Báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiến pháp năm 1992 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và pháp luật”. Luật Đất đai 2003 quy định: “Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai”. Cũng tại điều 21, 22, 23, 24, 25 Luật Đất đai 2003 quy định: “Nguyên tắc, căn cứ, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”, được thực hiện ở 4 cấp: cả nước, tỉnh, huyện, xã. Tại điều 26, 27, 28, 29 xác định thẩm quyền quyết định, xét duyệt điều chỉnh, công bố và thực hiện quy hoạch.

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên và của vùng Đông Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng nối liền các tỉnh đồng bằng với vùng núi Bắc Bộ. Được thành lập ngày 19/10/1962 đến nay thành phố đã có trên 48 năm đổi mới xây dựng và phát triển. Bộ mặt kinh tế, xã hội đã có nhiều đổi thay, xứng đáng là khu công nghiệp lớn của miền Bắc. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội thì nhu cầu về đất đai của thành phố ngày càng tăng lên, tình hình quản lý và sử dụng đất có nhiều biến động, đặc biệt là việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Năm 2010, thành phố Thái Nguyên đã được Chính phủ quyết định nâng lên thành đô thị loại I. Để đáp ứng với yêu cầu đó, thành phố cần phải xây dựng quy hoạch phù hợp mang tính chiến lược lâu dài.
Vì vậy, việc lập quy hoạch sử dụng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 – 2015) là hết sức cần thiết nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

– Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai đã được ghi trong Luật Đất đai 2003. Vì vậy, để thống nhất quản lý đất đai cần phải xây dựng quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.
– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của thành phố khi được uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý đất đai và là căn cứ để bố trí sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Do đó các cấp, các ngành, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải tuân thủ quy hoạch –  kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.
– Mục tiêu cơ bản của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các hoạt động kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả.
– Mục đích của quy hoạch còn là cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố và cụ thể hoá quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, làm cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp phường, xã.
– Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.
– Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
– Công văn số 2778/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015).
– Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015), các cấp tỉnh Thái Nguyên.
– Công văn số 556/UBND-TNMT ngày 20/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
– Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”.
Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VII (khóa X).
            – Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Thái Nguyên đến năm 2020.
– Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
            – Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI.
            – Báo cáo quy hoạch ngành và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 của các cấp, các ngành cũng như các dự án và đồ án quy hoạch có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.
– Hướng dẫn áp dụng định mức sử dụng đất để lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuât, quy định của các Bộ ngành có liên quan đến sử dụng đất.
Được thực hiện theo Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
– Phương pháp tiếp cận: Tiếp cận vĩ mô từ trên xuống và vi mô từ dưới lên.
+ Tiếp cận vĩ mô từ trên xuống là: Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của thành phố, quy hoạch phát triển của các ngành ở Trung ương, của vùng, tỉnh có liên quan hoặc có tác động đến việc sử dụng đất tại địa bàn thành phố.
+ Tiếp cận vi mô từ dưới lên là: Căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch sử dụng đất đai của các xã, phường quy hoạch phát triển của các ngành trong thành phố để tổng hợp làm cơ sở, tài liệu để nghiên cứu, đánh giá lập quy hoạch sử dụng đất của thành phố.
– Phương pháp kế thừa: Phân tích các tài liệu đã có trên địa bàn thành phố, quy hoạch của các ngành đã xây dựng hoặc có liên quan đến việc sử dụng đất đai để rút ra quy luật phát triển, biến động đất đai.
– Phương pháp điều tra: Khảo sát thực tế để bổ sung tài liệu số liệu đã thu thập được cũng như việc khoanh định sử dụng các loại đất trong tương lai.
– Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, xin ý kiến các nhà lãnh đạo, các cán bộ chuyên môn của tỉnh, thành phố.
– Phương pháp chồng ghép bản đồ và xử lý chồng lấn: Tất cả nhu cầu sử dụng đất của các ngành được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ này được chồng ghép với bản đồ nền địa hình để trên cơ sở đó phát hiện chồng lấn và bất hợp lý nhằm xử lý loại bỏ các chồng lấn và bất hợp lý đó.
– Phương pháp dự báo, tính toán: Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng GDP, tăng dân số để tính toán nhu cầu sử dụng đất và bố trí quy hoạch theo quy chuẩn, định mức sử dụng đất của các cấp, các ngành.
(Do hạn chế về độ dài nội dung bài viết nên vui lòng xem tiếp tại link dưới đây):

(Nguồn: Phòng Tài Nguyên – Môi trường UBND TP Thái Nguyên)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s