại Đại học Luật trong tháng tám tới đây đó là:

          + Ông Nguyễn Văn Thảo (bí thư đoàn thanh niên).

          + Ông Nguyễn Văn Chung (văn phòng Đảng ủy).

          Bên cạnh đó UBND cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ đi thực tế tại các xóm, các đơn vị xã bạn… để học hỏi kinh nghiệm. Và có Khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng sử dụng máy tính cho các cán bộ tại xã.

          Ngoài ra hầu hết các cán bộ trẻ ở xã hiện nay cũng đang tự mình học thêm các lớp để nâng cao trình độ của bản thân, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

          Các cán bộ theo học vẫn được hưởng lương theo quy định, được hỗ trợ tiền học phí một phần, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Hoành (xã đội trưởng) được chi trả 100% học phí lấy từ ngân sách nhà nước, còn lại các các bộ khác đi học chỉ được hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước số kinh phí còn lại là tự lo. Còn đối với các cán bộ tham gia các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ được cơ quan hỗ trợ kinh phí đi lại 100% lấy từ ngân sách.

1.3.2.  Đánh giá chính sách sách đào tạo và phát triển nhân lực cửa UBND xã Nga My

Trong những năm gần đây, xã Nga My đã rất chú trọng tới công tác đào tạo cho đội ngũ nhân lực trong UBND xã, mặc dù chưa cao nhưng đã có những bước khởi sác so với 03 năm trước. Thông qua thực trạng đào tạo ta thấy được một số mặt tích cực cần được phát huy nhưng  cũng còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục để cho công tác đào tạo cán bộ, công chức của UBND xã Nga My ngày càng hoàn thiện hơn.

 • Tích cực

–   Nhờ có công tác đào tạo mà trình độ đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao và có thể đáp ứng công việc tốt hơn.

–   Thông qua các đợt thực tế, tập huấn tại huyện, giúp cho các cán bộ vừa có thể nâng cao hiểu biết vừa có thể giao lưu học hỏi tiếp thu những kinh nghiệm từ các đơn vị bạn để áp dụng một cách sáng tạo cho chính cơ quan của mình về cơ cấu tổ chức, phong cách quản lý, môi trường làm việc…

–   Thông qua các khoá đào tạo ngắn hạn phần lớn các cán bộ công chức đều có khả năng sử dụng máy vi tính, điều đó thuận lợi cho việc quản lý công việc.

–   Thực tiễn cho thấy đầu vào của các cán bộ nhân viên khối văn phòng thường là trái với chuyên nghành, hay chưa được đòa tạo, được học nên UBND xã Nga My đã có những kế hoạch để đưa cán bộ của mình đi học các lớp bồi dưỡng tập huấn từ đó đã khắc phục được sự bỡ ngỡ của cán bộ nhân viên khi tiến hành công việc, đồng thời có thể phát huy hết khả năng làm việc của họ.

–   Thông qua các khoá đào tạo các cán bộ công nhân viên có thể áp dụng những kiến thức đã được học trên sách vở vào thực tiễn công việc của UBND xã.

 • Tiêu cực

–   Kinh phí hỗ trợ cho các khoá đào tạo còn hạn chế.

–    Các khoá đào tạo thường ngắn, thường ở xa nên khó khăn cho việc tham gia.

1.3.3.  Đề xuất một chiến lược phát triển nhân lực cho 1 giai đoạn nhất định

Trong thời gian thực tế tại UBND Nga My, qua việc tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực cũng như các chính sách đào tạo mà UBND xã dành cho các chương trình đào tạo, tác gả xin đề xuất 1 kế hoạch đào tạo chuyên đề về tin học trong 3 tháng cho các cán bộ công chức xã trong UBND với mong muốn sau khoá học các cán bộ không chỉ sử dụng thành thạo các kĩ năng tin học, ứng dụng công nghệ thông tin mà còn có thể truyền đạt lại kinh nghiệm cho các nhân viên ở bộ phận mình. Mặc dù đây là kế hoạch đào tạo tin học trong thời ngắn nhưng nó có tác dụng lâu dài, giúp cho UBND xã Nga My đáp ứng được tốt hơn yêu cầu của xã hội hiện nay – thời kỳ xã hội công nghệ thông tin.

Kế hoạch như sau:

* Nhu cầu: Xuất phát từ nhu cầu của tổ chức và nhu cầu của cá nhân đó là: Xã đang rất thiếu những cán bộ biết sử dụng thông thạo máy tính , thực trạng ở xã hiện nay là máy tính bị hỏng không có người biết sửa và nhiều cán bộ chưa sử dụng thành thạo máy vi tính và một số cá nhân cũng đang muốn học để thuận lợi cho công việc của mình.

* Mục tiêu đào tạo:

– Cán bộ đi học về phải biết sử dụng thông thạo word, excel, máy photo, in ấn.

–  Biết các kĩ năng thông thường để xử lý khi gặp sự cố về kĩ thuật máy móc.

–  Biết phương pháp quản lý thông tin, bảo vệ tài liệu.

– Hướng dẫn được cho nhân viên cùng phòng biết và sử dụng.

          * Nội dung:

– UBND cử 05 cán bộ tham gia lớp học (tối đa là 45 tuổi, tốt nhất là những cán bộ trẻ vì có thể tiếp thu nhanh).

– Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật từ 05/8/2013 đến 05/11/20113

          + Buổi sáng: Từ 7h30 đến 10h30

+ Buổi chiều: Từ 14h đến 17h

– Kinh phí: UBND xã thanh toán tiền học phí, hỗ trợ kinh phí đi lại

– Địa điểm: Trung tâm đào tạo tin học- Đường Quang Trung- P. Tân Thịnh- TP. Thái Nguyên.

  Nội dung đào tạo: Lý thuyết 40%, thực hành 60%

          + Đào tạo về tin học văn phòng: Word, Excel 2007, photo, in ấn.

          + Các kĩ năng thông thường để xử lý khi gặp sự cố về kĩ thuật máy móc.

          + Phương pháp quản lý thông tin, bảo vệ tài liệu.

          + Cách sử dụng mail, mạng và các phần mềm ứng dụng…

* Hình thức thi: Trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra dựa trên kết quả thực hành. Kết thúc khoá học, học viên nào đạt yêu cầu sẽ được trung tâm cấp chứng chỉ, còn những học viên chưa đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được đào tạo thêm 1 tháng.

– Tổng kinh phí: 5 triệu

Đây là kế hoạch đào tạo tin học trong thời ngắn nhưng nếu tổ chức tốt các cán bộ sẽ được trang bị những kiến thức căn bản nhất phục vụ cho công việc và góp phần vào việc nâng cao trình độ tin học cho các cán bộ trong xã.

1.4.   Hệ thống thông tin trong quản lý

1.4.1.  Các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin quản lý của UBND xã Nga My

   Hệ thống thông tin quản lý: Là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức. Nó bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người quản lý ra các quyết định và tổ chức thực hiện quyết định quản lý.

     Hệ thống thông tin trong quản lý là yếu tố quan trọng để bộ máy tổ chức được vận hành một cách thuận lợi, dễ ràng. Mỗi một tổ chức có thể có nhiều cấp, nhiều bộ phận và mỗi một cấp, một bộ phận lại có một hệ thống thông tin riêng. Thông tin quản lý có thể lấy từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức.

Như vậy để có được một hệ thống thông tin trong UBND xã Nga My bao gồm các yếu tố:

       – Con người: Chính là chủ thể trong việc thu thập và xử lý thông tin trong toàn bộ hệ thống thông tin. Đây là yếu tố giữ vai trò quan trọn nhất trong toàn bộ các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin trong quản lý. Bởi vì con người là nhân tố quyết định thành công của tổ chức, nếu không có con người thì không có thông tin được truyền đi, không có kênh truyền và không có nơi nhận cũng như mã hóa thông tin.

Nguồn thông tin

+ Thông tin từ trên xuống: Là thông tin từ những người ở cấp cao hơn xuống cấp thấp hơn trong hệ thống phân cấp quản lý.  Đó là các văn bản của chính phủ, các bộ, thủ tướng chính phủ, sở, huyện…như các quyết định, nghị định, pháp lệnh, thông tư, các văn bản hướng dẫn thi hành,… hệ thống thông tin này được truyền qua các nguồn tin như internet, các văn bản, công văn đến, fax,…

+ Thông tin từ dưới lên: Sau khi tiếp nhận thông tin từ các cấp cao hơn, người nhận tin trong cơ quan có thể có phản hồi lại với các thông tin đã nhận, loại thông tin này thường là đóng góp ý kiến, kháng nghị, khiếu nại…hoặc từ các xóm, người dân có khiếu nại gì có thể viết đơn  hay tham gia trực tiếp các buổi tiếp xúc dân để hỏi trực tiếp cán bộ. Hay gần gũi nhất là các thông tin trực tiếp từ các cán bộ, người dân đến cơ quan hỏi đáp, khiếu nại.

+ Thông tin đan chéo, thông tin ngang: Là thông tin giữa những bộ phận, những người cùng các phòng ban, hay từ các đơn vị xã bạn… nhằm đẩy mạnh quá trình truyền tin. Đối với thông tin này thường truyền tin qua hình thức truyền miệng là chủ yếu, trong một phòng khi một người biết về thông tin gì họ có thể nói chuyện với nhau để cùng nhau biết. Hình thức truyền tin này rất nhanh nhưng đôi khi gây ra hiện tượng nhiễu thông tin.

Các thông tin có thể được lấy từ bên trong cơ quan: Báo cáo, sổ sách từ các bộ phận như Thống kê, Văn phòng UBND

– Phương tiện thu thập, lưu trữ và truyền tin: Các phương tiện được UBND xã Nga My  dùng trong việc thu thập, lưu trữ và truyền tin là: Máy tính, hệ thống mạng, điện thoại, Fax, bưu điện, tủ đựng tài liệu …hiện nay ở xã có 06 máy tính công nhưng chỉ có 03 máy hoạt động, ¾ cán bộ xã có máy tính cá nhân, 100% cán bộ có điện thoại di động, xã đã được kết nội mạng internet nội bộ trong tháng 5/2013, tuy nhiên mạng còn chậm.

– Phương pháp thu thập thông tin: Văn phòng ủy ban nhân dân xã tiếp nhận các văn bản từ bưu điện, công văn của cấp trên, đặt mua các loại sách báo, cập nhật thông tin trên Internet, các phương tiện truyền thông. Trong các cuộc điều tra làm hồ sơ phương pháp thu thập thông tin của xã rất đa dạng có thể là phỏng vấn trực tiếp, bảng hỏi…

Những trở ngại trong quá trình thu thập, xử lý và phản hồi thông tin

– Do địa bàn rộng, gồm 26 xóm, cán bộ xã có hạn nên không thể trực tiếp thu thập cũng như xác thực thông tin thường xuyên, mà các thông tin chủ yếu được gửi lên từ các cơ quan chuyên môn cơ sở. Do đó tính cập nhật và tính chính xác của thông tin chưa được đảm bảo.

– Cũng do địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn nên quá trình phản hồi thông tin, truyền tin cũng gặp nhiều khó khăn.

1.4.2.  Ví dụ về hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định quản lý

      Ngày 26/7/2013 do tình trạng mưa lũ kéo dài nên đã gây ra hiện tượng sạt lở kênh mương và hiện tượng nước dâng lên nhà người dân tại xóm Đò, khi biết thông tin này, đồng chí Đặng Văn Nam cán bộ giao thông thủy lợi đã nhanh chóng đến nơi xẩy ra sạt lở, hộ gia đình bị nước ngập xem xét tình hình. Sau khi xem xét xong đồng chí thông báo tình hình lên phòng nông nghiệp huyện Phú Bình và UBND xã Nga My. Sau khi nhân được thông tin đó Phó chủ tịch xã Bác Lưu Minh Thập đã xem xét tình hình và ký duyệt phương án di dời hộ dân đến nơi an toàn và biện pháp khắc phục lở đê tại khu vực Xóm Đò, ngoài ra các ban ngành xã đã kịp thời đến vận động người dân di chuyển đồ đạc và người đến nơi an toàn. Nhờ nắm bắt được thông tin chính xác, kịp thời nên xã đã đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời khắc phục hậu quả trận mưa mang lại, nên không bị thiệt hại về người và của.

1.5.   Văn hóa tổ chức

          Văn hóa tổ chức của UBND xã Nga My là toàn bộ những giá trị văn hóa được xây dựng bởi các cán bộ tại xã trong quá trình tồn tại và phát triển của tổ chức mình, nó trở thành những  giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của cơ quan. Nó chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi cán bộ thành viên trong ủy ban nhân dân xã khi theo đuổi các mục tiêu của tổ chức. Nó thể hiện hay phản ánh trong các yếu tố như: Phương châm hoạt động, mối quan hệ giữa các thành viên, ngôn ngữ giao tiếp, trang phục, cách thức giải quyết công việc, cách bố trí không gian làm việc, những quy tắc quy định, chính sách, chế độ….

Các yếu tố cấu thành văn hóa của UBND xã Nga My

Văn hóa tổ chức được cấu thành từ 4 yếu tố sau:

          – Thứ nhất là nhóm yếu tố giá trị: Bao gồm niềm tin, ý tưởng, động cơ…đây là nhóm yếu tố quan trọng phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng được và muốn bỏ cũng không hề  dễ. Giống như uy tín của UBND xã Nga My, UBND xã đã ra đời và phục vụ nhân dân hơn 35  năm, chính vì thế mà người dân đều tin tưởng vào các chính sách, hoạt động của UBND.

 Bên canh đó còn thể hiện ở niềm tin của cán bộ, công chức của cơ quan vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của cơ quan, điều đó thể hiện ở việc các nhân viên gắn bó lâu dài với ủy ban nhân dân xã  từ khi thành lập đến nay đã hơn 35 năm, nhiều cán bộ, công chức đã có thâm niên công tác > 20 năm như bác Nguyễn Minh Tăng – Phó công an xã, bác Lưu Minh Thập – Phó chủ tịch xã và nhiều cán bộ khác. Vì UBND xã luôn đề cao đến quyền lợi của cán bộ, công chức và của nhân dân, như chế độ lương ổn định, chế độ bảo hiểm đảm bảo, luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người dân nhiệt tình chu đáo. Chính điều đó đã tạo được niềm tin đối với mọi người

          – Thứ hai là nhóm yếu tố chuẩn mực:  Nhóm yếu tố chuẩn mực gồm những quy định thành văn và quy định bất thành văn nhưng được mọi người tự giác tuân theo. Quy định thành văn như các quy định, quy tắc, chính sách, chế độ làm việc tại cơ quan. Tất cả mọi người đều biết và tuân thủ ví dụ:

Thời gian làm việc: Theo quy định của nhà nước.

Giờ làm việc mùa hè Buổi sáng Từ 7h đến 11h
Buổi chiều Từ 13h30 đến 17h30
Giờ làm việc mùa đông Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30
Buổi chiều Từ 13h00 đến 17h00

Những quy định về lịch làm việc trong tuần:

Thứ 2: Chứng thực lao động và thương binh xã hội, đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn.

Thứ 3: Công chứng, chứng thực địa chính xây dựng và lao động thương binh xã hội.

Thứ 4: Chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn.

Thứ 5: Công chứng, chứng thực địa chính xây dựng.

Thứ 6: Chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn.

Thứ 7: Làm việc chuyên môn.

Chủ nhật: Nghỉ làm việc.

Những quy định bất thành văn được thể hiện qua sự quan tâm tới đồng nghiệp, bản thân tác giả là sinh viên thực tập khi đến cơ quan trong những ngày trời mưa, Bác phó chủ tịch và Bác cán bộ văn hóa trong phòng luôn hỏi thăm về đường xá đi lại có vất vả không, đi đường nào tới…ngoài ra trong 5 tuần thực tế tại cơ quan tác giả quan sát được đó là đầu giờ làm việc mỗi ngày mọi người trong phòng, trong ủy ban ngồi với nhau uống tách trà tại phòng Bác phó chủ tịch, hỏi thăm nhau hay trò chuyện về thế sự, gia đình… rồi mới bắt đầu công việc. Trong cơ quan có người ốm, mọi người không ai bảo ai tự nguyện đến thăm và động viên người ốm nhanh khỏi bệnh. Quan tâm giúp đỡ những cán bộ mới, giúp họ nhanh hòa nhập với tổ chức. Ngày đầu khi tác giả mới đến cơ quan thực tế tác giả rất ngỡ ngàng không biết làm công việc gì nhưng được sự chỉ đạo tận tình của các Bác đặc biệt Bác Nguyễn Minh Tăng – Phó công an xã kết quả là sau một tuần tác giả đã thành thạo việc công chứng, làm các thủ tục khai sinh, khai tử…

– Thứ ba là nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý sự tác động của phong cách quản lý đến việc thực hiện mục tiêu của UBND: Đây là yếu tố quan trọng giúp cho tổ chức được vận hành một cách trơn tru cũng như tâm trạng của cán bộ, công chức, nhân viên khi đến cơ quan, sự hăng hái làm việc, thoải mái tham gia các hoạt động của cơ quan ở mức độ nào. Yếu tố không khí được thể hiện qua thái độ thân thiện, hòa đồng của các cán bộ, nhân viên trong ủy ban xã. Bản thân thân tác giả được trải nghiệm thực tế tại ủy ban nhân dân xã trong 5 tuần tác giả cảm thấy không khí làm việc ở UBND xã rất thoải mái, thân thiện, các bác, cô, chú, anh, chị trong ủy ban rất nhiệt tình giúp đỡ và chỉ bảo tác giả những việc từ nhỏ nhặt nhất đến những việc lớn hơn.  Các cán bộ nhân viên trong xã luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc, trong đời sống, thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật. Từ đó, tạo lên bầu không khí làm việc thân thiện, hòa đồng nơi công sở, tạo động lực giúp cho các cán bộ thực hiện tốt các công việc của mình và gắn bó lâu dài với UBND xã.

 Yếu tố phong cách quản lý đây là yếu tố thể hiện thái độ và quyền lực của người quản lý trong việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Ở UBND xã thì yếu tố này thể hiện rất rõ qua sự quan tâm của Chủ tịch UBND xã đến các nhân viên trong cơ quan, không chỉ về công việc mà còn về sức khỏe, gia đình. Chủ tịch và Phó chủ tịch luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân dân và cấp dưới. Điều này tạo lên sự thân thiết, rút ngắn khoảng cách giữa cấp trên với cấp dưới, cấp dưới cảm thấy thoải mái và được tôn trọng trong công việc vì họ được lên tiếng được đóng góp ý kiến với lãnh đạo. Nếu như trong cơ quan người lãnh đạo là người chuyên quyền không chịu lắng nghe ý kiến của cấp dưới , bảo thủ không tôn trọng ý kiến của người, như vậy sẽ gây ra tâm lý bất mãn trong nhân viên, tạo tâm lý thoái trào trong cơ quan. Nhận thức được tác hại của vấn đề đó UBND xã Nga My đa chú trọng tới yếu tố phong cách quản lý nên đã tạo được tâm lý thoải mái trong cơ quan, kích thích được cán bộ hăng say với công việc và gắn bó lâu dài với tổ chức. Chủ tịch và Phó chủ tịch xã thường xuyên trao đổi trực tiếp với nhân viên, chỉ bảo tận tình khi nhân viên vướng mắc, khen thưởng khi cán bộ nhân viên làm tốt công việc, nghiêm khắc kỷ luật khi cán bộ nhân viên mắc khuyết điểm.

      Phong cách quản lý có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình thực hiện các mục tiêu của tổ chức, đó phải là một sự tác động mang tính nghệ thuật và mềm dẻo, linh hoạt trong mọi tình huống mà trong đó cũng không thể thiếu tính khoa học. Điều đó vừa giúp duy trì được nề nếp, kỷ cương của cơ quan vừa có sự hướng dẫn và khích lệ nhân viên làm việc, phát huy tối đa tiềm năng và năng lực cá nhân của các nhân viên. Tất cả những điều đó sẽ tác động rất tích cực tới việc thực hiện mục tiêu của tổ chức. Chính sự tác động mang tính hai chiều đó càng phải đề cao vai trò của người lãnh đạo, hướng tới sự tác động tích cực để đạt được mục tiêu trong tổ chức.

– Thứ tư là nhóm yếu tố hữu hình: Nhóm yếu tố này được thể hiện qua không gian làm việc thoáng mát, UBND xã Nga My đã chuyển trụ sở từ ngôi nhà cấp 4 ra ngôi nhà 02 tầng khang trang  nên phòng làm việc mới rộng rãi và thoáng mát hơn trước  (ví dụ như: Trước kia phòng tiếp dân là chung với phòng công an hoặc là hội trường thì bây giờ đã có phòng tiếp dân riêng ở tầng một rộng rãi được trang bị 02 quạt trần, 01 máy vi tính, 04 bàn làm việc 02 ghế băng dài để người dân đến ngồi đợi. Phòng tiếp dân luôn có mặt của cán bộ để giải quyết các vướng mắc của nhân dân. Mỗi phòng của UBND xã đều có gắn tên nên thuận lợi cho việc tìm kiếm của nhân dân), phòng làm việc được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy vi tính, máy in, điện  thoại, quạt trần, bàn làm việc, bàn uống nước (tiếp khách), bình đun nước, tủ đựng tài liệu…. đây là yếu tố có thể dễ dàng nhận thấy nhất ở cơ quan. Ngoài ra yếu tố này còn được thể hiện thông qua sự hợp tác chia sẻ, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát triển xây dựng cơ quan văn hóa và nó còn được thể hiện cụ thể qua sự hợp tác chia sẻ thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa có tác động sâu sắc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, quy định cụ thể về trang phục, cách giao tiếp và ứng xử của cán bộ công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và mục đích yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

      Những năm qua, ở UBND xã, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn hóa đang được đẩy mạnh trong các ban, ngành, đoàn thể, trong các đơn vị. Cùng với yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa đã mang lại những kết quả thiết thực. Người dân bị ít phiền hà hơn khi đến cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đã có bước chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng gần dân, tôn trọng nhân dân. Tuy nhiên ở UBND xã vẫn còn một số cán bộ có lối sống văn hóa truyền thống, chưa bắt kịp với thời đại, tác phong làm việc chưa nhanh, vẫn còn tình trạng giờ cao su trong các cuộc họp.

          Chính các yếu rố trên đã tạo lên một văn hóa rất riêng mà chỉ UBND xã Nga My mới có được.

1.6.   Môi trừơng làm việc

Môi trường làm việc chính là tổng hợp các yếu tố thường xuyên có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức. Muốn đạt hiệu quả làm việc cao phải có một môi trường làm việc tốt.

Có rất nhiều yếu tố cấu thành lên môi trường làm việc như: Các yếu tố chính trị pháp luật, văn hoá xã hội, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, khả năng tài chính, hoạt động quản lý

1.7.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài của UBND xã Nga My

       Môi trường kinh tế

      Gồm các yếu tố kinh tế của đời sống xã hội và những nét đặc thù kinh tế của địa phương, đó có thể là vấn đề thuế, diễn biến lạm phát, khủng hoảng kinh tế hay là các chính sách về kinh tế, về chính sách tài chính của nhà nước…Những nét đặc thù kinh tế của địa phương, tốc độ phát triển kinh tế địa phương, thu nhập của người dân, tiền lương – thưởng của cán bộ công nhân viên chức cũng sẽ tác động rất lớn đến thái độ và tinh thần làm việc, mức độ nhiệt huyết của của các nhân viên trong cơ quan.

      Nhìn chung nền kinh tế của xã Nga My đang trong quá trình phát triển, đáp ứng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cán bộ công chức nói chung và công nhân viên chức của trụ sở UBND xã Nga My luôn  được nhà nước quan tâm, chế độ lương thưởng phù hợp, điều đó tạo điều kiện và khuyến khích tinh thần làm việc cho ủy ban hoàn thành tốt các mục tiêu được giao.

– Môi trường Chính trị – Pháp luật

      Môi trường chính trị – pháp luật là một hệ thống các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đảng đưa ra quan điểm, chính sách và đường lối đúng đắn sẽ là phương hướng, là cơ sở cho mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời những đường lối, chính sách ấy sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn và tạo hướng đi cho các cơ quan chức năng phù sao cho hợp với chủ trương của Đảng, hoàn thành các chương trình mục tiêu của tổ chức. Hệ thống pháp luật tạo nên hành lang pháp lý cho quá trình hoạt động và quản lý của các cơ quan chức năng, hệ thống pháp luật phải phù hợp, đồng bộ và không ngừng hoàn thiện để tránh những hành vi lách luật, đồng thời là công cụ hỗ trợ các hoạt động, các chương trình mục tiêu của các cơ quan nhà nước.

      Chính những chủ trương, chính sách của Đảng, những văn bản quy phạm pháp luật về cách thức tổ chức và hoạt động của UBND xã đã định hướng cho các hoạt động của UBND xã Nga My, giúp tổ chức không xa rời thực tế, giải quyết các vấn đề tồn đọng và hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu đã đề ra.

       Môi trường Văn hóa – Xã hội

      Về giáo dục và trình độ dân trí: Trình độ dân trí của nhân dân địa phương không ngừng được cải thiện, mức độ am hiểu về các vấn đề xã hội cũng ngày càng cao. Hệ thống giáo dục từ Xã đến các xóm khá đầy đủ, cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo phục vụ nhu cầu đào tạo. Trình độ dân chí và mức độ hiểu biết của nhân dân địa phương có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả triển khai các công việc chuyên môn của ủy ban, các quyết định, các chương trình về các hoạt động về văn hóa cũng được thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn nếu người dân nhận thức được và ủng hộ. Bên cạnh đó mức độ hiểu biết và trình độ dân chí của nhân dân địa phương còn quy định đến phương pháp và cách thức truyền đạt, tuyên truyền, giải quyết các công việc chuyên môn.

 Về giá trị Văn hóa truyền thống: Xã Nga My với 26 xóm, trong đó có 02 điểm Di tích về Văn hóa, Lịch sử – Cách mạng luôn gắn liền với đời sống văn hóa của nhân dân địa phương, luôn được UBND xã quan tâm tu bổ. Nga My chủ yếu là mọi người theo đạo phật

 Về các yếu tố xã hội: Các yếu tố này bao gồm cơ cấu dân số, sự phân bố dân số, người dân trong xã sống dải đều tại 26 xóm, các xóm không có sự chênh lêch nhau quá lớn về số hộ và chênh lệch kịnh tế. Điều nay thuận lợi cho công tác quản lý của ủy ban nhân dân xã.

1.7.2. Phân tích yếu tố Chính trị – Pháp luật – một trong những yếu tố môi trường tác động mạnh nhất đến hoạt động của UBND xã Nga My

      UBND xã Nga My là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, chính vì thuộc cơ quan quản lý nhà nước nên UBND xã Nga My luôn chịu sự ảnh hưởng và tác động mạnh nhất của yếu tố môi trường Chính trị – Pháp luật. Sự tác động của yếu tố chính trị – pháp luật tới UBND xã Nga My nói riêng và các cơ quan nhà nước khác nói chung, trước mắt được thể hiện qua hệ thống các quan điểm, chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Pháp luật của nhà nước.

      UBND xã Nga My chịu sự ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ của yếu tố Chính trị – Pháp luật bởi đây là cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương về các vấn đề hành chính giữ chức năng quản lý và phát triển các lĩnh vực của đời sống nhân dân. Thực hiện quản lý hành chính nhà nước theo quan điểm, chủ trương của Đảng nhằm không ngừng hoàn thiện nền hành chính ở địa phương. Thường xuyên tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng trong việc cải cách các thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính vững mạnh từ trung ương đến cơ sở cho người dân địa phương biết và thực hiện.

Mọi hoạt động của UBND xã đều theo sự chỉ đạo của UBND huyện Phú Bình, đồng thời các cơ quan này cũng phải hoạt động trong phạm vi chủ chương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước nói chung và các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đối việc tổ chức và hoạt động của UBND xã nói riêng.

Tất cả những biến đổi về chính trị hay sự thay đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của UBND đều có những tác động đối UBND xã Nga My, các tác động ấy có thể là tích cực và cũng có thể là tiêu cực. Khi những chủ trương, đường lối và chính sách phát triển ấy là kịp thời, phù hợp với các quá trình biến đổi, phát triển, phù hợp với quy luật vận động khách quan và tình hình thực tế, với lợi ích của nhân dân thì sự tác động đó sẽ là những tác động tích cực đối với quá trình hoạt động của UBND. Việc ban hành hay bãi bỏ một số các văn bản quy phạm pháp luật về tổ và hoạt động của UBND mà là phù hợp, kịp thời thì sẽ có những tác động rất tích cực trong công tác quản lý, tránh những kẽ hở về luật đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân. Ngược lại, ta có thể thấy nếu những chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật ấy là sai lầm, là lỗi thời, là chưa đúng thời điểm hay là sự mâu thuẫn giữa các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật ấy thì ngay lập tức sẽ có những ảnh hưởng và tác động rất tiêu cực tới quá trình hoạt động và quản lý, sự lệch lạc về chính trị và pháp luật sẽ kéo theo sự sai lầm trong các chương trình hoạt động của UBND, Chính vì vậy mà ta có thể thấy được vai trò của Đảng và Nhà nước trong việc đưa ra các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật, đồng thời thấy được sự ảnh hưởng và tác động hết sức mạnh mẽ của các yếu tố này đối với hoạt động quản lý của UBND xã Nga My.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA MỘT SỐ VỊ TRÍ

TRONG UBND NGA MY

2.1. Bác Nguyễn Văn Hùng

stt

Tiêu chí

Nội dung

1

Nhận diện công việc

Chức danh

Chủ tịch UBND xã Nga My

Đơn vị làm việc

Trụ sở UBND xã Nga My

Mã số ngạch

Lương

Người quản lý trực tiếp

Đảng ủy HĐND và UBND huyện Phú Bình

2

Nhiệm vụ

–         Phụ trách các lĩnh vực chung của UBND xã.

–         Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công việc như: Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các bậc học cơ sở tại xã; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia; Chủ tịch hội đồng giáo dục kiến thức quốc phòng xã; Phụ trách các trường học tại địa bàn; Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã.

–         Trực tiếp phụ trách công tác nội chính, an ninh quân sự địa phương, công tác tổ chức cán bộ, tài chính ngân sách, kế hoạch và hợp tác đầu tư, cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân, quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội, thi đua khen thưởng, công tác đối ngoại và các nội dung có liên quan đến trình xin cơ chế…

3

Các công việc cần làm

–         Phụ trách ngành và một số lĩnh vực.

–         Trực tiếp giải quyết, chỉ đạo hay ủy quyền cho Phó chủ tịch thực hiện các công việc.

–         Làm trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư vấn một số lĩnh vực.

+ Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính

+Trưởng ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

+ Trưởng ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc

+ Trưởng ban chỉ đạo an toàn giao thông

+ Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

+ Chủ tịch hội nghĩa vụ quân sự

+ Chủ tịch hội xét nâng bậc lương

+ Chủ tịch hội phổ biến giáo dục pháp luật

+ Trưởng một số ban chỉ đạo UBND cấp trên

+ Chủ đầu tư các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền đầu tư của cấp xã

+ Chủ tịch hội đồng chính sách xã

+ Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới

–         Phụ trách các tổ chức đơn vị thuộc địa bàn xã

+ Trạm y tế, ban dân số gia đình trẻ em

+ Ban chỉ huy quân sự xã

+ Ban công an xã

+ Văn phòng HĐND và UBND xã

+ Một số tổ chức khác liên quan đến công việc được phụ trách

–         Giúp mối liên hệ giữa UBND xã với UBND huyện, các phòng ban chuyên ngành của huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Nga My, trường trực Đảng ủy thường trực hội đồng xã, ủy ban MTTQ xã.

–         Xây dựng chiến lược phát triển cho UBND xã.

–         Ký các văn bản thuộc quyền.

–         Nhận các công văn, báo cáo, thông báo của cấp trên và chỉ đạo phân công cho cấp dưới phụ trách thực hiện.

4

Mối quan hệ trong công việc

–         Trong UBND xã: Chủ tịch xã có mối quan hệ hòa nhã với mọi người trong cơ quan.

–         Mối quan hệ bên ngoài: Nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho người dân, quan hệ niềm nở với mọi người xung quanh.

5

Quyền quyết định

–         Quyết định tất cả mọi công việc của UBND xã.

–         Quyết định chế độ báo cáo trực tiếp hoặch gián tiếp bằng văn bản, qua gmail lên cấp quản lý cao hơn.

–         Quyết định hình thức chỉ đạo xuống cấp dưới có thể bằng văn bản hoặc trực tiếp chỉ đạo xuống cấp dưới.

–         Quyết định ký văn bản thuộc thẩm quyền.

–         Quyết định ai là gì, ví dụ: khi có công văn của cấp trên chỉ đạo xuống cho xã thực hiện thì chủ tịch xã có quyền quyết định giao việc thực hiện đó cho ai làm, chủ yếu là giao xuống cho Phó chủ tịch, sau đó Phó chủ tịch giao cho cán bộ phụ trách vấn đề đó thực hiện.

–         Quyết định phương tiện đi lại làm việc, đi họp.

–         Quyết định cách thức quản lý đối với xã.

–         Quyết định cách thức tổ chức sắp xếp bố trí phòng làm việc.

–         Quyết định phê duyệt các báo cáo của cấp dưới, chủ tịch xã có quyền không ký vào các văn bản sai nội dung và thể thức.

–         Quyết định cách thức lưu trữ hồ sơ giấy tờ có thể bằng sổ sách, tủ dựng tài liệu hoặc máy vi tính.

–         Quyết định về thời gian làm việc của mình cần phải có sự linh hoạt trong thời gian của mình.

–         Quyết định về hình thức giao tiếp khi tiếp xúc với cán bộ cấp trên, cán bộ cấp dưới và nhân dân.

–         Quyết định cách thức ghi chép trong hộ nghị, cuộc họp có thể bằng sổ sách và máy vi tính cá nhân.

–         Quyết định thời gian họp nội bộ.

–         Quyết định phê duyệt cho các tổ chức về xã tuyên truyền, vận động…

–         Quyết định nhận hay không nhận sinh viên về xã thực tế, thực tập.

6

Chế độ báo cáo

–         Báo cáo bằng văn bản lên cơ quan cấp trên.

–         Báo cáo theo tháng lên cơ quan cấp trên.

7

Chỉ số thành công

–         Hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được giao.

–         Kịp thời đôn đốc và chỉ đạo cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

–         Làm tốt công việc quản lý của mình.

8

Tiêu chuẩn

công việc

Trình độ

chuyên môn

–         Trình độ chuyên môn trung cấp quản lý kinh tế chuyên ngành kinh tế.

–         Trình độ văn hóa THPT 12/12.

–         Có bằng trung cấp trình độ lý luận chính trị.

–         Đã bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước.

–         Có chứng chỉ tin học.

Kỹ năng

– Kỹ năng lãnh đạo.

– Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.

– Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

– Kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng ra quyết định.

– Kỹ năng tổng hợp thu thập và xử lý thông tin.

– Kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động.

– Kỹ năng về tin học văn phòng Word, Excel, và các thiết bị văn phòng: máy in, điện thoại…

Kinh nghiệm

22  năm

Tuổi

50

Phẩm chất đạo đức

Nhiệt tình, năng động, thận trọng, tỷ mỷ, có phẩm chất đạo đức tốt, hòa nhã, tế nhị, độc lập, nhạy bén chính xác, có trí nhớ tốt…

9

Điều kiện thực hiện công việc

–         Ngày làm việc 08 tiếng.

–         Trang thiết bị đầy đủ, máy vi tính, bàn làm việc, bàn uống nước, điều hoà, tủ đựng hồ sơ, bình nước…

10

Khả năng đề bạt

Có khả năng đề bạt lên vị trí cao hơn.

2.2. Bác Lưu Minh Thập

stt
Tiêu chí
Nội dung
1
Nhận diện công việc
Chức danh
Phó chủ tịch UBND xã Nga My
Đơn vị làm việc
Trụ sở UBND xã Nga My
Mã số ngạch
Lương
Người quản lý trực tiếp
Chủ tịch UBND xã Nga My
2
Nhiệm vụ
–   Phụ trách lĩnh vực lao động thương binh xã hội, công tác hộ tịch tư pháp, công tác y tế dân số gia đình trẻ em. Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã, hội chữ thập đỏ, hội khuyến học.
–   Tổ chức quản lý chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc của UBND do chủ tịch ủy ban phân công.
–   Thay mặt chủ tịch UBND xã giải quyết các công việc, nhiệm vụ do chủ tịch ủy ban xã ủy quyền.
–   Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư vấn một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao.
–   Phụ trách một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao.
–   Giữ mối liên hệ của UBND xã với các phòng ban, ngành, đơn vị huyện thuộc ngành lĩnh vực phụ trách.
3
Các công việc cần làm
–   Thay mặt chủ tịch UBND xã giải quyết các công việc, nhiệm vụ do chủ tịch ủy ban nhân dân xã ủy quyền.
–   Chịu trách nhiệm trước UBND xã và Chủ tịch UBND xã trong lĩnh vực mình phụ trách (linh vực văn hóa xã hội, ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa thông tin, vệ sinh an toàn thực phẩm, chữ thập đỏ, dân tộc, tôn giáo, lao động thương binh xã hội, đào tạo nghề, công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi có phân giao kế hoạch của UBND xã.
–   Chủ động giải quyết các công việc và được sử dụng quyền hạn do chủ tịch UBND xã ủy quyền khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công việc được giao.
–   Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, kiểm tra cơ sở vật chất, chỉ đạo công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học tập tại các cấp học trên địa bàn.
–   Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở và công tác phòng chống dịch bệnh ở xã.
–   Chỉ đạo tổ chức phát triển văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, giáo dục thể thao, tổ chức lễ hội cổ truyền tôn tạo bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
–   Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở cơ sở, tổ chức thực hiện chính sách chế độ với các đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn.
–   Tổ chức xây dựng, quản lý bảo vệ tu bổ nghĩa trang liệt sỹ.
–   Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hộ đồng tư vấn một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của PCT.
+ Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
+ Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người.
+ Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non, tiêu học và THCS.
+ Trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia.
+ Chủ tịch hội đồng giáo dục kiến thức quốc phòng.
+ Trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956/QĐ-TTg.
+ Trưởng ban chỉ đạo vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa
+ Trưởng ban phòng chống AIDS và phong trào tệ nạn ma túy, mại dâm.
+ Trưởng ban chỉ đạo công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm
–   Phụ trách một số lĩnh vực như:
+ Các trường mầm non, tiểu học THCS.
+ Các cán bộ phụ trách các lĩnh vực công việc liên quan đến công việc phân công.
+ Công tác thi hành án hình sự và thực thi các quyết định hành chính trong lĩnh vực được phụ trách.
+ Chỉ đạo hoạt động của các xóm Nga My, Diệm Dương, trực tiếp phụ trách xóm Điếm và Trại Nga My
–   Giữ mối liên hệ giữa UBND xã với các phòng ban, ngành đơn vị huyện thuộc ngành lĩnh vực phụ trách như: Hội cựu chiến binh; Hội phụ nữ xã; Đoàn thanh niên xã; Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp có liên quan đến công việc phụ trách.
4
Mối quan hệ trong công việc
–   Trong UBND xã:  Phó chủ tịch xã có mối quan hệ hòa nhã với mọi người trong cơ quan.
–   Mối quan hệ bên ngoài: Nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho người dân, quan hệ niềm nở với mọi người xung quanh.
5
Quyền quyết định
–   Quyết định chế độ báo cáo trực tiếp hoặch gián tiếp bằng văn bản, qua gmail lên cấp trên.
–   Quyết định cách thức triển khai kế hoạch mà cấp trên giao. xuống cấp dưới bằng hình thức văn bản qua cuộc họp.
–   Quyết định ký văn bản thuộc thẩm quyền của mình.
–   Quyết định cách thức quản lý trong lĩnh vực mình được giao.
–   Quyết định phương tiện đi lại làm việc, đi họp.
–   Quyết định phê duyệt các báo cáo của cấp dưới.
–   Quyết định hình thức in bài có thể in trong phòng hoặc in ở ngoài.
–   Quyết định cách thức lưu trữ hồ sơ giấy tờ có thể bằng sổ sách, tủ đựng tài liệu hoặc máy vi tính.
–   Quyết định về thời gian làm việc của mình cần phải có sự linh hoạt trong thời gian của mình.
–   Quyết định về hình thức giao tiếp khi tiếp xúc với cán bộ cấp trên, cán bộ cấp dưới và nhân dân.
–   Quyết định cách thức ghi chép trong hội nghị, cuộc họp có thể bằng sổ sách và máy vi tính cá nhân.
–   Quyết định giao việc cho ai làm gì.
–   Quyết định hình thức hưỡng dẫn sinh viên trong đợt thực tập.
6
Chế độ báo cáo
–   Báo cáo bằng văn bản lên Chủ tịch xã
–   Báo cáo theo tuần lên Chủ tịch xã, trường hợp khẩn cấp thì báo cáo theo ngày để xin chỉ thị của cấp trên.
7
Chỉ số thành công
–   Hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được giao.
–   Kịp thời đôn đốc và chỉ đạo cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
–   Làm tốt công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của mình quản lý.
–   Ký và vào sổ theo dõi công tác lao động việc làm năm 2013 đến hết tháng 7 năm 2013 là 300 lượt người…
8
Tiêu chuẩn
công việc
Trình độ
chuyên môn
–   Trình độ văn hóa THPT 12/12.
–   Có bằng trung cấp trình độ lý luận chính trị.
–   Đã bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước.
–   Có chứng chỉ tin học.
Kỹ năng
– Kỹ năng lãnh đạo.
– Kỹ năng quản lý thời gian tốt.
– Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.
– Kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng ra quyết định.
– Kỹ năng tổng hợp thu thập và xử lý thông tin.
– Kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động.
– Kỹ năng về tin học văn phòng Word, Excel, và các thiết bị văn phòng: Máy in, điện thoại…
Kinh nghiệm
24  năm
Tuổi
51
Phẩm chất đạo đức
Nhiệt tình, năng động, thận trọng, tỷ mỷ, chính xác, trung thực, tận tình, ham học hỏi, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, hòa nhã, tế nhị, độc lập, nhạy bén chính xác, có trí nhớ tốt…
9
Điều kiện thực hiện công việc
–   Ngày làm việc 08 tiếng
–   Trang thiết bị đầy đủ, máy vi tính, máy in, bàn làm việc, bàn uống nước, quạt diện, tủ đựng hồ sơ, bình nước…
10
Khả năng đề bạt
Có khả năng đề bạt lên vị trí cao hơn

2.3. Bác Tạ Quang Vinh

stt

Tiêu chí

Nội dung

1

Nhận diện công việc

Chức danh

Cán bộ công chức văn phòng UBND xã Nga My

Đơn vị làm việc

Văn phòng UBND xã Nga My

Mã số ngạch

Lương

Người quản lý trực tiếp

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Nga My

2

Nhiệm vụ

–            Trực tiếp phụ trách công tác văn phòng thống kê, văn thư tổng hợp, kiêm thủ quỹ ngân sách.

–            Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch giao.

–            Phụ trách các xóm Ngọc Thượng, Ngọc Hạ, xóm Cũ, xóm Trại An Châu

–            Giữ mối liên hệ với văn phòng HĐND và UBND huyện, cán bộ công chức xã, văn phòng Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan tổ chức hoạt động trên địa bàn.

–            Quản lý và lưu giữ tất cả các tài liệu, công văn.

–            Soạn thảo các văn bản đúng thể thức mà UBND xã yêu cầu.

–            Đi họp theo sự phân công của Chủ tịch.

–            Quản lý cơ sở vật chất.

–            Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế của các cán bộ trong UBND xã.

–            Tổng hợp đôn đốc các ban ngành, làm báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

3

Các công việc cần làm

–            Giúp Chủ tịch UBND xã duy trì thực hiện quy chế làm việc của UBND xã.

–            Tổng hợp hoạt động của UBND xã hàng tuần, hàng tháng hàng quý và cả năm.

–            Tham mưu giúp Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã dự thảo các chương trình, công tác tuần, tháng, quý, năm của UBND xã.

–            Soạn thảo các văn bản theo thẩm quyền của UBND xã, đảm bảo đúng thể thức văn bản hành chính và pháp lý văn bản quy định.

–            Ghi biên bản các cuộc họp của UBND xã có trách nhiệm soạn thảo và in ấn nội dung phiên họp gửi đến các tổ chức, cá nhân liên quan để chỉ đạo, phối hợp và thực hiện.

–            Đôn đốc kiểm tra các cán bộ chuyên môn, công chức thực hiện công việc, nhiệm vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã giao, báo cáo kết quả với chủ tịch theo quy định.

–            Quản lý tài sản của UBND xã về cơ sở vật chất, tài sản chung của UBND xã.

–            Quản lý các văn bản của UBND xã ban hành, các văn bản nhà nước cấp trên, các tổ chức khác gửi đến, các loại đơn đề nghị, khiếu nại, các báo cáo của UBND xã.

–            Tổ chức các kỳ họp, phiên họp của UBND xã.

–            Hướng dẫn người dân và trả lời những thắc mắc của người dân.

–            Đi họp theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

–            Trực tiếp tổng hợp, báo cáo và đôn đốc các phòng ban làm báo cáo theo tháng, quý, năm.

4

Mối quan hệ trong công việc

–            Trong UBND xã: Cán bộ văn phòng có mối quan hệ hòa nhã với mọi người trong cơ quan.

–            Mối quan hệ bên ngoài: Nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho người dân, quan hệ niềm nở với mọi người xung quanh.

5

Quyền quyết định

–            Quyết định đôn đốc kiểm tra các cán bộ chuyên môn, công chức thực hiện các công việc, các nhiệm vụ được Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã giao.

–            Quyết định cho các đơn vị mượn cơ sở vật chất của UBND xã.

–            Quyết định phương tiện đi lại làm việc, đi họp.

–            Quyết định hình thức lưu trữ tài liệu bằng sổ sách tổng hợp, tủ lưu trữ tài liệu, máy tính…

–            Quyết định cách thức ghi biên bản các cuộc họp, hội nghị có thể bằng giấy hoặc trực tiếp trên máy vi tính cá nhân.

–            Quyết định cách thức in ấn tài liệu cuộc họp có thể dùng máy in trong cơ quan hoặc ra ngoài in.

–            Quyết định cách thức thực hiện nhiệm vụ mà Chủ tịch và Phó chủ tịch giao.

–            Quyết định cách thức đôn đốc các phòng ban làm báo cáo có thể trực tiếp hoặc bằng văn bản .

–            Quyết định cách thức tổ chức hội trường cuộc họp.

–            Quyết định chỉ đạo cho nhân viên trong phòng thực hiện công việc.

6

Chế độ báo cáo

–            Báo cáo trực tiếp lên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã

–            Báo cáo theo tuần, theo tháng, theo quý lên cấp trên.

7

Chỉ số thành công

–            Hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được giao.

–            Kịp thời đôn đốc các phòng ban nộp báo cáo đúng thời hạn.

–            Làm tốt công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của mình.

–            Lưu trữ tất cả các tài liệu, văn bản đến đi của UBND xã.

–            Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

–            Soạn thảo đúng thể thức các văn bản hành chính.

8

Tiêu chuẩn

công việc

Trình độ

chuyên môn

–            Trình độ văn hóa THCS 7/10.

–            Đã bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước.

–            Có chứng chỉ tin học.

Kỹ năng

– Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.

– Kỹ năng quản lý nhà nước , kỹ năng ra quyết định,

– Kỹ năng tổng hợp thu thập và xử lý thông tin.

– Kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động.

– Kỹ năng về tin học văn phòng Word, Excel, và các thiết bị văn phòng: máy in, điện thoại, …

– Nắm được thể thức và hình thức, nội dung của tất cả các loại văn bản theo thông tư 01 của Bộ Nội Vụ.

– Nghiệp vụ thư ký văn phòng.

– Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Kinh nghiệm

25  năm

Tuổi

56 tuổi

Phẩm chất đạo đức

Thận trọng tỷ mỷ, chính xác, cẩn thận, thân thiện, nhiệt tình, hòa nhã, năng động, có phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt.

9

Điều kiện thực hiện công việc

–            Ngày làm việc 08 tiếng

–            Trang thiết bị đầy đủ, máy vi tính, máy photo, máy in, bàn làm việc, bàn uống nước, quạt điện, tủ đựng hồ sơ, bình nước…

2.4. Sinh Viên Tạ Thị Mơ

stt

Tiêu chí

Nội dung

1

Nhận diện công việc

Chức danh

Sinh viên thực tập tại trụ sở UBND xã Nga My

Đơn vị làm việc

Phòng Phó chủ tịch và bộ phận một cửa của UBND xã Nga My

Mã số ngạch

Lương

Người quản lý trực tiếp

Bác Lưu Minh Thập Phó chủ tịch UBND xã Nga My là người hướng dẫn quản lý trực tiếp ngoài ra còn chịu sự quản lý của Chủ tịch xã và cán bộ tại bộ phận một cửa.

2

Nhiệm vụ

–          Thực hiện tất cả các công việc do Phó chủ tịch, Chủ tịch và cán bộ trong bộ phận một cửa và các cán bộ trong UBND xã giao.

–          Theo dõi và ghi sổ sách đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, công chứng trong tháng 7.

–          Soạn thảo văn bản theo yêu cầu.

–          Tiếp khách.

–          Làm công tác vệ sinh nơi làm việc và khu vực của UBND xã

–          Hỗ trợ các anh, chị, làm hồ sơ trong đợt cấp giấy chứng nhận làm hồ sơ ruộng đất lần đầu.

–          Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân đến cơ quan công chứng, làm hồ sơ (ví dụ: Công chứng xong xin chữ ký ở đâu, xin dấu ở đâu…).

–          Hướng dẫn giải quyết các thắc mắc của người dân trong đợt làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất lần đầu.

–          Hướng dẫn người dân cách xem và đọc bản đồ địa chính.

–          Tra các thửa đất người dân khai trong hồ sơ với sổ mục kê ở xã xem có hiện tượng trùng nhau không.

–          Hoàn thiện hồ sơ hội nghèo cho cán bộ lao động thương binh xã hội.

3

Các công việc cần làm

–          Đi làm hồ sơ, viết hồ sơ theo sự kê khai của người dân trong đợt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

–          Công chứng giấy tờ, vào sổ, gián tem, thu tiền.

–          Tiếp khách ở cấp trên về xã và giải quyết các thắc mắc của người dân.

–          Photo tài liệu.

–          In tài liệu khi các bác yêu cầu.

–          Vệ sinh phòng làm việc của bác Thập và pha trè.

–          Vào sổ đăng ký giấy khai sinh, khai tử, công chứng trong tháng 7.

–          Làm giấy khai sinh, khai tử theo yêu cầu của người dân.

–          Chuyển các văn bản tới cán bộ, phòng ban, cá nhân theo yêu cầu.

–          Hoàn thiện sổ theo dõi hộ nghèo của 26 xóm.

–          Chủ động nghiên cứu tài liệu liên quan đến chuyên môn, công việc của các cán bộ trong UBND xã.

4

Mối quan hệ trong công việc

Có mối quan hệ hòa nhã, niềm nở với tất cả mọi người trong UBND xã và người dân.

5

Quyền quyết định

–          Quyết định phương tiện đi lại trong thời gian thực tế.

–          Quyết định cách thức thực hiện công việc được giao phó, quyết định công việc nào làm trước công việc nào làm sau.

–          Quyết định hình thức photo, in ấn tài liệu.

6

Chế độ báo cáo

–          Báo cáo công việc lên Phó chủ tịch và cán bộ trong bộ phận một cửa.

–          Báo cáo lên cấp trên theo ngày, mỗi ngày báo cáo một lần.

7

Chỉ số thành công

–          Hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được giao.

8

Tiêu chuẩn

công việc

Trình độ

chuyên môn

–          Sinh viên lớp cử nhân KHQL K8 trường Đại học Khoa Học

Kỹ năng

– Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,

– Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

– Kỹ năng tổng hợp thu thập và xử lý thông tin

– Kỹ năng về tin học văn phòng Word, Excel, và các thiết bị văn phòng: máy in, điện thoại…

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm làm việc ở xã vì vẫn đang là sinh viên.

Tuổi

23 tuổi

Phẩm chất đạo đức

Thận trọng, chính xác, trung thực, thân thiện, tận tình, thân thiện, ham học hỏi, nhanh nhẹn…

9

Điều kiện thực hiện công việc

–          Ngày làm việc 08 tiếng

–          Trang thiết bị đầy đủ, máy vi tính, bàn làm việc, quạt điện, tủ đựng hồ sơ, bình nước…

–          Trong đợt đi làm hồ sơ ruộng đất được hỗ trợ xăng xe và cơm trưa.

10

Kết quả thực hiện

–          Làm hoàn thiện 30 bộ hồ sơ nhận đất mới tại xóm Tam Xuân.

–          Đi tăng cường làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 20 hộ tại các xóm Phú Xuân, xóm Cũ, Ngọc Thượng, Ngọc Hạ.

–          Kiểm tra hơn 200 hồ sơ thu về xã so với sổ mục kê và bìa đỏ, để xem có sự trùng lạp hay không và sửa đổi cho đúng.

–          Theo dõi và vào sổ công chứng trong tháng 7 được 500 lượt người.

–          Làm mới và làm lại 20 giấy khai sinh.

–          Công chứng, dập dấu và gián tem cho hơn 100 giấy tờ mà người dân yêu cầu công chứng chủ yếu là chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu vì đây là giấy tờ yêu cầu trong hồ sơ cấp đất.

–          Các văn bản tài liệu được sắp xếp lưu trữ khoa học.

–          Hoàn thành hồ sơ hộ nghèo của 26 xóm đúng thời gian quy định.

–          Tiếp đón và giải quyết một số thắc mắc của người dân nhiệt tình, niềm nở.

–          Hưỡng dẫn người dân làm các thủ tục.

–          Biết cách công chứng, gián tem…

–          Vào sổ sách hơn 20 lượt người làm mới và đăng ký lại giấy khai sinh.

–          Thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan.

–          Nhận được sự yêu mến, tin tưởng của người dân và cán bộ xã, nhận được sự tin tưởng của các bác trong xã thể hiện ở việc được giao chìa khóa phòng, chìa khóa tủ, được giao toàn quyền công chứng, làm giấy khai sinh, thu tiền khi Bác có việc bận, đi họp…

–          Hoàn thành tốt công việc được giao.

–          Đánh máy và in ấn tài liệu cho các cán bộ trong cơ quan kịp thời và đúng thể thức văn bản.

–          Tham gia dự và ghi chép đầy đủ nội dung hai cuộc họp nội bộ khối ủy ban.

CHƯƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ

Sau một thời gian được thực tế và công tác tại trụ sở UBND xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Được làm việc và tiếp xúc với môi trường thực tế đã giúp cá nhân tác giả học hỏi được nhiều kinh nghiệm đồng thời cũng có những trải nghiệm thú vị trong công việc.

  Qua tìm hiểu về thực trạng, văn hóa, nguồn nhân lực…của UBND xã Nga My, huyện Phú Bình tác giả xin có một số khuyến nghị sau đây nhằm đưa ra một số giải pháp cho UBND xã Nga My để nâng cao chất lượng tổ chức của mình.

 3.1. Khuyến nghị về hiện trạng cơ quan thực tập thực tế  

 • Về cách thức làm việc: Dù lịch làm việc của ủy ban nhân dân xã khá rõ ràng nhưng không được duy trì thường xuyên, một số nhân viên còn đi muộn, nghỉ không có lý do. Vẫn còn một số nhân viên không tập trung vào công việc, không hoàn thành công việc đúng thời hạn và không có tính hiệu quả, vẫn còn cách thức làm việc theo kiểu “nước đến chân mới nhảy”, do vậy Chủ tịch– Phó chủ tịch ủy ban cần có cách thức quản lý chặt chẽ hơn.
 • Về số lượng nhân lực của UBND xã: Hiện nay xã gồm có 20 cán bộ công chức, 13 người hoạt động không chuyên trách, 26 trưởng xóm, 23 bí thư chi bộ, 26 công an viên. Tuy nhiên xã vẫn thiếu một cán bộ ngành xã hội phụ trách mảng xã hội tại phòng LĐTB – XH của xã, 01 cán bộ làm văn thư lưu trữ, 01 cán bộ làm thống kê. Vì vậy công việc ở các phòng này còn gặp nhiều khó khăn, do vậy xã cần phải nhanh chóng bổ sung những vị trí còn thiếu để đảm bảo tính chuyên môn và nâng cao hiệu quả công việc.
 • Về chất lượng cán bộ: Về chất lượng cán bộ như ta đã phân tích ở trên, hiện nay vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo theo yêu cầu về chuyên môn, chất lượng cán bộ xã còn thấp so với mặt bằng chung của huyện. Chính vì vậy cần phải tăng cường, khuyến khích đào tạo, nâng cao trình độ. Hiện nay cán bộ công chức của xã Nga My là 20 cán bộ trong đó chỉ có 01 đồng chí có bằng đại học chỉ chiếm 5% còn lại là chủ yếu là trình độ trung cấp vẫn còn 35% cán bộ công chức xã là trình độ THPT và THCS. Ta thấy chất lượng cán bộ công chức của xã rất thấp so với mặt bằng chung của huyện. Vì vậy để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC xã Nga My cần thực hiên:

Một là: Tiếp tục đổi mới thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ trước hết là công tác đánh giá cán bộ phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan đánh giá đúng cán bộ cả về phẩm chất và năng lực.

 Hai là: Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ xã, trên cơ sở quy hoạch cán bộ và căn cứ vào tiêu chuẩn, nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho phù hợp.

Ba là: Tuyển dụng đáp ứng tiêu chuẩn và trình độ năng lực chuyên môn từng chức danh cán bộ xã nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của xã.

Bốn là: Thực hiện việc đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý Nhà nước. Cần quan tâm đến bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống ở xã. Giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, trau dồi đạo đức cán bộ. Cử cán bộ viên chức đi học các khóa tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng cung cấp cho cán bộ những kiến thức và kỹ năng quan trọng trong  công việc. Đồng thời qua khóa tập huấn đó cũng là cơ hội cho các cán bộ của các xã có thể chia sẻ kinh nghiệm của địa phương .

Năm là: Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác cán bộ về chính sách bảo đảm vật chất,động viên tinh thần đối với cán bộ xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt việc nhân dân giám sát CBCC. Nâng cao chất lượng tuyển dụng chú trọng thu hút cán bộ giỏi, sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng về công tác tại xã.

 Sáu là: Đầu tư cho cán bộ học thêm văn bằng công nghệ thông tin. Trong thời đại CNTT để hội nhập cần phải có kiến thức về CNTT. Ở xã Nga My đa số cán bộ đã có chứng chỉ CNTT nhưng toàn là loại A, vẫn còn 40% cán bộ công chức chưa có chứng chỉ CNTT  . Vì vậy gây khó khăn rất lớn trong quá trình quản lý. Dù có trang bị đầy đủ các máy móc trang thiết bị nhưng cán bộ xã không am hiểu về CNTT thì cũng không làm được gì. Trong thời đại phát triển như ngày nay ứng dụng CNTT là một tiện ích rất lớn trong quá trình quản lý hành chính Nhà nước. Để nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ cán bộ xã Nga My nên thực hiên:

–   Tạo điều kiện thời gian cho cán bộ công chức tham gia các lớp học CNTT.

–  Khuyến khích động viên các cán bộ tham gia các buổi tập huấn về ứng dụng CNTT.

–   Hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ đi học thêm chứng chỉ CNTT.

 • Về tổ chức họp UBND xã định kỳ và chế độ báo cáo của nhân viên: Theo quy định, cứ 15 ngày sẽ tổ chức họp ủy ban 1 lần để trao đổi thông tin, giao nhiệm vụ, báo cáo tình hình và tổng kết đánh giá, trong 1 tháng thực tập tác giả thấy xã đã tổ chức họp hai lần theo quy định. Tuy nhiên trong buổi họp các cán bộ báo cáo về hoạt động của mình rất sơ sài và chưa có kế hoạch cụ thể cho bộ phận mình đảm nhận. Vẫn có tình trạng cán bộ họp nhưng không có sổ ghi chép, còn tình trạng một số trưởng xóm, cán bộ không tham gia cuộc họp điều này phản ánh sự thiếu nghiêm túc và cần phải có sự chấn chỉnh kịp thời.
 • Tăng cường nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng CNTT trong cung ứng dịch vụ ở xã: Chất lượng cung ứng dịch vụ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố con người mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở vật chất trang thiết bị sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ. Thực tế ở xã Nga My mới chuyển từ trụ sở cũ là ngôi nhà cấp 4 ra trụ sở mới 02 tầng nên cơ sở trang thiết bị còn thiếu thốn. Hiện nay toàn xã có 06 máy tinh công nưng chỉ có 03 máy hoạt động, 01 máy photo và 06 máy in. Có thể thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị của xã còn hạn chế, vì vậy để nâng cao chất lượng hoạt động của xã, UBND xã cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc đầu tư trang thiết bị và việc ứng dụng CNTT trong cung ứng dịch vụ ở xã. Để làm được điều đó xã cần thực hiện các công việc sau:

Một là: Đầu tư máy vi tính cho các phòng ban ít nhất mỗi phòng ban có một máy vi tính công.

Hai là: Đầu tư mạnh cho công tác tin học hóa quản lý. Phải đầu tư ở mức độ đủ để đảm bảo cho hệ thống hoạt động đồng bộ.

Ba là: Xã cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị một cách đồng bộ, cần đầu tư đồng bộ giữa cơ sở vật chất và con người.

Bốn là: Coi trong công tác đào tạo tin học cho đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

Năm là: Tổ chức cán bộ đối với các đơn vị làm công tác tin học trong cơ quan hành chính theo một quy chế nhất định.

 • Nâng cao trình độ văn hóa giao tiếp công sở cho cán bộ xã: Giao tiếp là yếu tố cần thiết cho sự thành công, đặc biệt trong ngành dịch vụ, phục vụ lợi ích của nhân dân thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều đối tượng vì vậy kỹ năng giao tiếp là rất quan trong. Trong công sở yêu cầu kỹ năng này phải thật cao và đúng với văn hóa công sở. Thực tế trong 05 tuần thực tế tại địa bàn xã Nga My tác giả nhận thấy các cán bộ xã vẫn sử dụng văn hóa giao tiếp mang nét văn hóa làng xã, giải quyết công việc vẫn mang tính cả nể, lối giao tiếp ưa tế nhị nên có thói quen nói vòng vo tam quốc, không vào thẳng vấn đề khiến mất thời gian. Coi trong danh dự nên mắc phải căn bệnh sĩ diện… trong xã hội hiện đại, hội nhập như ngày này thì văn hóa giao tiếp làng xã không còn phù hợp vì vậy xã Nga My cần chú trọng vào công tác  trang bị kiến thức kỹ năng giao tiếp công sở cho cán bộ xã để hội nhập với tiến trình phát triển của đất nước.

3.2. Khuyến nghị đối với các vị trí công tác được mô tả

 • Về người lãnh đạo – Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng: Là người có chuyên môn, có kinh nghiệm công tác, có phong cách lãnh đạo linh hoạt, mềm dẻo và tạo được niềm tin của đa số cán bộ trong ủy ban. Tuy vậy, trong một tháng thực tập tác giả có quan sát và đưa ra một vài ý kiến khuyến nghị như sau:

+ Việc phê bình cán bộ của mình đôi lúc còn chưa đúng thời điểm và chưa đúng chỗ. Tác giả đã được chứng kiến sự phê bình của Chủ tịch xã với một số cán bộ ngay trước mặt sinh viên thực tập và cán bộ khác trong cơ quan. Điều này có ảnh hưởng lớn đến tinh thần làm việc cũng như tính tự giác của các cán bộ.

+ Việc giao nhiệm vụ cho cán bộ cấp dưới còn thiếu sự ủy quyền và chưa đặt niềm tin vào họ, điều này ảnh hưởng đến mức độ nhiệt huyết trong công việc của các cán bộ chuyên môn.

+ Cần chỉ đạo sát sao hơn công tác giao việc cho cán bộ cấp dưới tránh tình trạng “Nước đến chân mới nhảy”. Trong thời gian thực tế tác giả đã chứng kiến và bản thân tác giả cũng đã trải nghiệm tình trạng đó, cụ thể là trong đợt làm hồ sơ hộ nghèo cho 26 xóm để nộp lên huyện, ngày hôm sau phải nộp nhưng chiều hôm trước mới bắt tay vào làm nên đã gây tình trạng gấp rút, hoàn thành. Như vậy gây ra tâm lý mệt mỏi cho nhân viên.

– Đối với Phó chủ tịch xã – Bác Lưu Minh Thập

Bác là người cán bộ nhiệt tình với công việc, thân thiện với mọi người, luôn học hỏi tìm cái mới, tuy nhiên trong hơn một tháng quan sát, tiếp xúc tác giả xin đưa ra một số khuyến nghị sau:

+ Cần chỉ đạo sát sao hơn nữa các cán bộ thuộc quyền quản lý của mình.

+ Nên học thêm nâng cao trình độ chuyên môn vì Bác mới có trình độ THPT 12/12.

– Đối với cán bộ văn phòng – Bác Tạ Quang Vinh

Bác Vinh là cán bộ lâu năm trong ủy ban, là người vui tính, nhiệt tình, chấp hành tốt kỷ luật của ủy ban nhân dân xã, tuy nhiên trong thời gian tiếp xúc với bác tác giả xin đưa ra một số khuyến nghị sau nhằm giúp Bác hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của minh.

+ Cần cương quyết xử lý nghiêm các đối tượng làm hỏng, mất cơ sở vật chất của UBND xã.

+ Cần đưa ra các hình phạt cho những người vi phạm không nên chỉ dừng lại ở hình thức nhắc nhở.

+ Nâng cao trình độ chuyên môn của mình vì Bác mới chỉ có trình độ THCS 7/10.

+ Phải thường xuyên trau dồi, tìm hiểu về thể thức, quy định về thể thức văn bản hành chính vì Bác là cán bộ văn phòng, thư ký nên phải năm vững về kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính.

– Đối với vị trí Sinh viên thực tế

+ Cần có cơ hội được tham gia nhiều hơn vào các công việc chuyên môn.

+ Chủ động hơn trong công việc để cải thiện khả năng làm việc độc lập.

+ Tự tin, mạnh bạo hơn nữa trong giao tiếp.

PHẦN KẾT LUẬN

Sau 05 tuần được thực tế và trực tiếp đảm nhận công việc tại trụ sở UBND xã Nga My cụ thể là phòng Phó chủ tịch và bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân xã đã cho tác giả rất nhiều bổ ích. Những trải nghiệm thực tế đã giúp tác giả cũng như các bạn trong lớp Khoa học quản lý k8 có được những kết quả tích cực mà qua đó chúng tôi có thể tự tin hơn khi bước vào công việc sau khi ra trường.

Đối với bản thân tác giả, được về thực tế tại trụ sở UBND xã Nga My đó là quê hương minh, đặc biệt được làm việc trong phòng Phó chủ tịch một người lãnh đạo lâu năm, bộ phận một cửa nơi luôn tiếp xúc với người dân và thủ tục hành chính  sẽ giúp cho tác giả học hỏi được rất nhiều những kiến thức và kỹ năng về quản lý nhà nước cũng như việc hòa nhập được với môi trường làm việc mới, giúp tác giả có cơ hội kiểm chứng những kiến thức tại nhà trường vào thực tiễn công việc.

Trải qua hơn một tháng làm việc tại ủy ban nhân dân xã, bản thân tác giả đã được tham gia thực hiện rất nhiều các công việc, điều đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với tác giả, nó đã giúp tác giả hòa nhập được với một tổ chức và cải thiện được những kỹ năng cần thiết cho mình. Tất cả những điều bổ ích mà tác giả thu được qua chuyến thực tế chuyên môn lần 2 nay, tác giả sẽ luôn ghi nhớ nó và coi đó là những nền tảng cho những bước đường học tập tiếp theo của mình. Cùng với những kiến thức tác giả học tập được tại nhà trường, tác giả sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào công việc sau này.

Thực tập thực tế là một hoạt động đầy ý nghĩa trong chương trình đào tạo đối với sinh viên, tác giả mong rằng hoạt động này sẽ được duy trì và nhân rộng ở trường ta.

Tác giả xin được gửi lời cảm ơn các thầy cô giáo khoa Văn xã hội cũng như cơ quan thực tập đã cho tác giả hơn một tháng học tập đầy ý nghĩa

Tác giả: Tạ Thị Mơ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s