Báo cáo thực tế – Phòng LĐTB&XH huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

Tải về tài liệu tại ĐÂY

PHẦN MỞ ĐẦU

            Thực tế chuyên môn là môn học rất bổ ích và có ý nghĩa giúp cho sinh viên được thâm nhập cọ sát với thực tế. Áp dụng những kiến thức trong giáo trình từ các môn học: khoa học quản lý đại cương, tổ chức học đại cương, quản lý nguồn nhân lực…vào thực tế trong cơ quan cụ thể. Là cơ hội cho sinh viên tự đăng ký thực tập thực tế, tự quan sát học hỏi tại cơ quan mình liên hệ, rèn luyện cho bản thân những kỹ năng còn thiếu sót, khả năng giao tiếp, sự thích nghi với môi trường làm việc. Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc trực tiếp với công việc, văn bản, giấy tờ, cách thức làm việc tại cơ quan. Và cuối cùng là hoàn thành tốt bản báo cáo thực tế, đồng thời đó cũng là một cơ sở định hướng cho việc lựa chọn công việc sau này của sinh viên.

 Sau khi xác định đăng ký chuyên ngành Quản lý Chính sách, tôi đã chọn cơ quan phù hợp với chuyên ngành để liên hệ. đăng ký xin thực tế, đó là Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Trụ sở cơ quan đặt tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoạt động, đảm bảo các vấn đề liên quan tới Chính sách: Thương binh Liệt sỹ và Người có công, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bảo trợ xã hội,phòng chống TNXH, lao động việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động và bộ phận kế toán.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG

1.1.         Giới thiệu chung về phòng  Lao động Thương binh và Xã hội

     Thành lập

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An về việc thành lập phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  trên cơ sở tách từ phòng Nội vụ, Lao động – TBXH.

Phòng lao động TB&XH huyện Thạch An là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thạch An, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Thạch An.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

1.2. Mục tiêu của phòng

Mục tiêu của phòng lao động Thương binh và Xã hội được quy định trong  bản quy định Chức năng Nhiệm vụ và Quy chế làm việc của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thạch An ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2013.

1.2.1. Mục tiêu chung

–  Phòng Lao động TB&XH là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng. Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội , bình đẳng giới. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

–  Phòng lao động TB&XH có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, giao dịch tại Kho bạc nhà nước huyện Thạch An. Chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của sở lao động TB&XH Cao Bằng.

– Phòng Lao động TB&XH làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Sở Lao động TB&XH tỉnh và toàn bộ hoạt động công tác của phòng, giúp việc cho trưởng phòng có phó trưởng phòng, các cán bộ được phân công từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác phụ trách.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

– Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Lao động TB&XH trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của UBND tỉnh, của Sở Lao động TB&XH.

– Trình UBND huyện kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm về công tác Lao động TB&XH trên địa bàn, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được cấp trên phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện chế độ chính sách Người có công, chính sách xã hội, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện các chính sách như: XĐGN, LĐVL các chính sách về phòng chống các TNXH, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện.

– Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và đánh giá tình hình, kết quả triển khai các chính sách Lao động TB&XH với Chủ tịch UBND huyện và giám đốc Sở Lao động TB&XH.

– Giúp UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác Lao động TB&XH trên địa bàn.

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý Nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm các công trình ghi công liệt sỹ.

– Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, đối với UBND cấp xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

 – Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luât và phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

– Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, luật ngân sách nhà nước, chế độ kế toán tài chính sự nghiệp hiện hành và phân cấp của UBND huyện, ngành dọc cấp trên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện.

* Về công tác Thương binh Liệt sỹ và Người có công.

– Triển khai hướng dẫn kiểm tra đôn đốc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và các con của họ bị nhiễm CĐHH, Người có công với cách mạng theo qui định của pháp luật và theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Lao động TB&XH;

– Quản lý chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, quyết toán theo quy định hiện hành;

– Thực hiện lễ tưởng niệm liệt sỹ nhân các ngày lễ lớn hàng năm, lập kế hoạch thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công theo qui định của Pháp luật;

– Chịu trách  nhiệm quản lý nghĩa trang, đài tưởng niệm ở địa phương;

– Vận động đóng góp, quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa.

* Về công tác bảo trợ xã hội;

– Tham mưu cho UBND huyện về thực hiện chương trình XĐGN, về cứu trợ xã hội;

– Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, các tổ chức cá nhân hoạt động nhân đạo đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và các đối tượng xã hội khác cần được cứu trợ, trợ giúp của nhà nước và xã hội;

– Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác BHYT theo Quyết định 345;

* Về lao động việc làm, xuất khẩu lao động;

– Tham mưu cho UBND huyện về chương trình, giải pháp về việc làm trên địa bàn huyện, hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Pháp luật và sự chỉ đạo của Sở Lao động TB&XH về việc làm;

– Giải pháp tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài và trong nước;

– Các chính sách lao động việc làm khác phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, kiểm tra đôn đốc các dự án về giải quyết việc làm;

– Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các Doanh nhiệp đóng trên địa bàn huyện và các Hợp tác xã về thực hiện chế độ cho người lao động như BHYT, BHXH, tiền lương, tiền công, An toàn lao động;

– Khảo sát nhu cầu hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật và hướng dẫn chỉ đạo của Sở Lao động TB&XH về dạy nghề cho lao động nông dân.

* Về phòng chống tệ nạn xã hội:

– Tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa tệ nạn xã hội;

* Về công tác bảo vệ và chăm sóc Trẻ em:

– Tham mưu cho UBND huyện thực hiện các chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện;

– Xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì Trẻ em” hàng năm;

– Theo dõi, tổng hợp biến động, trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt;

– Tham mưu giúp UBND huyện hỗ trợ kinh phí, quan tâm đến trẻ em bị khuyết tật đi khám, phẫu thuật để phục hồi chức năng;

– Quản lý và sử dụng quỹ Bảo trợ Trẻ em theo 4 chương trình mục tiêu của Điều lệ quỹ;

* Công tác bình đẳng giới :

Xây dựng kế hoạch hoạt động, công tác hàng năm, báo cáo cấp trên theo quy định.

* Mục tiêu định lượng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013:

– Giải quyết việc làm mới cho 800 lao động trong đó xuất khẩu lao động từ 40 trở lên.

– Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 25% năm 2012 lên 28% năm 2013. Trong đó tuyển mới khoảng 300 người, dạy nghề dưới 3 tháng nhóm nghề nông nghiệp và dịch vụ trong nông nghiệp khoảng 300 người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã khoảng 581 lượt người.

– Giảm trên 4% tỷ lệ hộ nghèo.

– Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào chăm sóc, giúp đỡ NCC, gia đình liệt sỹ, để NCC có cuộc sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, nâng cao chất lượng các đơn vị đạt 6 tiêu chuẩn xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ.

– Phối hợp với Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh đưa đối tượng cai nghiên ma túy từ 10 đối tượng trở lên, rà soát trên 20 đối tượng đã cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội để đánh giá kết quả sau cai; tiếp tục duy trì các xã, phường lành mạnh đã xây dựng được trong những năm trước đây.

– Tham mưu giúp UBND huyện tổ chức các hoạt động tết trung thu. Vận động đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2013 trên 100 triệu đồng.

1.2.3. Vai trò của các chủ thể hoạch định mục tiêu

          Chủ thể có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện mục tiêu của tổ chức. Việc hoạch định mục tiêu không chỉ đơn thuần là xác định mục tiêu cần đạt được của phòng mà còn liên quan mật thiết với các mục tiêu của sở Lao động TB&XH, của UBND, vì vậy việc xác định vai trò của các chủ thể hoạch định mục tiêu là rất quan trọng và cần kể đến vai trò của các chủ thể như sau:

          + Sở Lao động TB&XH: đây là chủ thể hoạch định mục tiêu ở tầm vĩ mô, căn cứ vào các báo cáo, tình hình thực tế về công tác lao động TB&XH của địa bàn từng huyện. Sở cần hoạch định mục tiêu hoạt động cho cấp mình và giao chỉ tiêu theo từng lĩnh vực cho cấp huyện thực hiện.

          + UBND huyện: căn cứ vào khả năng thực tế của địa bàn huyện, chỉ tiêu giao xuống của sở Lao động TB&XH, định hướng mục tiêu cho phòng Lao động TB&XH.

          + Mỗi cán bộ và chuyên viên trong phòng đều có vai trò nhất định trong việc hoạch định mục tiêu của tổ chức đặc biệt là ban lãnh đạo phòng. Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cán bộ chuyên viên trong phòng, ban lãnh đạo cùng các thành viên sẽ cùng nhau đưa ra mục tiêu hoạt động của cơ quan mình. Các bộ phận báo cáo công việc thực hiện trong năm cũ, kết quả, thành tích đạt được. Qua đó phân tích đánh giá tình hình thực hiện trong năm cũ và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo phù hợp với chỉ tiêu mà cấp trên giao xuống.

          Dựa trên kết quả phân tích đánh giá, trưởng phòng xây dựng kế hoạch đề ra phương hướng hoạt động. Sau khi họp bàn, thảo luận và thống nhất ý kiến phòng trình UBND huyện, trình Sở Lao động TB&XH xem xét và phê duyệt.

1.3.  Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng Lao động TB & XH huyện Thạch An

          Qua quan sát sơ đồ cơ cấu tổ chức trên, có thể nhận thấy Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thạch An mang những đặc trưng cơ cấu của cơ quan Nhà nước – mô hình cơ cấu trực tuyến, là mô hình cơ cấu tổ chức đơn giản, có sự phân chia rõ ràng về vị trí công việc phụ trách cũng như chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, được lãnh đạo theo tuyến thẳng đứng – một chiều từ trên xuống dưới.

1.3.1. Vị trí và chức năng, nhiệm vụ

Tuỳ vào chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức nhân sự của từng năm, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thạch An có sự phân công vị trí, chức năng nghiệm vụ của lãnh đạo và cán bộ công chức cho phù hợp. Năm 2013, phòng Lao động Thương binh và Xã hội có sự phân công nhiệm vụ công tác cho lãnh đạo và cán bộ như sau :

 1. Lãnh đạo phòng:
 • Đồng chí: Nông Thị Huệ: Trưởng phòng

–         Quản lý chung và chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, làm chủ tài khoản đơn vị, công tác thanh, kiểm tra;

–         Phụ trách các chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, công tác chính sách người có công, công tác bảo trợ xã hội;

–         Phụ trách lĩnh vực công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới.

 • Đồng chí: Vũ Tuấn Nghĩa: Phó trưởng phòng

–         Tham mưu giúp trưởng phòng và trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác bảo trợ xã hội, công tác lao động việc làm và xuất khẩu lao động, an toàn vệ sinh lao động, dạy nghề nông thôn;

–         Công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

–         Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền;

 1. Các chuyên viên, cán sự
 • Đồng chí: Nông Văn Hiển: chuyên viên

–         Trực tiếp giải quyết chế độ đối với thương binh liệt sỹ, người có công, hỗ trợ miễn giảm học phí theo Nghị định 49/NĐ-CP; an toàn lao động, hướng dẫn thu nộp và thông báo theo dõi quỹ đền ơn đáp nghĩa. Cuối tháng lập báo cáo để tổng hợp chung của phòng gửi các cơ quan liên quan.

–         Những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 • Đồng chí: Bế Thị Thủy: Cán sự

–         Trực tiếp thực hiện về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác bình đẳng giới.

–         Hướng dẫn vận động thu nộp, thông báo theo dõi quỹ Bảo trợ trẻ em

–         Những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Hàng tháng lập báo cáo để tổng hợp chung của phòng gửi các cơ quan liên quan.

 • Đồng chí: Hứa Thùy Dâng: chuyên viên

–         Trực tiếp thực hiện công tác chính sách bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo, tệ nạn xã hội, dạy nghề cho lao động nông thôn.

–         Những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

         Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp gửi các cơ quan liên quan.

 • Đồng chí: Lương Thị Ngọc: kế toán viên

–         Trực tiếp phụ trách công tác tài chính kế toán đơn vị và giải quyết chế độ đối tượng chính sách có công, chính sách xã hội, cuối tháng lập báo cáo để tổng hợp chung của phòng gửi các cơ quan liên quan.

–         Những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 • Đồng chí: Nông Thị Cúc: cán sự

–         Trực tiếp phụ trách công tác hành chính (nhận và vào sổ công văn đi đến, photo các văn bản, gửi văn bản của cơ quan), thẻ BHYT 139, công tác thi đua khen thưởng của cơ quan

–         Những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Hàng tháng lập báo cáo để tổng hợp chung của phòng gửi các cơ quan liên quan.

1.3.2. Mối quan hệ giữa các vị trí, bộ phận trong phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thạch An

            Phòng Lao động TB&XH làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Sở Lao động TB&XH tỉnh và toàn bộ hoạt động công tác của phòng, giúp việc cho trưởng phòng có phó trưởng phòng, các cán bộ được phân công từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác phụ trách.

Trưởng phòng quản lý chung chỉ đạo và điều hành mọi công việc, thực hiện phân công công việc, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cán bộ, chuyên viên trong phòng thực hiện công việc. Ví dụ như trong đợt báo cáo công tác 6 tháng đầu năm tại UBND huyện, đồng chí trưởng phòng- Nông Thị Huệ đã yêu cầu các cán bộ, chuyên viên tổng hợp tài liệu viết báo cáo và đại diện cho cơ quan đi dự.

Phó trưởng phòng ngoài việc phụ trách các công việc chuyên môn của vị trí công tác còn chịu sự chỉ đạo và phân công trực tiếp của trưởng phòng. Ví dụ trong khoảng thời gian trưởng phòng nghỉ phép được sự phân công đồng chí phó trưởng phòng giám sát, đôn đốc mọi người làm việc, thực hiện ra quyết định khi được ủy quyền.

Mỗi cán sự, chuyên viên khi thực hiện nhiệm vụ của mình thường báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng. Ví dụ: sau khi hoàn thành báo cáo cung cầu lao động của toàn huyện đồng chí Hứa Thùy Dâng trình trưởng phòng xem xét, đóng góp ý kiến sau đó chỉnh sửa và gửi lên Sở Lao động TB&XH.

Giữa các cán sự, chuyên viên phụ trách các lĩnh vực hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng có sự phối kết hợp với nhau để hoàn thành tốt các công việc. Ví dụ khi có quyết định chi hỗ trợ nhà ở cho người có công năm 2013 theo Quyết định số 900 ngày 28/6/2013 đồng chí kế toán đã viết phiếu chi đưa cho thủ quỹ để chi trả cho đối tượng. Hay ví dụ như sau khi có Quyết định tặng quà Chủ tịch nước cho các đối tượng Thương binh liệt sỹ, NCC nhân ngày 27 tháng 7 đồng chí Nông Văn Hiển- chuyên viên phụ trách lĩnh vực Thương binh liệt sỹ, NCC đã kết hợp cùng đồng chí thủ quỹ đặt và chuẩn bị quà cho các đối tượng.

1.4. Hiện trạng nhân lực

1.4.1. Số lượng, chất lượng

Tại điều 3, chương I trong Bản quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2013 thì cơ cấu tổ chức và số lượng cán bộ phòng Lao động TB&XH  theo biên chế được giao 07 người, thực hiện 07 biên chế quản lý nhà nước và 01 cán bộ hợp đồng quản lý nghĩa trang.

Trong đó:

 1. Trưởng phòng
 2. Phó trưởng phòng

01.Kế toán viên

 1.  Chuyên viên

02.Cán sự

Chất lượng:

               + Đảng viên: 3 người.

               + Trình độ Đại học: 3 người (chiếm 44%)

               + Trình độ Cao đẳng: 2 người (chiếm28%)

               + Trình độ Trung cấp: 2 người (chiếm 28%)

STT

Họ và tên

Giới tính

Dân tộc

Chức vụ hiện tại

Trình độ

Thâm niên công tác (năm)

1

Nông Thị Huệ

Nữ

Nùng

Trưởng phòng

Đại học Tài chính kế toán

>20

2

Vũ Tuấn Nghĩa

Nam

Kinh

Phó trưởng phòng

Đại học khoa học xã hội & nhân văn

6

3

Hứa thùy Dâng

Nữ

Tày

Chuyên viên

Cao đẳng Lao động xã hội

3

4

Nông Văn Hiển

Nam

Tày

Chuyên viên

Cao đẳng Kinh tế – tài chính

3

5

Nông Thị Cúc

Nữ

Tày

Cán sự

Trung cấp văn thư lưu trữ

>20

6

Bế Thị Thủy

Nữ

Tày

Cán sự

Trung cấp giao thông

>20

7

Lương Thị Ngọc

Nữ

Kinh

Kế toán viên

Đại học thương mại

>20

                   Bảng chỉ báo nhân lực phòng Lao động TB&XH (2013)

1.4.2. Phân tích, đánh giá

          Qua bảng chỉ báo nhân lực có thể thấy phòng Lao động TB&XH có 7 cán bộ, chuyên viên. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của phòng đều có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, thâm niên công tác trong ngành có khả năng hướng dẫn và có đủ uy tín để chỉ bảo công việc cho các bộ phận khác trong phòng.

          Phòng Lao động TB&XH là phòng bao gồm rất nhiều công việc chuyên môn về những lĩnh vực khác nhau liên quan tới vấn đề chế độ chính sách xã hội như: công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xóa đói giảm nghèo, công tác Thương binh liệt sỹ, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, về lao động việc làm, xuất khẩu lao động, về phòng chống tệ nạn xã hội, công tác bình đẳng giới…nhưng nguồn lực hiện tại của phòng còn hạn chế, khối lượng công việc nhiều nên một số chuyên viên phải đảm nhận một lúc nhiều lĩnh vực. Ví dụ như chuyên viên Hứa Thùy Dâng đảm nhận cùng một lúc bốn lĩnh vực: chính sách bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo, Phòng chống tệ nạn xã hội, dạy nghề cho lao động nông thôn.

          Qua đó cho thấy tình trạng nhân lực của phòng vẫn còn thiếu, để đảm bảo yêu cầu công việc trong thời gian tới cần bổ sung hoặc tuyển thêm 1-2 cán bộ chuyên môn để công việc đạt hiệu quả, tránh tình trạng gây áp lực công việc cho cán bộ và chuyên viên.

Áp dụng phương pháp phân tích SWOT ta có thể khái quát chất lượng nguồn nhân lực của phòng Lao động TB&XH như sau:

Điểm mạnh

– Số lương, chất lương cán bộ có trình độ chuyên môn cao.

– Cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, đoàn kết thống nhất cao trong công việc.

– Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong phòng có kinh nghiệm công tác.

Điểm yếu

– Mặc dù các cán bộ, chuyên viên có trình độ CĐ- ĐH nhưng chưa làm đúng chuyên môn, chuyên ngành được đào  tạo nên gây nhiều khó khăn cho việc giải quyết các công việc được giao và mất nhiều thời gian để đào tạo hoặc  nâng cao nghiệp vụ.

–  Một số vị trí công tác đã có tuổi nên có phần kém linh hoạt, trình độ ngoại ngữ, tin học có phần hạn chế.Cơ hội

– Phòng tiếp tục mở rộng, thêm cơ cấu cán bộ.

– Nhiều vị trí có năng lực đề bạt lên vị trí cao hơn.

– Nhiều chính đào tạo nhân lực nhằm nâng cao trình độ quản lý của cán bộ.Thách thức

– Nhiều chính sách BTXH, hỗ trợ cho đối tượng chính sách nên áp lực công việc ngày càng cao, địa bàn quản lý rộng.

– Đòi hỏi cán bộ có trình độ chuyên môn cao

– Các chính sách chế độ đãi ngộ cho cán bộ còn hạn chế.

1.5. Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực của cơ quan

          Đào tạo và phát triển nhân lực là yếu tố mà mọi cơ quan, tổ chức đều chú trọng, đây là nhiệm vụ quan trọng trong xu thế mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. Việc cử cán bộ đi đào tạo là tạo cơ hội cho họ trau dồi thêm kiến thức và những kỹ năng còn thiếu, giúp thỏa mãn nhu cầu đào tạo của cán bộ, chuyên viên kích thích họ làm việc và đạt được nhiều thành tích tốt hơn, làm việc chủ động và độc lập hơn.

          Đối với phòng Lao động TB&XH đặc điểm quan trọng chi phối toàn bộ quá trình đào tạo và phát triển nhân lực của phòng đó là:

          + Phòng Lao động TB&XH là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và chịu sự giám sát của sở Lao động TB&XH cho nên toàn bộ quá trình đào tạo từ xác định đối tượng, mục tiêu đào tạo cần phải xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên, khả năng chủ động trong việc đào tạo và phát triển nhân lực còn hạn chế.

          + Địa bàn quản lý rộng, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, chỉ tiêu và chiến lược đào tạo nguồn lực chưa được quan tâm đúng mức chủ yếu là mở các lớp bồi dưỡng nhân lực nên kết quả và quá trình đào tạo cũng bị chi phối và ảnh hưởng.

          + Phòng Lao động TB&XH là cơ quan nhà nước có nhiệm vụ và trách nhiệm được quy định rõ ràng, nên việc sắp xếp công việc để tạo điều kiện cho cán bộ, chuyên viên đi học, tham gia các lớp tập huấn cũng bị ảnh hưởng.

Công tác đào tạo và phát triển nhân lực được ban lãnh đạo phòng rất quan tâm, cán bộ chuyên viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Phòng luôn tạo điều kiện cho cán bộ, chuyên viên đi học, tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc. Ví dụ: tạo điều kiện cho đồng chí Nông Văn Hiển đi học liên thông từ Cao đẳng lên đại học tại trường Đại học thương mại, hay trong tháng 7 vừa qua phòng đã cử đồng chí Hứa Thùy Dâng tham gia lớp tập huấn “giải quyết chế độ cho người khuyết tật” từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc với nội dung về các chính sách cho người khuyết tật, trình tự xác định đối tượng và cách giải quyết. Vào đầu tháng 8, phòng cũng tạo điều kiện cho đồng chí Nông Thị Thủy tham gia lớp tập huấn về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em do sở Lao động TB&XH tỉnh Cao Bằng tổ chức…

          Qua sự phân công nhiệm vụ, bảng chỉ báo nhân lực và qua sơ đồ cơ cấu làm việc của phòng ta thấy cán bộ trẻ của phòng chiếm một nửa số cán bộ chuyên viên nên rất năng động tuy nhiên còn ít kinh nghiệm vì vậy cần phải bồi dưỡng đào tạo để nang cao chuyên môn nghiệp vụ. Ví dụ như: cử tham gia các lớp quản lý nhà nước, soạn thảo văn bản, tin học….Với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên có nghiệp vụ, kỹ năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn  tới, phòng cần bổ sung thêm 1 chuyên viên (phụ trách lĩnh vực dạy nghề cho lao động và tệ nan xã hội). Đề cử cán bộ, chuyên viên trẻ có đầy đủ năng lực phẩm chất tham gia lớp cảm tỉnh Đảng, phấn đấu đạt 100% cán bộ, chuyên viên của phòng đều là Đảng viên. Hiện tại đã có thêm 01 chuyên viên làm hồ sơ tham gia lớp học tại chức: chuyên viên Hứa Thùy Dâng ( Đại học kinh tế & quản trị kinh doanh). Để phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội phòng cần tạo điều kiện, khuyến khích động viên cán bộ, chuyên viên tham gia nhiều hơn nữa các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng trình độ chuyên môn…Đồng thời ban lãnh đạo phòng cần theo dõi, nắm bắt tình hình và có kế hoạch cụ thể hơn nữa cho chiến lược phát triển và đào tạo nhân lực cho cơ quan mình.

1.6.  Hệ thống thông tin trong quản lý

          “Thông tin quản lý là hệ thống tri thức được thu thập và xử lý để phục vụ cho việc ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá quyết định quản lý”

          Đối với khu vực tư hay khu vực công thì thông tin luôn có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Phòng Lao động TB&XH là cơ quan thực hiện, triển khai các chính sách của Đảng và nhà nước tới địa phương mà trực tiếp là tới người dân. Vì vậy việc luôn cập nhất những thông tin, những văn bản pháp quy có hiệu lực mới nhất, những thông tin phản hồi từ cơ sở sẽ giúp phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu chính xác cho UBND huyện.

Ví dụ: trong tháng 7 vừa qua phòng nhận được đơn thư tố cáo gửi phòng lao động TB&XH và UBND huyện của ông Nông Văn Hưng và ông Nông Văn Hoàn tố cáo UBND xã Trọng Con và cán bộ phụ trách TB&XH xã nhận hối lộ để làm thủ tục cho ông Hoàng Văn Ước (bị hỏng mắt do tự chế đạn súng bắn) được hưởng chế độ. Sau khi nhận được đơn tố cáo cán bộ phòng đã xem xét hoàn cảnh và mức độ hưởng chế độ của ông Ước theo Nghị định số 28/212/ NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật người khuyết tật, xin ý kiến của UBND huyện và thực hiện giải quyết đơn thư tố cáo cho người dân.

Ví dụ: Khi nhận được thông tin đồng chí Cúc, cán sự phòng nằm viện điều trị, lãnh đạo phòng đã có sự quan tâm tới đồng chí Cúc và cùng các cán bộ của phòng đến thăm.

Hay khi nhận được thông tin có thân nhân liệt sỹ từ Nghệ An ra viếng thăm, phòng đã tổ chức tiếp đón, hỗ trợ kinh phí đi lại và chỗ ăn chỗ nghỉ cho người nhà thân nhân.

Thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý, trong mỗi tổ chức để cho các hoạt động quản lý có hiệu quả thì điều không thể thiếu được là phải xây dựng hệ thống thông tin tối ưu. Nắm bắt thông tin là một phần công việc và trách nhiệm của ban lãnh đạo cơ quan. Nó giúp cho lãnh đạo phòng thực hiện tốt công việc, có được những quyết định chỉ đạo chính xác, có ý kiến tham mưu kịp thời, tạo sự quan tâm tới cán bộ chuyên viên xây dựng được môi trường làm việc thân thiện.

Các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin quản lý của cơ quan bao gồm:

–         Nguồn tin

–         Phương tiện truyền tin

–         Tiếp nhận và xử lý thông tin

1.6.1. Nguồn tin

Các nguồn thông tin có thể lấy từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức

–         Thông tin từ trên xuống: theo nguyên tắc song trùng trực thuộc phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An chịu sự chỉ đạo, giám sát quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn của Sở Lao động TB&XH tỉnh Cao Bằng. Đó là các Nghị định, Quyết định, Quy định, các bản kế hoạch….Thông tin từ hai cơ quan này mang tính chất hướng dẫn, chỉ thị, yêu cầu phòng thực hiện.

Ví dụ: Quyết định số 1110/QĐ- UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện về việc thành lập tổ công kiểm tra, rà soát, đánh giá tỷ lệ tái nghiện ma túy sau cai tại cộng đồng, trên địa bàn huyện Thạch An năm 2013. Hay Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

–         Thông tin từ dưới lên: đây chủ yếu là những thông tin phản hồi từ cấp xã về việc tiếp nhận và thực hiện các chính sách do phòng triển khai xuống.

Ví dụ: cán bộ TB&XH cấp xã thống kê và tổng hợp số liệu về cung cầu lao động tại xã mình để nộp cho đồng chí Hứa Thùy Dâng tổng hợp gửi lên Trung tâm giới thiệu việc làm. Hay các xã gửi báo cáo đánh giá thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn lên phòng.

–         Thông tin theo chiều ngang: là các thông tin được lấy từ các cơ quan chuyên môn cùng cấp khác trong huyện như: phòng Nội vụ, Bảo hiểm xã hội, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Ví dụ: nhận bản kế hoạch thực hiện đêm “Thắp nến tri ân” của Đoàn thanh niên để cùng phối hợp thực hiện.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hệ thống thông tin trong phòng luôn có sự trao đổi. Vì vậy, các cán sự chuyên viên trong phòng phải nhanh chóng nắm bắt xử lý, tổng hợp và giải quyết kịp thời các nguồn thông tin để đảm bảo yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.6.2. Phương tiện truyền tin

Phương tiện truyền thông tin tới phòng Lao động TB&XH chủ yếu là qua điện thoại, đường bưu điện, qua email. Còn trong nội bộ phòng chủ yếu là hình thức trao đổi, chỉ đạo trực tiếp hay trao đổi qua điện thoại khi vắng mặt.

1.6.3. Tiếp nhận và xử lý thông tin

Phòng Lao động TB&XH vừa cơ quan tiếp nhận thông tin vừa là cơ quan truyền tin. Ví dụ: khi nhận được giấy thông báo tập huấn cho cán bộ cấp xã của trung tâm bảo trợ xã hội thành phố, phòng đã nhanh chóng photo giấy thông báo và gửi qua bưu điện cho 16 xã để các cán bộ TBXH xã có thời gian chuẩn bị, sắp xếp công việc và tham gia tập huấn đúng thời gian.

Ví dụ như: vào ngày Thương binh liệt sỹ 27 tháng 7, nhận được quyết định của sở Lao động thương binh xã hội về việc tặng quà cho đối tượng thương binh liệt sỹ, NCC trong địa bàn huyện cán bộ chuyên viên trong phòng đã chuẩn bị hơn 100 xuất quà và tiền, sau đó thông báo cho các cán bộ TBXH cấp xã ra nhận và tặng quà.

1.7. Văn hóa của tổ chức

Văn hóa tổ chức tạo ra những nét bản sắc riêng cho mỗi tổ chức, các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức bao gồm:

1.7.1. Nhóm yếu tố giá trị:

Bao gồm niềm tin, ý tưởng, động cơ… được hình thành từ sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, của nhân dân, nhân viên đối với phòng. Điều đó được thể hiện qua những thành tích bằng khen mà phòng được tặng. Cụ thể là: được UBND huyện Thạch An trao tặng giấy khen đạt tập thể tiên tiến qua các năm liền.

Phòng Lao động TB&XH với nhiệm vụ chính là nắm bắt và triển khai các chính sách kịp thời, hiệu quả, nên khi giải quyết các chính sách các cán sự chuyên viên trong phòng luôn chu đáo, tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, chi trả tiền chế độ cho đối tượng chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

1.7.2. Nhóm yếu tố chuẩn mực:

Nhóm yếu tố này bao gồm những quy định thành văn (quy định, quy tắc, chính sách, chế độ của tổ chức..) và những quy định bất thành văn nhưng được mọi người tự giác tuân theo. Ví dụ như: cơ quan có chế độ thăm hỏi nhân viên trong phòng bị ốm đau, bệnh tật hoặc có hiếu hỷ…

Phòng Lao động TB&XH là cơ quan nhà nước nên mang những đặc trưng của cơ quan nhà nước, với những quy định, quy tắc hoạt động được quy định cụ thể, rõ rang trong bản quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của Phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2013. Trong đó tại chương II quy định cụ thể về chế độ làm việc, đi công tác, tiếp khách:

–         Phòng Lao động TB&XH làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Sở Lao động TB&XH tỉnh và toàn bộ hoạt động công tác của phòng, giúp việc cho trưởng phòng có phó trưởng phòng các cán bộ được phân công từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác phụ trách;

–         Cán bộ nhân viên của phòng giúp việc cho lãnh đạo phòng chịu trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phân công đồng thời có trách nhiệm đề xuất, báo cáo các những vấn đề liên quan đến công việc được giao với lãnh đọa phòng để xem xét giải quyết;

–         Tất cả các cán bộ công chức của phòng phải thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc theo quy định chế độ Nhà nước (tuần 40 giờ); mỗi quý giao ban cơ quan với lãnh đạo và cán bộ TBXH các xã, thị trấn trước ngày mùng 10 tháng đầu quý sau;

–         Khi đi công tác người đi công tác phải nói rõ nội dung, công việc, thời gian công tác và được sự đồng ý của lãnh đạo phòng, khi trở lại cơ quan phải báo cáo kết quả với lãnh đạo phòng và được thanh toán theo chế độ Nhà nước quy định;

–         Các khoản chi tiếp khách của phòng phải thực hiện đúng chế độ quy định đúng chức năng, thẩm quyền được giao, các khoản chi phải được Trưởng phòng hoặc phó phòng quyết định;

–         Việc sử dụng máy móc, trang thiết bị văn phòng, điện, nước, xe máy của cơ quan phải đúng mục đích, không sử dụng vào mục đích riêng.

Phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên có lối sống giản dị, chân thành luôn có sự quan tâm, giúp đỡ nhau trong công việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

1.7.3. Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý:

Phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An có môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và hợp tác. Mỗi cán bộ, chuyên viên trong phòng phụ trách một lĩnh vực cụ thể với những chức năng và nhiệm vụ cụ thể. Với việc đảm bảo hoàn thành tốt công việc chuyên môn được giao, các cán bộ, chuyên viên của phòng luôn nhận được được tin tưởng của lãnh đạo. Trong quá trình làm việc, các cán bộ chuyên viên có sự  hợp tác đóng góp ý kiến với các bộ phận khác, những thắc mắc vấn đề gay tranh cãi đều được đem ra trao đổi thẳng thắn… Điều đó tạo nên mối liên kết thân thiện giữa các thành viên.

1.7.4. Nhóm yếu tố hữu hình

Phòng Lao động TB&XH có trụ sở đặt tại thị trấn Đông Khê, được bố trí là dãy nhà cấp bốn có 3 phòng làm việc.

Phòng Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ

Phòng Phó trưởng phòng

 

Sơ đồ hóa các phòng làm việc

Việc bố trí phòng làm việc giữa phòng lãnh đạo và phòng Nghiệp vụ như trên tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, liên hệ trong quá tình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lãnh đạo có thể nắm bắt tình hình công việc, chỉ đạo các bộ phận trong phòng một cách dễ dàng.

Với phương châm tạo điều kiện tốt và thoải mái nhất cho cán bộ, chuyên viên thực hiện công việc, phòng đã trang bị các điều kiện cơ sở vật chất: máy tính có kết nối internet, máy in, máy photo và một số thiết bị văn phòng khác đảm bảo cho cán bộ, chuyên viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cán bộ, chuyên viên trong phòng tuy không sử đồng phục khi đến cơ quan nhưng trang phục của họ luôn thể hiện sự đơn giản, nghiêm túc của một cơ quan nhà nước, không quá sang trọng tạo nên sự thoải mái khi thực hiện công việc khi làm việc với người dân.

1.8. Môi trường làm việc của tổ chức

Môi trường của Phòng Lao động TB&XH chính là tổng hợp các yếu tố thường xuyên có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả hoạt động của phòng. Các yếu tố môi trường thường rất đa dạng và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của phòng là khác nhau.

1.8.1. Môi trường bên ngoài

          Môi trường bên ngoài (môi trường vĩ mô) của Phòng Lao động TB&XH bao gồm môi trường kinh tế, môi trường chính trị – pháp luật, môi trường văn hoá – xã hội, môi trường tự nhiên, môi trường kỹ thuật – công nghệ. Ngoài ra với tổ chức nói chung thì còn có yếu tố môi trường quốc tế nhưng với phạm vi hoạt động của  Phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An thì yếu tố môi trường quốc tế không có sự ảnh hưởng thường xuyên hay tác động tới hoạt động của phòng.

1.8.1.1. Môi trường kinh tế

Thạch An là một huyện nghèo, kinh tế phát triển chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, giao thông đi lại còn khó khăn, là huyện vùng cao có 13/15 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao 2.791 hộ, chiếm 37,44%. Với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế như vậy, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội mà trực tiếp nhất là bộ phận Giảm nghèo; Lao động việc làm, dạy nghề; Công tác Gia đình – Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cần được quan tâm hàng đầu. Mỗi bộ phận ngoài việc triển khai các chính sách, chế độ, pháp luật tới địa phương và người dân thì phải là những người nắm rõ tình hình để làm tốt công tác Báo cáo, tham mưu cho các cấp lãnh đạo. Để mỗi chính sách, kế hoạch đến với người dân đều thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương từng hộ gia đình và có giá trị lâu dài.

1.8.1.2. Môi trường chính trị – pháp luật

Môi trường chính trị – pháp luật có ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất tới hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Từ việc thành lập phòng theo Quyết định số 184 của UBND huyện Thạch An  cho đến những quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của phòng trong quá trình hoạt động. Và khi chủ trương, đường lối, chính sách, văn bản Luật được thay đổi, ban hành mới cũng sẽ dẫn tới sự tác động, chuyển đổi về chức năng, nhiệm vụ hoạt động của phòng.

Ví dụ: Theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2013: quy định  từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng đã tác động đến phòng Lao động Thương binh và Xã hội, mà trực tiếp là bộ phận kế toán tài chính tính mức lương chi trả cho các cán bộ chuyên viên trong phòng.

 Ví dụ: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/ NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2010, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, mà trực tiếp là bộ phân Bảo trợ xã hội – đồng chí Hiển và có sự hỗ trợ của đồng chí Ngọc đã đảm nhận việc nhận hồ sơ được tổng hợp từ xã và chi trả học phí cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thay vì việc nhà trường trực tiếp chi trả trước đó.

1.8.1.3. Môi trường văn hoá – xã hội

Thạch An là huyện vùng cao nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên 683,03 km2 tương đương 68303 ha với tổng dân số là 30.842 người gồm 6 dân tộc chính cùng chung sống: Tày (43,5%), Nùng (39%), Mông (0.9%), Dao(13,6%), Kinh (2,6%),Hoa(0.12%). Phần đông là dân tộc thiểu số, với phong tục tập quán và nét sinh hoạt văn hóa khác nhau tạo nên sự đa dạng và phong phú về màu sắc văn hóa. Đó cũng chính là cơ sở cho công tác chính sách ưu tiên người dân tộc thiểu số được quan tâm sát sao hơn.

Về trình độ nhận thức và học vấn của người dân trên địa bàn còn nhiều hạn chế, vẫn còn tình trạng con em bỏ học, phụ huynh không cho con đi học chuyên nghiệp, kết hôn sớm… Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước  khi tuyên truyền đến người dân chưa thực sự hiểu, vẫn cò tình trạng văn bản chỉ đạo xuống một kiểu còn người thực hiện làm một kiểu, họ thường chỉ thấy điều lợi trước mắt. Điều này được thấy rõ trong chính sách vay vốn ưu đãi cho các hộ nghèo, người dân thường sử dụng vốn không đúng mục đích, sử dụng vốn không hiệu quả làm cho công tác giảm nghèo chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Cũng do trình độ, nhận thức của bộ phận người dân còn thấp mà lại là huyện biên giới nên các tệ nạn xã hội (ma tuý, cờ bạc, mại dâm)  gây mất ổn định, an toàn xã hội. Đây cũng là vấn đề nan giải mà Phòng Lao động TB&XH nói chung mà trực tiêp là công tác phòng chống TNXH cần thường xuyên nắm bắt tình hình, có được những buổi tuyên truyền thiết thực, có sự phối hợp với các ban ngành, cơ quan liên quan để cùng đẩy lùi các tệ nạn ra khỏi địa bàn.

Thạch An là mảnh đất ghi dấu nhiều di tích lịch sử, gắn liền với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng nước ta. Một trong số đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Chiến dịch Biên giới năm 1950 tại Nà Lạn, xã Đức Long.

 Nhân dân các dân tộc Thạch An có truyền thống yêu nước, tham gia cách mạng và có nhiều đóng góp lớn lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thạch An được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Lao động hạng Ba.Vinh dự về truyền thống đó được khởi nguồn từ sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được thành lập ngày 3-2-1933 tại hang Nà Mẹc, xóm phạc Sliến, xã Vân Trình… Đó là những cơ sở để thấy được tinh thần yêu nước của nhân dân huyện Thạch An đồng thời nó cũng là tiền đề cho những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người có công được triển khai thực hiện thiết thực và ý nghĩa hơn.

1.8.1.4. Môi trường tự nhiên

Thạch An là huyện vùng cao nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm thành phố về hướng nam theo đường số 4. Giáp huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn về phía Nam, phía Bắc giáp huyện Hòa An, phía Đông giáp huyện Long Châu tỉnh Quảng Tây- Trung Quốc, giáp huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn về phía Tây. Thạch An nằm trong 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước, điều kiện khí hậu khí hậu khắc nghiệt mùa đông thường rét có rét đậm rét hại, đất đồi núi cằn cỗi nên kinh tế ít gặp nhiều khó khăn, ít có sự chuyển biến hoặc chuyển biến chậm làm cho công tác giảm nghèo của lãnh đạo và cán bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội gặp nhiều khó khăn, các chính sách xoá đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước chưa phát huy được tác dụng , thậm chí để lại hệ luỵ là tình trạng “tái nghèo” để được ưu đãi vay vốn, trợ cấp,…

Địa bàn quản lý rộng vẫn còn 3 xã miền tây có điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, đường xá xa xôi và đa số là đân tộc thiểu số nên làm công tác nắm bắt tình hình cơ sở của từng lĩnh vực chuyên môn của phòng trở nên khó khăn hơn đòi hỏi phải có sự thường xuyên chỉ đạo sát sao và yêu cầu cơ sở báo cáo kịp thời những thay đổi, kết quả thực hiện để có kế hoạch, biện pháp hợp lý với từng địa phương.

Mặc dù điều kiện tự nhiên khó khăn như vậy nhưng trong những năm qua, các công tác của mỗi bộ phận đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra, luôn sát sao nắm tình hình và triển khai được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới địa phương và người dân, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được lòng tin và uy tín với cấp lãnh đạo và người dân.

1.8.1.5. Môi trường kỹ thuật – công nghệ

Đối với Phòng Lao động TB&XH – một cơ quan chuyên môn nhà nước, khi triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì yếu tố kỹ thuật – công nghệ mang vai trò hỗ trợ quan trọng dần và không thể thiếu tại cơ quan. Khi mà việc tiếp nhận và xử lý thông tin, soạn hay gửi văn bản đều được thực hiện trên máy tính.

Ví dụ: khi chưa có mạng Internet thì việc gửi báo cáo lên Sở Lao động TB&XH chỉ có thể qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp Cán bộ phòng đi gửi sẽ mất nhiều thời gian, công sức hơn thời điểm hiện tại – sử dụng email để liên lạc giữa các cơ quan với nhau.

1.8.2. Môi trường bên trong

Là nhóm yếu tố môi trường nội bộ của tổ chức, bao gồm các yếu tố, các điều kiện mà tổ chức có khả năng kiểm soát được như: nguồn nhân lực, khả năng tài chính, khả năng nghiên cứu và phát triển, khả năng quản trị, văn hóa của tổ chức…

+ Nguồn nhân lực: theo biên chế phòng có 07 cán bộ, chuyên viên, cán sự làm việc, đều là những người có năng lực, nhiệt tình, phần lớn đã qua đào tạo có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, năng động trong công việc.

+ Khả năng tài chính: tất cả mọi hoạt động chi trả của phòng đều có hóa đơn chứng từ rõ ràng và giao dịch tại Kho bạc nhà nước huyện Thạch An.

+ Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc: mỗi cán bộ, chuyên viên có bàn làm việc riêng, máy in, máy tính nối mạng. Lãnh đạo có phòng làm việc riêng. Không khí làm việc thoải mái, thân mật, cởi mở giữa các nhân viên với nhau và giữa cán bộ lãnh đạo với nhân viên.

+ Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chuyên viên

Đây là yếu tố quan trọng để giữ chân cán bộ, chuyên viên đang làm việc trong tổ chức và cũng là điều kiện để thu hút nguồn nhân lực bên ngoài đến với tổ chức. Phòng Lao động TB&XH luôn quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên trong phòng. Ngoài chế độ tiền lương mà các cán bộ, chuyên viên của phòng được hưởng theo quy định của pháp luật còn được hưởng các chế độ phụ cấp.Ví dụ như: theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, kế toán phòng xác định mức lương rõ ràng cho từng cán bộ, chuyên viên.Hay theo Quyết định 471/QĐ-TTg năm 2011 về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành, được hưởng mức 250.000 đồng/ người với đối tượng qui định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 1 của Quyết định này; Việc hỗ trợ này được thực hiện làm hai lần trong quý II năm 2011.

Các cán bộ, chuyên viên đều được đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh… Những cán bộ được cử đi học, đi tập huấn thì được hỗ trợ về kinh phí, tạo điều kiện mọi mặt để họ có thể chuyên tâm vào học…

Những yếu tố môi trường dù là bên trong hay bên ngoài đều có tác động trực tiếp, gián tiếp đến mục tiêu, hoạt động của cơ quan tổ chức. Vì vậy việc xác định mục tiêu duy trì và phát triển tổ chức phải phù hợp với điều kiện môi trường tránh những tác động tiêu cực, nắm bắt những tác động tích cực để tổ chức hoàn thiện hơn, phát triển hơn.

CHƯƠNG 2. CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC VÀ KHUYẾN NGHỊ

2.1. Mô tả các vị trí công việc của tổ chức

            Tại phòng Lao động TB&XH hiện nay có 7 vị trí công tác khác nhau do 7 cán bộ chuyên viên phòng đảm nhận. Dưới đây là bản mô tả một số vị trí công việc của phòng:

2.1.1.  Vị trí lãnh đạo của tổ chức

Chức danh Trưởng phòng
Nhiệm vụ – Phụ trách chung các lĩnh vực công tác lao động TB&XH do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở lao động TB&XH tỉnh giao.

– Quản lý chung và chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm chủ tài khoản đơn vị, công tác thanh, kiểm tra

– Phụ trách các chương trình dự án chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, công tác chính sách người có công, công tác bảo trợ xã hội;

– Phụ trách các lĩnh vực công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công.Các công việc cần làm- Tham mưu cho UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trả lời các đơn thư hỏi về chế độ chính sách, tham mưu các vấn đề Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn huyện Thạch An.

– Tổng hợp thông tin, công việc của Phòng để báo cáo UBND huyện Thạch An và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

– Điều hành và phân giao nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên trong phòng hợp lý, phù hợp và trực tiếp giám sát, kiểm tra.

– Thực hiện ký các văn bản, giấy tờ cần thiết thuộc thẩm quyền, trách nhiệm.

Quyền quyết định- Có quyền quyết định cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

– Quyết định việc phân giao nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho cán bộ, chuyên viên của phòng.

– Quyết định thông qua cho các hoạt động, công việc của các bộ phận phụ trách các lĩnh vực.Chế độ báo cáo- Chịu trách nhiệm báo cáo công việc, tình hình cơ quan bằng văn bản theo tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng và UBND huyện Thạch An.

– Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện và Sở Lao động TB&XH tỉnh Cao Bằng.Chỉ số thành công- Có sức khoẻ tốt, phù hợp với vị trí công tác, công việc đảm nhiệm.

– Có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn, kỹ nămg đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Đảm nhiệm và hoàn thành tốt vai trò của vị trí công tác, hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao.Các kỹ năng cần có của vị trí công tác- Kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An theo tháng, quý, năm.

– Kỹ năng phân công công việc

– Kỹ năng ra quyết định.

– Kỹ năng lập kế hoạch thực hiện nhiêm vụ theo tuần, tháng, quý công tác.

– Kỹ năng máy tính (Word, Excel); Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt vấn đề.Cơ hội thăng tiếnTheo sự phân công, điều động của UBND huyện Thạch An.

2.1.2. Vị trí chuyên viên phụ trách lĩnh vực thương binh liệt sỹ, NCC

Chức danh Chuyên viên
Nhiệm vụ – Trực tiếp giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và các con của họ bị nhiễm CĐHH, người có công với cách mạng theo qui định của Pháp luật và theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của sở Lao động TB&XH.

– Hỗ trợ miễn giảm học phí theo Nghị định 49/NĐ-CP; An toàn lao động.

– Thực hiện lễ tưởng niệm liệt sỹ nhân các ngày lễ lớn hàng năm, lập kế hoạch thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công theo quy định của Pháp luật.

– Hướng dẫn thu nộp và thông báo quỹ đền ơn đáp nghĩa.

– Cuối tháng lập báo cáo để tổng hợp chung của phòng gửi các cơ quan liên quan.

– Những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

-…Các công việc cần làm- Tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Nhận, kiểm tra hồ sơ của các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi thương binh, liệt sỹ, NCC thông qua cán bộ TBXH ở xã, thị trấn.

– Giải quyết chi trả cho các đối tượng học sinh, sinh viên là con người có công đang theo học tại các trường công lập trên cả nước theo Nghị định 49/NĐ-CP.

– Giải quyết các thắc mắc của đối tượng, tham mưu cho lãnh đạo phòng giải quyết các đơn thư của các đối tượng mà mình phụ trách.Quyền quyết địnhMọi công việc thực hiện đều thông qua xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo phòng và cấp trên.Chế độ báo cáo- Báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo phòng khi thực hiện các công việc được phân công, phụ trách theo yêu cầu của lãnh đạo.

– Báo cáo bằng văn bản cho Sở Lao động TB&XH tỉnh Cao Bằng và UBND huyện Thạch An theo quý, 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầuChỉ số thành công- Có sức khoẻ phù hợp và đảm bảo cho công việc.

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.Các kỹ năng cần có của vị trí công tác- Thông  thạo kỹ năng máy tính (Word, đặc biệt là Excel), in, photo tài liệu,

– Kỹ năng lập kế hoạch

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp các vấn đề về các chính sách ưu đãi đối với NCC, thương binh liệt sỹ trên địa bàn huyện Thạch An.

– Kỹ năng giao tiếp – làm việc với người dân.Cơ hội thăng tiến Do sự luân chuyển cán bộ, sự điều động, chỉ đạo của cấp trên (UBND huyện Thạch An).


2.1.3. Vị trí cán sự phụ trách lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác bình đẳng giới.

Chức danh

Cán sự

Nhiệm vụ

– Tham mưu cho trưởng phòng, giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện.

– Hướng dẫn vận động thu nộp, thông báo theo dõi quỹ Bảo trợ trẻ em, quản lý và sử dụng quỹ Bảo trợ trẻ em theo 4 chương trình mục tiêu của Điều lệ quỹ.

– Xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì Trẻ em”

– Kiểm tra cơ sở về triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, báo cáo đột xuất, định kỳ cho lãnh đạo và tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

– Hàng tháng lập báo cáo để tổng hợp chung của phòng gửi các cơ quan liên quan.

 

Các công việc cần làm

– Lập danh sách, đăng ký cấp thẻ Bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho trẻ em trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

 

– Vận động ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2013 trên địa bàn huyện Thạch An.

– Thực hiện việc thăm, tặng quà cho trẻ em nhân ngày Tết thiếu nhi (01/6), Trung thu (15/8 âm lịch), Tết Nguyên đán.

– Theo dõi, tổng hợp biến động trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt.

– Tham mưu giúp UBND huyện hỗ trợ kinh phí, quan tâm đến trẻ em bị khuyết tật, đưa đi khám, phẫu thuật để phục hồi chức năng.

Quyền quyết định

Không có quyền quyết định công việc. Mọi công việc thực hiện đều thông qua, xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo phòng và cấp trên.

Chế độ báo cáo

– Báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo phòng khi thực hiện các công việc được phân công, phụ trách theo yêu cầu của lãnh đạo.

 

– Báo cáo bằng văn bản cho UBND huyện Thạch An và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng theo quý, 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Chỉ số thành công

– Có sức khoẻ phù hợp và đảm bảo cho công việc

 

– Đảm nhiệm và hoàn thành tương đối tốt công việc, nhiệm vụ được giao.

Các kỹ năng cần có của vị trí công tác

– Thông  thạo kỹ năng máy tính (Word, đặc biệt là Excel), In, photô tài liệu,

 

– Kỹ năng lập kế hoạch

– Kỹ năng điều tra, tổng hợp các vấn đề về chăm sóc và Bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Thạch An

Cơ hội thăng tiến

Không có cơ hội thăng tiến tại cơ quan, do sự điều động, chỉ đạo của cấp trên (UBND huyện Thạch An).

 


2.1.3. Vị trí sinh viên thực tập

Chức danh

Sinh viên thực tập

Nhiệm vụ

– Chấp hành nghiêm các quy định, nội quy và quy chế làm việc của cơ quan.

– Photo tài liệu, giấy tờ của cơ quan

– Chuyển công văn đi, giấy tờ của cơ quan đến các cơ quan có liên quan.

– Chịu sự phân công công việc của Trưởng phòng, giao nhiệm vụ của các cán bộ, chuyên viên trong phòng.

 

Các công việc cần làm

– Tiếp nhận và photo giấy tờ theo yêu cầu

 

– Nghe điện thoại và thông báo cho bộ phận cần liên lạc

– Tiếp nhận và chuyển công văn tới cơ quan theo yêu cầu.

Quyền quyết định

Không có quyền quyết định, thực hiện công việc theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, người giao nhiệm vụ

Chế độ báo cáo

Báo cáo trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ với người người phân công sau khi hoàn thành công việc.

Chỉ số thành công

– Có sức khoẻ  đảm bảo cho công việc

 

– Có phẩm chất đạo đức và kỹ năng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Luôn chủ động trong công việc và cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao

– Đảm nhiệm và hoàn thành tốt công việc  được giao.

Các kỹ năng cần có của vị trí công tác

– Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

– Kỹ năng máy tính: Word, Excel

– Kỹ năng giao tiếp

Kết quả thực hiện

 – Đánh máy văn bản

 

– Sắp xếp tài liệu.

– Chuyển công văn từ phòng Lao động Thương binh và Xã hội tới các cơ quan khác ( phòng Y tế, phòng Văn thư, bưu điện…)

– Photo giấy tờ, công văn mà cơ quan yêu cầu.

– Vào số liệu danh sách đối tượng vào trung tâm Giáo dục lao động xã hội.

– Nhập danh sách theo dõi trẻ em dưới 16 tuổi của 3 xã.

– Tham gia đêm “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sỹ.

-…

Cơ hội thăng tiến

Không có cơ hội thăng tiến tại cơ quan.

 

2.2. Khuyến nghị

 Trong thời gian thực tế 1 tháng qua quá trình quan sát, tìm hiểu thực trạng Phòng lao động TB&XH huyện Thạch An, tôi xin đưa ra một vài khuyến nghị về hiện trạng của cơ quan như sau:

Thứ nhất, về cơ sở vật chất của phòng: Phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An có 3 phòng làm việc thì 2 phòng dành cho Trưởng phòng và Phó trưởng phòng chỉ còn một phòng nghiệp vụ dành cho cán sự và chuyên viên (5 người/phòng) với số lượng công việc lớn thường xuyên phải trao đổi nên không gian phòng còn trật trội.  Hệ thống máy tính nối mạng cho tất cả các chuyên viên còn thiếu nên cần bổ sung thêm, một số thiết bị văn phòng như máy photo cần được sửa chữa kịp thời để đảm bảo cho quá trình thực hiện công viêc. Hơn nữa, sau khi bổ sung thêm nhân lực thì việc mở rộng phòng làm việc hoặc xin thêm UBND huyện phòng làm việc là điều cần thiết.

Thứ hai, về hiện trạng nhân lực: phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An có 07 biên chế và 01 hợp đồng, tuy nhiên vẫn còn cán bộ phụ trách nhiều lĩnh vực. Bởi vậy trong thời gian tới phòng cấn bổ sung thêm nhân lực để đảm bảo công việc được thực hiện tốt nhất.

+ Cần tạo điều kiện cho các cán bộ, chuyên viên, cán sự trong phòng đi tập huấn, học các lớp ngắn hạn, trung hạn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

+ Cần tạo điều kiện để kết nạp thêm Đảng viên mới, Đảng viên trẻ.

Thứ ba, khuyến nghị đối với các vị trí công tác:

+ Đối với vị trí Trưởng phòng: Đồng chí trưởng phòng phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo của mình. Nhưng cần có thái độ thân thiện hơn, khi ra quyết định, giao nhiệm vụ cần cụ thể, chỉ bảo rõ ràng hơn cho nhân viên trong phòng.

+ Đối với vị trí cán sự: qua quan sát tôi thấy vị trí cán sự của đồng chí Bế Thị Thủy có đủ kiến thức, kỹ năng phục vụ cho lĩnh vực chuyên môn. Nhưng đồng chí chưa chủ động trong việc thực hiện công việc, bởi vậy mong đồng chí cố gắng khắc phục để tạo sự hài lòng, tin tưởng của lãnh đạo cũng như hoàn thành tốt công việc chuyên môn của mình.

+ Đối với vị trí sinh viên thực tế: qua quá trình thực tế tại cơ quan tôi thấy bản thân mình luôn tuân thủ nội quy, nề nếp của cơ quan, luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Tuy nhiên vẫn còn rụt rè, chưa mạnh dạn trong giao tiếp,còn thiếu nhiều kiến thức và kỹ năng cho công việc.

PHẦN KẾT LUẬN

Kết thúc đợt tế 5 tuần, không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn trong lớp khoa học quản lý đều có những cảm xúc khó tả đối với cơ quan mà mình liên hệ thực tế và gặt hái được nhiều kết quả.

Ngay từ những ngày đầu đến liên hệ thực tế tại phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An tôi đã nhận được sự quan tâm tâm, giúp đỡ, yêu mến của các cô chú, anh chị đang làm việc tại phòng. Một tháng, đó là khoảng thời gian rất ngắn những công việc tôi giúp được các cô chú, anh chị chưa nhiều nhưng đó là cơ sở cho tôi có điều kiện tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nhận dạng các hoạt động của cơ quan, có điều kiện tiếp thu những kiến thức và được rèn luyện thực hành rất nhiều kỹ năng.

Với kết quả đạt được qua đợt thực tế tại phòng Lao động TB&XH huyện Thạch An tôi biết mình còn thiếu nhiều kiến thức cũng như kỹ năng để có thể tham gia giúp đỡ các công việc ở phòng bản thân tôi cần học hỏi nhiều hơn nữa. Chia tay các cô chú, anh chị cán bộ của phòng tôi nhận được rất nhiều lời động viên và khích lệ, càng vui và tự hào hơn nữa khi ban lãnh đạo của phòng đánh giá rất cao chương trình đào tạo của trường. Hy vọng rằng hoạt động thực tế chuyên môn này mãi được duy trì và ngày càng được mở rộng ra các ngành các khoa trong trường hơn nữa.

Cảm ơn sự quan tâm của nhà trường, các thầy cô khoa Văn – Xã hội và cơ quan liên hệ thực tế đã cho chúng tôi một tháng thực tập thực tế bổ ích và đầy ý nghĩa.

 Tác giả: Trần Nguyễn Mơ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s