Form đề cương đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

FORM ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
BỘ MÔN: KHQL
Hình thức trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học, KLTN sinh viên
- Trang bìa
- Mục lục
- Lời cảm ơn
- Danh mục viết tắt (nếu có)
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng, phạm vi và đối tượng nghiên cứu
5. Vấn đề nghiên cứu
6. Giả thuyết nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Ý nghĩa của đề tài
9. Kết cấu của đề tài
B. NỘI DUNG
Chương 1:
                  1.1…………………………………………
                      1.1.1……………………………………….
                      1.1.2……………………………………….
                      1.1.3………………………………………..
                  1.2………………………………………..
                       1.2.1……………………………………….
                       1.2.2……………………………………….
                  1.3…………………………………………….
                        1.3.1………………………………………
                        1.3.2……………………………………….
                   ……………………………………………………
Chương 2:
                   2.1………………………………………………
                        2.1.1………………………………………..
                        2.1.2……………………………………
                    2.2………………………………………………
                       2.2.1…………………………………………….
                       2.2.2…………………………………………….
Chương 3:
               3.1…………………………………………………….
                    3.1.1……………………………………………………
                    3.1.2……………………………………………………………
               3.2…………………………………………………………..
                   3.2.1. ……………………………………………………
                    3.2.2……………………………………………………..
                3.3………………………………………………………….
                    3.3.1…………………………………………………….
                    3.3.2…………………………………………………….
              ……………………………………………………………………
C. KẾT LUẬN
D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
E. PHỤ LỤC.
About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s