Đề tài: Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

A. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài  

Chính quyền cấp cơ sở có vai quan trọng trong hệ thống chính quyền nước ta, nó vừa là một bộ phận trong hệ thống chính quyền nhà nước, thực hiện các chức năng,  nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời chính quyến cấp cơ sở cũng là đại diện của nhân dân, thực hiện ý chí chung của nhân dân trong địa bàn.

Về cơ bản các chính quyền cơ sở đã thực hiện được những chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do sự thay đổi của mọi mặt đời sống chính trị-kinh tế- văn hóa- xã hội trong thời kì mới, yêu cầu hệ thống chính trị ngày càng phải hoàn thiện đáp ứng thực tiễn của từng địa phương. Một trong những yêu cầu cần được quan tâm nhất là nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức (CB, CC) trong hệ chính quyền cơ sở, vì đội ngũ CB, CC có vai trò vô cùng quan trọng là cầu nối giữa nhà nước và nhân dân, truyền đạt đồng thời cùng nhân dân thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để nâng cao trình độ cán bộ công chức tỉnh Bắc Giang cũng đã có nhiều những chính sách như mở các khóa đào tạo tập huấn cho CBCC, các chính sách ưu đãi cho nhân lực có trình độ vào làm việc tại chính quyền cơ sở, tiến hành rà soát đánh giá; thực hiện quy hoạch CBCC như thực hiện: Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo”;  làm cho trình độ CBCC được nâng lên qua từng năm, chất lượng hệ thống chính quyền tốt hơn…Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân những chính sách này vẫn chưa được thực hiện có hiệu quả ở tất cả các địa phương trong toàn tỉnh, trên thực tế trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, của đội ngũ CBCC cấp xã tỉnh Bắc Giang vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được với nhu cầu phát triển của đất nước trong thời đại mới.

 Trong quá trình thực hiện những chính sách đó xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang cũng đã đạt được những kết quả đáng mừng, trình độ CBCC đạt chuẩn tăng dần, hiệu quả công việc cũng cao hơn. Bên cạnh đó vẫn có những khó khăn còn tồn tại: Các giải pháp chưa được thực hiện một cách khoa học, chưa phù hợp với những đặc điểm thực tế của địa phương, từng chức danh, làm ảnh hưởng đến việc nâng cao trình độ của đội ngũ CBCC xã.

Với lý do đó tác giả quyết định lựa chọn đề tài : “Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu của mình.

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Ở nước ta, về vấn đề năng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức xã đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau như:

Đề tài: “ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước tỉnh Hải dương đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Hữu Chính, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hải Dương- được thực hiện năm 1998-1999. Trong đề tài nghiên cứu, tác giả đã mô tả được thực trạng đội ngũ CBCC tỉnh Hải Dương (về số lượng, chất lượng, tình hình sử dụng, quản lý), đồng thời đề xuất 5 giải pháp cơ bản để xây dựng đội ngũ CBCC tỉnh Hải Dương, những giải pháp đó chủ yếu nói về vấn đề đào tạo bồi dưỡng CBCC;

Đề tài “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ chính quyền cơ sở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2005 -2010” của Th.s Nguyễn Xuân Thu. Trong đề tài tác giả đã phân tích sự thiếu hụt năng lực của CB, CC cơ sở tỉnh Trà Vinh, đồng thời qua đó đưa ra nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này.

Bài viết “Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bắc Giang”  (năm 2011) của tác giả Khuông Tiến Thông Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và Biên chế (Sở Nội vụ Bắc Giang) đã đưa ra 5 hướng giải pháp nhằm làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Bài viết của tác giả Trần Hương Thanh- Học Viện chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về : “Một số giải pháp nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước”, trong bài viết tác giả đã nêu lên những đánh giá của mình về tính tích cực lao động của cán bộ công chức cơ quan hành chính trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nêu lên những nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao sự tích cực hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức;

Bài viết của tác giả Nguyễn Đức- Ban tổ chức Trung ương được đăng trên Tạp chí Công sản số 18/ 2008 về : “Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn” đã phân tích thực trạng trình độ độ ngũ CBCC xã của nước ta trong giai đoạn (2005-2007);

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Đào Thị Huệ “Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (năm 2010), đã phân tích năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ xã và đưa ra những hướng giải pháp cụ thể cho địa bàn nghiên cứu.

Đề tài đã tham khảo những kết quả nghiên cứu của các công trình trên, nhưng nghiên cứu tại một địa phương cụ thể là xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang, nhằm phân tích thực trạng trình độ đội ngũ CBCC Ủy ban nhân dân (UBND) xã, đồng thời đưa ra  nguyên nhân và những khuyến nghị nhằm nâng cao trình độ độ ngũ CBCC UBND xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

*  Phạm vi nghiên cứu:

–         Phạm vi về không gian: Khảo sát tại xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang

–          Phạm vi về thời gian:

+ Thời gian khảo sát số liệu từ năm 2005- 2011 (Vì giai đoạn 2005-2010 các cán bộ công chức xã, phường, thị trấn thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức theo Quyết định Số: 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 1 năm 2011 xã Tân Tiến được sát nhập với thành phố Bắc Giang, nên tác giả muốn tìm hiểu về sự thay đổi trong thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ trong giai đoạn này)

+ Thời gian thực hiện báo cáo: từ tháng 5/2011- 5/2012

4.  Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

– Mục tiêu nghiên cứu: Đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức UBND xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

– Nhiệm vụ nghiên cứu:

+ Làm rõ cơ sở lý luận của đề tài

+ Nêu lên và phân tích thực trạng trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương nghiên cứu.

+ Tổng hợp đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong thực trạng trên. 

+ Xác định nguyên nhân và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng này.

+ Đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Tân Tiến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền xã Tân Tiến.

5. Vấn đề nghiên cứu

         Cần thực hiện những giải pháp nào để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức UBND xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang?

6. Giả thuyết nghiên cứu

Để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức UBND xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang cần có những giải pháp từ nhiều phía:

–         Các cơ quan cấp trên

+ Quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ một cách hợp lý

+ Đưa ra những chương trình đào tạo và bồi dưỡng phù hợp về nội dung và hình thức với từng vị trí của cán bộ công chức.

         + Có cơ chế kiểm tra, đánh giá hợp lý với chức trách, nhiệm vụ và kết quả hoàn thành công việc của mỗi CBCC.

–  Đối với xã Tân Tiến:

+ Tạo những điều kiện thuận lợi để CB, CC UBND xã có thể tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng.

         + Thu hút những con em địa phương có trình độ vào làm việc tại UBND bằng những chính sách ưu đãi.

         + Có biện pháp kiểm tra đánh giá trình độ CB, CC UBND xã mình.

– Đối với cán bộ công chức UBND xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang.

+ Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ bản thân.

+ Có ý thức, trách nhiệm nhằm nâng cao trình độ của bản thân.

– Từ phía người dân: Tăng cường sự tham gia của mình vào việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các CBCC UBND xã mình.

7. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Tác giả tiến hành phân tích và tổng hợp những tài liệu liên quan đến trình độ đội ngũ cán bộ công chức nói chung và trình độ đội ngũ CB, CC UBND xã Tân Tiến nói riêng nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

Phỏng vấn sâu: Trên cơ sở các câu hỏi đã xây dựng sẵn tác giả tiến hành phỏng vấn sâu với:

+ Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu với: 15 người là CB, CC UBND xã Tân Tiến nhằm thu thập những thông tin về thực trạng, nguyên nhân ảnh hưởng đến trình độ đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Tân Tiến;

+ Lựa chọn ngẫu nhiên 15 người dân xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang (là những người có công việc cần phải giải quyết tại UBND xã) nhằm thu thập thêm những thông tin liên quan đến trình độ của cán bộ công chức UBND xã ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả làm việc của xã.

Phương pháp quan sát: Bằng phương pháp này tác giả có thể có được những thông tin liên quan đến thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ công chức UBND xã, nguyên nhân ảnh hưởng đến trình độ độ ngũ cán bộ công chức UBND xã Tân Tiến- thành phố Bắc giang- tỉnh Bắc Giang.

Phương pháp so sánh: Đề tài sử dụng biện pháp so sánh giữa thực trạng trình độ đội ngũ CB, CC UBND xã Tân Tiến với thực trạng chung của các CB, CC trong cả nước  để thấy được trình độ CB, CC UBND xã Tân Tiến cao hay thấp hơn thực trạng chung của cả nước, nhằm đưa ra những giải pháp khuyến nghị phù hợp.

8. Ý nghĩa nghiên cứu

– Ý nghĩa lý luận: Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan tới cán bộ công chức: về khái niệm cán bộ, công chức; cán bộ công chức xã; các chức danh của cán bộ công chức cấp xã; UBND xã;   khái niệm trình độ, tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ đội ngũ CBCC.

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt đội ngũ cán bộ cấp tại những xã có nhưng điểm tương đương với xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang. Những luận cứ khoa học và thực tiễn được trình bày trong đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu.

9. Kết cấu của đề tài

    Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục đề tài bao gồm 3 chương:

+  Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài

+  Chương 2: Thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Tân Tiến- thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

+  Chương 3: Giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

B NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1.1 Một số khái niệm liên quan

1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức

  Đề tài sử dụng khái niệm trong Luật Cán bộ công chức năm 2008 của nước CHXHCN Việt Nam:

1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.[1]

2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.[2]

1.1.2 Khái niệm cán bộ, công chức cấp xã

–  Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.[3]

– Trong đó cán bộ công chức UBND xã bao gồm:

 + Cán bộ UBND xã gồm các chức vụ :

1. Cán bộ chuyên trách: Chủ tịch và phó chủ tịch UBND

2. Các cán bộ không chuyên trách bao gồm:

1. Thủ quỹ – văn thư – lưu trữ;

2. Giao thông – xây dựng – đô thị – môi trường;

3. Công thương – địa chính – nông nghiệp, hợp tác xã;

4.Thông tin – đài truyền thanh, quản lý nhà văn hoá, thư viện, thể thao;

5. Thi đua – khen thưởng, dân tộc – tôn giáo;

6. Dân số – kế hoạch hóa gia đình;

7. Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự.

+  Công chức cấp xã gồm các chức danh sau đây:[4]

1. Trưởng Công an;

2. Chỉ huy trưởng Quân sự;

3.  Văn phòng – thống kê;

4.  Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

5.  Tài chính – kế toán;

6.  Tư pháp – hộ tịch;

7. Văn hóa – xã hội.

1.1.3  Khái niệm “trình độ”

*  Trình độ: Theo Từ điển tiếng Việt có thể hiểu trình độ là:  ”Mức độ về sự hiểu biết, về kĩ năng được xác định hoặc đánh giá theo tiêu chuẩn nhất định nào đó”[5]

Trong đó trình độ của đội ngũ cán bộ công chức được đánh giá trên những loại trình độ sau:

– Trình độ chính trị: là những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mac- Lenin trên các mảng về triết học, chủ nghĩa xã hội, kinh tế chính trị và tư tưởng Hồ Chí minh, Lịch sử Đảng qua các giai đoạn của lịch sử.

– Trình độ học vấn phổ thông: là những kiến thức trang bị ở các bậc phổ thông khác nhau: Từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông.

– Trình độ chuyên môn: Là những kiến thức cần thiết cho việc điều hành thuộc về lĩnh vực chuyên môn của từng bộ phận.

– Trình độ quản lý nhà nước: Là những kiến thức về lĩnh vực hành chính, quản lý xã hội, kinh tế.

*  Nâng cao trình độ:

Chưa có một khái niệm nào chính thức về  ”nâng cao trình độ”. Tuy nhiên trong phạm vi đề tài, có thể hiểu:

– Nâng cao trình độ là việc bằng những biện pháp cụ thể để làm cho trình độ (mức hiểu biết, kĩ năng ) của mỗi người được nâng lên.

– Vậy có thể hiểu nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức là việc làm cho mức hiểu biết hay những kĩ năng của đội ngũ cán bộ công chức được cao hơn.

1.1.4 Khái niệm UBND xã

Khái niệm UBND được quy định rõ trong Luật Tổ chức HĐND và UNBD năm 2003 của Quốc hội, như sau:

– Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

– Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

– Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

1.2 Vị trí, vai trò,  đặc trưng và số lượng của đội ngũ CBCC UBND xã

1.2.1 Vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã

 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “cán bộ là cái gốc của công việc”, “cán bộ nào, phong trào ấy”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ mà ra”. Thực tiễn cho thấy, ở đâu đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ có uy tín, nhiệt tình và tâm huyết thì ở đó tổ chức được nâng cao, phong trào phát triển. Vì vậy muốn chủ nghĩa xã hội thành công, theo người trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa, đó là những cán bộ, viên chức có đủ sức, đủ tài để có thể gánh vác trọng trách nặng nề của đất nước.

Đội ngũ cán bộ công chức UBND xã có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng:

Thứ nhất: Cán bộ, công chức UBND xã là người trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và là người trực tiếp tổ chức để nhân dân thực hiện: Nhà nước thực hiện chức năng lãnh đạo và quản lý của mình thông qua các đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật được truyền tải từ cấp Trung ương đến địa phương, trong đó cấp xã là cấp thấp nhất trong hệ thống chính trị, CB, CC UBND xã sẽ trực tiếp truyền tải những nội dung đó cho người dân địa phương mình quản lý và tổ chức nhân dân chấp hành.

Thứ hai: CB, CC UBND xã, phường, thị trấn là người đại diện cho cơ quan hành pháp nhà nước trước nhân dân: Là bộ phận trực tiếp tiếp xúc và làm việc với nhân dân, vì vậy mà đội ngũ cán bộ công chức cấp đại diện cho chính quyền làm nhiệm vụ của mình phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội.

Thứ ba:  Vì là người trực tiếp tiếp xúc với người dân nên CBCC UBND xã là những người tổ chức, thực hiện nắm bắt tình hình của địa phương trên các mặt, chính trị, văn hóa, xã hội. Từ đó cung cấp cho chính quyền cấp trên để làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách quy hoạch, kế hoạch cũng như các biện pháp để duy trì sự ổn định và tăng cường sự phát triển của địa phương.

Thứ tư: CB, CC UBND xã là người hướng dẫn đồng hành với nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, để đảm bảo quyền lợi của nhân dân được thực hiện: Vừa là người truyền đạt những chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, cán bộ công chức xã còn cùng nhân dân tuân theo và thực hiện theo định hướng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý giám sát trong quá trình thực hiện của người dân.

 Thứ năm: CB, CC UBND xã cấp xã là tấm gương sáng để người dân noi theo tạo ra nếp sống văn hóa cho địa phương.

Như vậy ta thấy được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, họ chính là nhân tố chính quyết định đến hiệu quả quản lý của cấp cơ sở nói chung và của hệ thống chính trị nói chung. Vậy nên nâng cao trình độ đội ngũ CB, CC UBND xã là yêu cẩu tất yếu.

1.2.2 Đặc trưng của đội ngũ CB, CC UBND xã

Chính quyền cấp xã có vị trí và vai trò riêng của mình, vì vậy mà đội ngũ CB, CC UBND xã cũng mang những đặc trưng:

Thứ nhất: CB, CC UBND xã là người trực tiếp sống với dân, trực tiếp giải quyết các công việc hành chính của địa phương. Vì vậy CB, CC UBND cũng chính là người hiểu dân nhất và dân cũng biết rõ về CBCC UBND xã;

Thứ hai: CB, CC UBND xã là người đại diện cho nhân dân trước chính quyền, đồng thời là đại diện cuả Nhà nước trước nhân dân. Vì vậy CB, CC UBND xã luôn phải giải quyết hài hòa mối quan hệ này. Tuy nhiên do trình độ dân trí hay những phong tục tập quán của mỗi địa phương, vậy nên CB, CC UBND xã luôn phải đối mặt với những vấn đề khó giải quyết của địa phương;

Thứ ba: CB, CC UBND xã phường có nhiệm vụ chức năng tổ chức thực hiện: các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước; các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng ở cơ sở; quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; hướng dẫn giám sát các hoạt động tự quản của dân, tạo điều kiện cho người dân và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn làm ăn theo pháp luật; thực hiện các công việc được cấp trên uỷ quyền;

Thứ tư: Với nhiệm vụ và chức năng như vậy CB, CC có quyền quyết định trong việc huy động, khai thác và sử dụng các nguồn lực của địa phương theo sự phân cấp của Nhà nước. Vì vậy mà trình độ hay chính năng lực của đội ngũ này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc huy động và khai thác nguồn lực của quốc gia.

1.2.3 Số lượng CB, CC xã

Về số lượng cán bộ, công chức xã, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng một chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã phường, thị trấn và những cán bộ không chuyên trách ở cấp xã quy định:

+  Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã; cụ thể như sau:

 Cấp xã loại 1: không quá 25 người;

 Cấp xã loại 2: không quá 23 người;

 Cấp xã loại 3: không quá 21 người;

Việc xếp loại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

+ Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Cấp xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người.

 Cấp xã loại 2 được bố trí tối đa không quá 20 người.

Cấp xã loại 3 được bố trí tối đa không quá 19 người.

Theo căn cứ phân loại đơn vị hành chính xã phường, thị trấn tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ, xã Tân Tiến thuộc xã loại 3. Vì vậy sẽ được bố trí không quá 21 CB,CC có nhiệm vụ chuyên trách và không quá 19 người là cán bộ không chuyên trách.

***

Tác giả: Dương Thị Lan

Do hạn chế về độ dài bài viết trên blog nên các bạn vui lòng xem tiếp và tải về tại:  ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s